Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP469 TIPTA PROFESYONELLİK 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Kliniğe geçiş döneminde stajyer öğrencilerin klinik dönemi görev hak ve sorumluluklarını tanımaları, Tıpta profesyonellik çerçevesi içinde iletişim, bilgi okuryazarlığı, etik ve mesleksel değerler, ekip çalışması ve meslekler arası etkileşim kapsamında bilgi beceri ve tutum kazanılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Füsun Ayşin Artıran İğde Doç. Dr. Özlem Mıdık Doç. Dr. Leman Tomak Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeligil Dr. Öğr. Üyesi Servet Aker Prof. Dr. Ahmet Rıfat Şahin Dr. Öğr. Üyesi Rahman Yavuz Prof. Dr. M. Fevzi DİKİCİ Doç. Dr. Bahattin AVCI Doç. Dr. Aytül KARABEKİROĞLU Prof. Dr. Emine Şen TUNÇ Prof. Dr. Levent GÜNGÖR

Ön Koşul Dersleri

Hayatın Temeli Yaşam Tıpta Profesyonellik I Etik ve Bilimsel Araştırma Teknikleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Zorunlu

Dersin İçeriği

Blok kapsamında; • Mezuniyet öncesi tıp eğitiminde klinik dönemin özelliklerini, stajyerlerin görev, hak ve sorumluluklarını açıklayabilmeli • Profesyonel öğrenci rolünü benimseyebilmeli, öğrenme sürecinde bu rolü geliştirebilmeli Klinikte hekim öğrenci olmak- I Hasta hekim iletişimi • Klinikte meslektaşlarla ilişkiler • Profesyonellik ve mesleklerarası iletişim Kanıta Dayalı Tıp • Kanıt piramidi ve kanıt düzeylerini açıklayabilme • Kanıta dayalı tıpla ilgili kısıtlılıkları açıklayabilme • En iyi kanıta ulaşmada uygun veri tabanlarını kullanabilme PICO • Araştırma problemi oluşturabilme • Araştırma problemine uygun araştırma tasarlayabilme(PICO) Klinik soru tiplerine uygun çalışmayı belirleme • Klinik soru tiplerine uygun çalışmayı belirleyebilme Kanıta dayalı tıpta temelepidemiyolojik kavramlar Makalede kanıtsal bilgilerin değerlendirilmesi- I- II Makalenin istatistiki açıdan değerlendirilmesi Makalenin bölümleri ve makale değerlendirme Kanıta Dayalı Tıpta Etik Kurul ve Çalışma İlkeleri Kanıta dayalı tıpta koruyucu uygulamalar (Periyodik muayenelerde, kanserden korunma korunmanın tanımı ve temel kavramları) Kanıta dayalı tıphakkında yanlış bilinenler,kanıta dayalı tıbbın kısıtlılıkları Klinikte Gözlem Araştırma planlama/özetyazımı ve poster hazırlama

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 10 3 30
12 Takım/Grup Çalışması 5 2 10
14 Gözlem 2 4 8
20 Rapor Hazırlama 3 3 9
27 Makale Yazma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 BLOK TANITIMI Stajyer görev ve sorumlulukları Prof. Dr. Füsun A.A. İĞDE Prof. Dr. Şaban SARIKAYA Prof. Dr. Gamze ALAYLI Kanıta dayalı tıp ve laboratuvar testleri Doç. Dr. Bahattin AVCI İstatistik bilgilerin kanıt olarak Kullanımı Makalenin istatistiki açıdan değerlendirilmesi Doç. Dr. Leman Tomak Kanıta Dayalı Tıpta Etik Kurul ve Çalışma İlkeleri Prof. Dr. Emine Şen TUNÇ Kanıta dayalı tıp hakkında yanlış bilinenler, kanıta dayalı tıbbın kısıtlılıkları Prof. Dr. Levent GÜNGÖR Klinikte hekim öğrenci olmak- I Klinikte hastalarla ilişkilerimiz Prof. Dr. M. Fevzi DİKİCİ Klinikte etik ve hukuki yaklaşım Prof. Dr. H. Tahsin KEÇELİGİL Klinik soru tiplerine uygun çalışmayı belirlemek Doç. Dr. Leman TOMAK Kanıta dayalı tıpta koruyucu uygulamalar, (Periyodik muayenelerde, Kanserden korunma korunmanın tanımı ve temel kavramları) Prof. Dr. Bektaş Murat YALÇIN Klinikte hekim öğrenci olmak-III Çatışma çözümleme/Stresle baş etme/öfke kontrolü Doç. Dr. Aytül KARABEKİROĞLU Kanıta dayalı tıpta temel epidemiyolojik kavramlar Prof. Dr. Ahmet Tevfik SÜNTER Klinikte hekim öğrenci olmak-II Klinikte meslektaşlarla ilişkilerimiz Mod. Doç. Dr. Özlem MIDIK Kanıta Dayalı Tıp (Tanımı, tarihi) En iyi kanıtı bulmak Kanıta ulaşmada kullanılan bilgi kaynakları Kanıt piramidi, kanıt düzeyleri Prof. Dr. F.A.ARTIRAN İĞDE Araştırma Planlama/ özet yazma ve poster hazırlama Dr. Öğr. Üyesi SERVET AKER Makalede kanıtsal bilgilerin değerlendirilmesi- I- II Doç. Dr. Leman TOMAK Makalenin bölümleri Makale değerlendirme Dr. Öğr.Üyesi Rahman YAVUZ PICO Prof. Dr. F.A.ARTIRAN İĞDE Tıpta Profesyonellik KLİNİKTE GÖZLEM

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1307013 Klinikte hekim öğrenci olmak- I Klinikte hastalarla ilişkilerimiz • Hasta-hekim ilişkisinin değişen özelliklerini tanımlayabilmeli • Hasta hekim iletişiminde zor durumları listeleyebilmeli • Hasta hekim iletişiminde zor durumlarla baş etme yollarını tartışabilmeli • Klinikte hasta hekim iletişiminde dikkat edilmesi gereken noktaları açıklayabilmeli • Hekimin hastasına karşı sorumluluklarını etik ilkeler üzerinden tartışabilmeli • Dürüstlük, özgeci olma, güven ve sorumluluk kavramlarını tartışabilmeli Klinikte hekim öğrenci olmak-II Klinikte meslektaşlarla ilişkilerimiz • Tıpta profesyonellik kavramını açıklayabilmeli • Profesyonellik ve mesleklerarasıiletişim ilişkisini tartışabilmeli • Tıpta Meslekler Arası İşbirliği ve Ekip Çalışması ilişkisini ve özelliklerini açıklayabilmeli • OMÜ Hastanesinde Sağlık Hizmet Sunumuna katkıda bulunanları ve etkileşim noktaları ile sınırlarını tartışabilmeli • Sağlık hizmet sunumunda farklı mesleklerin görev ve sorumluluklarını açıklayabilmeli • Zor Meslektaş/Zor Davranışlarda uzlaşma sağlayabilmeli Klinikte hekim öğrenci olmak-III • Kliniklerde sık görülen çatışmalar /zor durumları listeleyebilecek • Çatışmayı yönetebilmeli • Çatışma Süreçlerinde Stresle Baş Etme ve Öfke Kontrol yöntemlerini kullanabilmeli Çatışma/zor durumu çözme yollarını açıklayabilecek • Stresle baş etme/öfke kontrolü yollarını açıklayabilecek Klinikte etik ve hukuki yaklaşım • Etik sorunun ne olduğunu açıklayabilmeli • Etik karar verme süreci basamaklarını sayabilmeli (etik sorunun belirlenmesi, hasta istekleri, karar seçeneklerinin belirlenmesi ve seçim, etik kararın haklılığı) ve açıklayabilmeli • Etik problem analizine etki eden faktörleri açıklayabilmeli (tıbbi endikasyonlar, hasta tercihleri, hayatın kalitesi, sosyal-hukuki unsurlar) • Hasta rızasının aranmadığı durumlarda teşhis ve tedavide karşılaşılan etik ve hukuki problemleri açıklayabilmeli Kanıta Dayalı Tıp • Kanıta dayalı tıp tanımını yaparak hedef, ilke ve bileşenlerini açıklayabilmeli • Kanıt piramidi ve kanıt düzeylerini açıklayabilmeli • Kanıta dayalı tıpla ilgili kısıtlılıkları açıklayabilmeli • En iyi kanıta ulaşmada uygun veri tabanlarını kullanabilmeli PICO • Araştırma problemi oluşturabilmeli • Araştırma problemine uygun araştırma tasarlayabilmeli (PICO)  Klinik soru tiplerine uygun çalışmayı belirlemek • Klinik soru tiplerine uygun çalışmayı belirleyebilmeli Kanıta dayalı tıpta temelepidemiyolojik kavramlar • Epidemiyolojiyi tanımlayabilmeli • Kanıta dayalı tıpta temel epidemiyolojik kavramları açıklayabilmeli • Hızlarıı hesaplayabilmeli, kullanım amaçlarını açıklayabilmeli Makalede kanıtsal bilgilerin değerlendirilmesi- I- II Makalenin istatistiki açıdan değerlendirilmesi • Bilimsel bir makaleyi istatistiksel açıdan değerlendirebilmeli • İstatistiksel bilgileri kanıt olarak kullanabilmeli Makalenin bölümleri vemakale değerlendirme • Bilimsel bir makaleyi teknik açıdan değerlendirebilmeli (bilimsel yazının bölümleri- özet, giriş-yöntem- bulgular-sonuç- kaynak- ek-tablo- şekil açısından) • Bilimsel bir yazının nasıl raporlaştırılacağını açıklayabilmeli Kanıta Dayalı Tıpta Etik Kurul ve Çalışma İlkeleri • Araştırma sürecinde dikkat edilmesi gereken etik kuralları listeleyebilmeli • Araştırmanın ilgili taraflarının görev hak ve sorumluluklarını açıklayabilmeli (etik kurullar, aydınlatılmış onam vs.) Kanıta dayalı tıpta koruyucu uygulamalar (Periyodik muayenelerde, kanserden korunma korunmanın tanımı ve temel kavramları) • Kanıta dayalı tıpa uygun olarak laboratuvar testlerini seçebilmeli • Periyodik muayenelerde kanıta dayalı tıp uygulama ilkelerini açıklayabilmeli • Kanıta dayalı korunmanın tanımını ve temel ilkelerini açıklayabilmeli Kanıta dayalı tıphakkında yanlış bilinenler,kanıta dayalı tıbbın kısıtlılıkları • Kanıta dayalı tıbbı tanımlayabilmeli • Kanıta dayalı tıbbın kısıtlılıklarını açıklayabilmeli KlinikteGözlem • Birkliniğietkiliekipçalışmasıaçısındananalizedebilmeli AraştırmaPlanlama/özetyazımıveposterhazırlama • Araştırmanınnasılplanlanacağınıaçıklayabilmeli • Özetyazabilmeli • Poster hazırlayabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır