Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INAE207 Dilbilim I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrencilere modern dilbilimin temel ilke ve uygulamalarını tanıtmak, dilin yapısı ve özellikleri ile birlikte, dilin temel parçaları olan sesbirimler; biçimbilim ve sözcük yapıları, üretim ve çekim biçimbirimleri ile ilgili ayrıntılı bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nalan KIZILTAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aitchison, Jean. 1992. Linguistics. London: Hodder& Stoughton. Akmaijan, Adrian and others. 1997. Linguistics. An Introduction to Language and Communication. Cambridge: The MIT Press. Aronoff, Mark and Janie Rees-Miller. (eds) 2003. The Handbook of Linguistics. Malden: Blackwell Publishing Ltd. Brown, Steven and Salvatore Attardo. 2005. Understanding Language, Structure, Interaction, and Variation. An introduction to Applied Lingustics and Sociolinguistics for Nonspecialists. Michigan:TheUniversity of Michigan P Demirezen, Mehmet. 1987. The Articulatory Phonetics and The Principles of Sound Production. Ankara: Feryal Press. Demirezen, Mehmet. 1986. Phonemics and Phonology. Theory through Analysis. Ankara: Bizim Büro Basımevi. Fasold, Ralph W. And Jeff Connor-Linton. (eds).2006. An Introduction to Language and Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. Fromkin, Victoria and Robert Rodman. 1988. An Introduction to Language. Fort Wort : Holt, Rinehart and Winston, Inc. Haspelmath, Martin. 2002. Understanding Morphology. London: Arnold Publishers. Hudson, Grover. 2000. Essential Introductory Linguistics. Madlen: Blackwell Publishers Ltd. Jackson, Howard. 1982. Analyzing English. Oxford: Pergamon Press. Kuiper, Koenraad and W.Scott Allan. 1996. An Introduction to English Language. Sound, Word and Sentence. London: Macmillan Pres Ltd. Radford, Andrew and others. 2009. Linguistics. An Introduction. Cambridge. Cambridge University Press. Rogerson, Pamela and Judy B. Gilbert. 1990. Speaking Clearly. Cambridge: Cambridge University Press. Stageberg, Norman C. 1981. An Introductiory English Grammar. New York: Holt, Rinehart and Winston. Tomori, S.H. Olu. 1977. The Morphology and Syntax of Present-day English: An Introduction. London: Heinemann.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

Dilin özellikleri; İngilizcenin sesbilim, biçimbirim ve sözcük yapısı açısından çözümlenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
4 Quiz 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 7 7
2 Final Sınavı 1 7 7
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Hafta Introduction Definitions of language/ Linguistic knowledge Introduction Definitions of language/ Linguistic knowledge
2 Features of Natural Languages
3 Verbal and Non-verbal Language
4 Universal Grammar / The Origin of Language
5 Phonetics. The Study of Speech Sounds / Articulatory phonetics
6 Consonants. The Place of Articulation, The Manner of Articulation
7 Vowels and Diphthongs
8 Phonology. The Study of Sound Structure/ Phonemes-Phones- Allophones
9 ARA SINAV
10 Phonological processes. Aspiration, nasalization, velarization, palatalizalion, assimilation, metathesis, epenthesis
11 Suprasegmental phonology. Stress and intonation
12 Morphology. The study of internal structure of words. Morhemes- morhps- allomorphs
13 Inflectional and derivational morphemes
14 Word formation processes

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
6916 1517504 Sözcüklerin biçimbilimsel çözümlemesini yapabilecek
8294 1517502 Sözcük ve tümce vurgusu kurallarını öğrenip uygulayabilecek
29485 1517505 Konuşma seslerini tanıyıp betimleyebilecek
31046 1517503 Dilin sesbirimsel yapısını ve sesbirimsel olayları kavrayacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
6916 5 4 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4
8294 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 3
29485 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 4 5 5 3 5 4
31046 3 5 4 5 5 3 5 4 5 5 3 5 4 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek