Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZAE213 Müzik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Müzik eğitimi türlerini tanıyabilme, müzik eğitimi kurumlarını sıralayabilme, müziksel davranışı ve yeteneği tanımlayabilme, çoklu zeka kuramı ve müzik zekasını tanıyabilme, İlköğretim müzik programını tanıyabilme, kodaly yöntemi, orff yöntemi, dalcroze metodu ve suzuki metodu.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Damla BULUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ali Uçan - Müzik Eğitimi: Temel Kavramlar-İlkeler, Evrensel Müzikevi, Ankara, 2005 Süleyman Tarman - Müzik Eğitiminin Temelleri, Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara, 2006 ALİ Uçan, GÖKAY Yıldız, ERTUĞRUL Bayraktar, İlköğretimde Müzik Öğretimi, Burdur, 1999

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Müzik ve İnsan, Müzik Eğitimi ve Türleri, Müzik Eğitimi Kurumları ve Özellikleri, Çocuğun Müziksel Gelişimi, Müzik Davranış ve Müzik Yeteneği, Çoklu Zeka Kuramı ve Müzik Zejası, Müzik Öğretimi ve Bilgiyi İşleme Kuramı, Suzuki, Dalcroze, Orff, Koldaly Öğretim Yöntemleri, Yaratıcılık.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 15 4 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
54 Ev Ödevi 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Müzik, eğitim, müzik eğitimi temel tanımlar ve kavramlar.
2 Müzik eğitimi türleri ve bu türler arasındaki ilişkiler.
3 Mesleki müzik eğitimi kurumlarımız ve özellikleri.
4 Müziksel davranış ve müzik yeteneği.
5 Çoklu Zeka Kuramı ve Müzik Zekası
6 İlköğretim müzik programı ve özellikleri. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018129173048695-1-8%20M%C3%BCzik%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%2020180123.pdf
7 Soru sorma stratejileri.
8 Bilgiyi işleme kuramından müzik eğitiminde yararlanma yolları.
9 Kodaly Yöntemi. https://www.muzikogretmenleriyiz.biz/muzik-ogretim-yontemleri-ve-yaklasimlar/
10 Ara sınav.
11 Orff Yöntemi.
12 Suzuki Metodu.
13 Dalcroze Metodu.
14 Müzikte yaratıcılık.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295808 Müzik öğretimin amaç ve ilkelerini açıklayabilir.
2 1295806 Müzik öğretiminde kullanılacak yöntemler hakkında bilgi ve beceriye sahip olur.
3 1295807 Müzik öğretim programının içeriği hakkında bilgi sahibi olur.
4 1295809 İlköğretim ve orta öğretim müzik konularının içeriği hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek