Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB202 Öğretim Teknolojileri 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Ders; Yabancı dil öğretiminde bilgi teknolojilerinin önemini kavratma ve öğretim teknolojilerini kullanarak öğretim materyalleri tasarlama amacı güder.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Halil AYTEKİN

Önerilen Diğer Hususlar

Öğretim teknolojileri hakkında bilgi edinmeleri tavsiye edilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

S. Sadi Seferoğlu. Öğretim Teknolojileri Materyal tasarımıPegem AkademiAlkan, C. (1997). Eğitim Teknolojisi (5. Baskı). Anı Yayıncılık, Ankara. o Demirel, Ö., Seferoğlu, S. S. & Yağcı, E. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Pegem Yayıncılık, Ankara. o Ergin, A. (2002). Öğretim Teknolojileri ve İletişim. Anı Yayıncılık, Ankara. o Şahin, T. Y. & Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Anı Yayıncılık, Ankara. o http://www.impactpress.com/articles/febmar99/population.jpg o http://origins.jpl.nasa.gov/education/images/education-kids-br.jpg o http://www.ets.mtu.edu/images/main_image_02.jpg o http://growingpains.blogs.com/home/images/26apr04_01.jpg

Dersin İçeriği

Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 1 1 1
22 Proje Hazırlama 1 15 15
23 Proje Sunma 1 1 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğretim Teknolojileri nedir? Eğitim ve öğretim teknolojilerinde yeni yaklaşımlar. 1-Öğretim Teknolojisi Nedir..pdf
2 İletişimin ögeleri, Kaynak-Mesaj-Kanal- Alıcı-Geri dönüt 2-İletişim sunusu-1.pptx
3 Öğretim teknolojileri- Öğrenme-öğretme ortamlarında kullanılması önerilen araçlar; görsel, işitsel, görsel ve işitsel ve teknoloji destekli araçlar 3-b-Öğretim Tek. mat tas.power.pptx
4 Görsel nitelikli materyallerin seçim kriterleri-Öğretim materyali seçimini etkileyen faktörler; sınıf ortamında kullanılan görsel-işitsel araçlar. 4-Öğretim Tek. mat tas.power.pptx
5 Öğretme stratejileri ve yöntemleri • Sunuş yoluyla öğretme stratejisi • Buluş yoluyla öğretme stratejisi • Araştırma inceleme yoluyla öğretme stratejisi Öğretmen ve Öğrenci özellikleri 5-a Öğretme stratejileri ve yöntemleri.pdf
6 Görsel tasarımcılara ve uygulayıcılara sunumlarla ilgili somut öneriler: deneme, sunu, ses tonu, göz teması, görselleri tasarlarken dikkat edilecek hususlar. 6-ders-Sunumlarla ilgili açıklamalar.pptx
7 Sunumlarla ilgili açıklamalar ve bir öğretmen denemesi 7-ders-Sunumlarla ilgili açıklamalar.pptx
8 Yansıların Hazırlanması ile ilgili Somut Öneriler Basılı Bir Metni Aynen Kullanmanın Yaratabileceği Sakıncalar Yaşantı Konisinin Temel Özellikleri Tasarımda biçimsel yapı 8-yansılar. öneriler,destekleyici unsurlar.pptx
9 Yarıyıl sınavı
10 Öğretmen tarafından yapılan Bir materyal sunu örneği: Trousse de secours 10-materyal sunusu-1 enfrança- öğrenci sunuları.pptx
11 Bilgisayar destekli eğitim: Bilgisayar destekli eğitimin yararları, eğitim yazılımları ve çeşitleri, alıştırma ve uygulama programları 11-bde1.pdf
12 Kavram haritaları ve kavram haritalarının yararları Bir sunu örneği 12-Kavram Haritası.pptx
13 Bir sunu örneği: mon enfant a de la fievre 13-Sunu-2.pptx
14 Yabancı dil öğrenmek için en iyi mobil uygulamalar 14-Yabancı dil öğrenmek için en iyi 12 mobil uygulama.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297266 Öğrenci bilgi teknolojilerinin yabancı dil öğretiminde önemini kavrar.
2 1297267 Öğretim ve öğrenme süreçlerinde yeni yaklaşımları öğrenir.
3 1297268 Öğretim materyali tasarlamayı öğrenir.
4 1297269 materyal tasarlama ölçütlerini bilir.
5 1297270 Yeni teknolojileri kullanarak ders yapmayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63477 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 63478 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 63479 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 63480 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 63481 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 63482 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 63483 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 63484 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 63485 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 63486 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 63487 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 63488 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 63489 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 63490 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 63491 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 63492 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5
2 3 3 4 3 4 4 3 5 5 3 4 4 4 4 3
3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 5 4
4 3 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4
5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek