Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FRAE211 Fransızca Sözcük Bilgisi I 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Fransız dilinde yer alan sözcük türlerinin yapısal, biçimsel ve anlamsal özelliklerini öğretmek. Cümle kuruluşunu geliştirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ali YAĞLI

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Larousse, Fransız Dili Grameri, Paris,1997, Kaya Öztaş, Deyimler Sözlüğü, Dil Yayınları,1973, Ankara. -G. mauger, Grammaire prtaique du Fr. d'aujourd'hui, Hachette, Paris, Hikmet Karıoğlu, Kendi Kendine İleri Fransızca -Français 3e , livre unique , extraits du guide pédagogique, 2003, Didier,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Cümle yapılarını tanımak. Sözcük üretimi ve Vokabüler geliştirmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
54 Ev Ödevi 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Exprssion de la cause et de la Conséquence CAUSE CONSEQUENCE.pdf
2 Mise en Relief Mise en Relief.pdf
3 Propositions juxtaposées Propositions.pdf
4 Expression du Temps Expressiondutemps.pdf
5 Construction impersonnelle- Les constructions impersonnelles .pdf
6 Expression de la restriction.- https://wps.prenhall.com/ca_ph_parmentier_enbons_7/46/11988/3068990.cw/
7 Répétition des conjonctions_ https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/uploads/tx_cndpfondamentaux/Fondamentaux_FE69.pdf
8 Expression de l'opposition et de la concession Expression-de-l-opposition-et-de-la-concessi.pdf
9 Arasınav-
10 Expression de la condition et la supposition.- http://www.clg-3moulins-bonnelles.ac-versailles.fr/IMG/pdf/memo_condition.pdf
11 Etudes lexicologique sur des dialogues et des textes.- https://www.google.com/search?q=Etudes+lexicologique+sur+des+dialogues+et+des+textes.-pdf&oq=Etudes+lexicologique+sur+des+dialogues+et+des+textes.-pdf&aqs=chrom
12 Complément d'objet direct et indirect- Direct and indirect object oogle.com/search?q=Complément+d%27objet+direct+et+indirect-+Direct+and+indirect+objectpdf&oq=Complément+d%27objet+direct+et+indirect-+Direct+and+in
13 Pronoms relatifs simples et composés- Les pronoms relatifs lequel, auquel, duquel.pdf
14 Phrases complexes dans les textes - https://journals.openedition.org/lidil/4206?lang=fr

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296033 Öğrenci sözcükler ve dil yapıları arasındaki ilişkiden yola çıkarak ön ek ve son ekler yardımıyla sözcük üretebilir.
2 1296040 Öğrenci sözlü ve yazılı dildeki deyimler, söz öbekleri, adlandırmaları, neolojizm, atasözleri ve öbeksi eylemleri kullanabilir.
3 1296041 Metin çözümlemesi gelişir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63477 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 63478 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 63479 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 63480 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 63481 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 63482 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 63483 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 63484 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 63485 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 63486 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 63487 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 63488 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 63489 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 63490 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 63491 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 63492 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5
2 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5
3 5 5 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek