Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRAE205 Fransız Edebiyatı I 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Fransız Kültür ve Edebiyatına giriş olarak Ortaçağ’dan günümüze kadar Fransız Edebiyat ve Kültür tarihinin ana hatları, edebi ekoller, edebi akımlar, dünya düşünce tarihine mal olmuş yazar ve eserlerinin tanıtımı. Fransız edebiyatındaki türleri, akımları, ekolleri ve yazarları yapıtlarından örneklerle, tarihsel süreç içinde tanıtma. Bu eserlerden seçme metinlerle edebi çözümleme ve eleştiride temel kavramları anlama ve inceleme ve kavratmak. ; kurmaca özelliği taşımayan deneme, yaşam öyküsü, özyaşam öyküsü, günce, anı türleri ve anlatısal türlerden masal ve öykünün özelliklerini örnek metinlerle karşılaştırarak öğretme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hanife Nalan GENÇ

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hüseyin Gümüş, Cours d’Initiation à la littérature Française I, Marmara Üniversitesi Yayın No.635, 1998 Rıfat Günday, Edebi Metinlerin İncelenmesi ve Öğretimi, Çantay, İstanbul, 2007 Dominique Roure, le nouvel atelier de Français, CM1, Bordas, 2001. Dominique Roure, le nouvel atelier de Français, CM2, Bordas, 2001.Nathalie Fixe-Combe, Français 6, Séquences et expressions, 2001. Hélène Sabbah, Littérature 2, Textes et Séquences, Hatier, 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Fransızca

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Fransız Edebiyatı I dersinin devamı. Fransız edebiyatındaki türlerden roman, şiir ve tiyatro akımları, ekolleri, yazarları yapıtlarından örneklerle tarihsel süreç içinde tanıtma; bu türlerin özelliklerini ve terimlerini örnek metinlerle öğretme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 1 3 3
8 Rehberli Problem Çözümü 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Destansı "Epik" Edebiyat ve Destanlar - - EĞİTİM FAKÜLTESİ FRAE Fransız Edebiyatı I, 1. hafta.docx
2 Destanlar ve "Chanson de Roland" - - EĞİTİM FAKÜLTESİ FRAE Fransız Edebiyatı I, 2. hafta.docx
3 Derebeylik ve Halkın Yeri: Aristokrasi, Burjuvazi, Rahip Sınıfı, Diğer Kesim - - EĞİTİM FAKÜLTESİ FRAE Fransız Edebiyatı I, 3. hafta.docx
4 Aristokratik Edebiyat ve Romanlar - - EĞİTİM FAKÜLTESİ FRAE Fransız Edebiyatı I, 4. hafta.docx
5 Romanlar ve Tistant ve Eseult - - EĞİTİM FAKÜLTESİ FRAE Fransız Edebiyatı I, 5. hafta.docx
6 Roland Destanı ve Tistant ve Eseult - - Roman de Tristan et Iseut
7 Romanlar ve "Chrétien de Troyers": "Yuvarlak Masa" Romanları - - EĞİTİM FAKÜLTESİ FRAE Fransız Edebiyatı I, 7. hafta.docx
8 Ara sınav - -
9 Burjuva Edebiyatı ve "Roman de Renard - - EĞİTİM FAKÜLTESİ FRAE Fransız Edebiyatı I, 9. hafta.docx
10 Didaktik Edebiyat ve "Roman de la Rose" - - EĞİTİM FAKÜLTESİ FRAE Fransız Edebiyatı I, 10. hafta.docx
11 Lirik Edebiyat ve François de Villon: la Ballade des Pendus - - EĞİTİM FAKÜLTESİ FRAE Fransız Edebiyatı I, 11. hafta.docx
12 Dini Tiyatro ve Dindışı tiyatro: "La Farce de Maitre Patheline" - - http://www.histrad.info/langues/45-roumain/158-la-traduction-et-la-formation-de-la-litterature-profane
13 Rönesans ve Reform - - https://fr.wikibooks.org/wiki/Renaissance_et_R%C3%A9forme/La_nouvelle_Europe
14 Montaigne'in Denemeleri ve Rabelais: "Gargantua ve Pantagruel" http://salon-litteraire.linternaute.com/fr/resume-d-oeuvre/content/1849438-les-essais-de-montaigne-resume
15 La Pléiade: Pléiade Bildirisi - - https://fr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A9iade_(XVIe_si%C3%A8cle)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514374 Fransız Edebiyatını yüzyıllara göre sınıflandırabilir
2 1514376 Ünlü Fransız Yazarlarından Seçme Edebi Metinlerin Dil Öğretiminde Kullanılabilmesi
3 1514378 Ünlü Fransız Yazarlarının ve Eserlerinin Yorumlanabilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71246 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 71247 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 71248 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 71249 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 71250 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 71251 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 71252 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 71253 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 71254 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 71255 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 71256 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 71257 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 71258 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71259 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71260 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71261 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5
3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek