Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP403 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 927001 4 7 13

Dersin Amacı

Sağlıklı çocuk ve çocuk gelişimi yanında, çocukluk döneminde sık görülen hastalıkların tanı, tedavi ve korunma yollarının öğrenilmesi ve hasta yönetim becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Sunum, vaka tartışması, seminer, hasta hazırlama, ünite, poliklinik, ameliyathanede uygulamalar, hasta başı eğitim, akılcı ilaç uygulamaları, bağımsız öğrenme, blok sonu tartışma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 85
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
2 Final Sınavı 1 65 1
51 Sözlü Sınav 1 35 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 80 1 80
6 Uygulama/Pratik 40 1 40
7 Laboratuvar 10 1 10
9 Problem Çözümü 20 1 20
10 Tartışma 15 1 15
12 Takım/Grup Çalışması 10 1 10
14 Gözlem 10 1 10
18 Örnek Vaka İncelemesi 40 1 40
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 40 1 40
48 Sözlü Sınav 1 2 2
49 Performans 30 1 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 20 1 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öykü ve Fizik Muayene Değ.,Solunum Sistemi Değerlendirmesi Ürogenital Sistem Değerlendirmesi ,Cilt -Ekstremite Değerlendirmesi,Radyolojik Değerlendirme,Radyolojik Değerlendirme,Gelişim basamaklarının Değerlendirmesi,Kardiyovaskuler Sistem Değerlendirmesi,Vital bulgu Değerlendirmesi ,Baş - Boyun Değerlendirmesi,Karın Sistemi Değerlendirmesi,Nörolojik Sistem Değerlendirmesi,Sağlam Çocuk Takibi ,Çocuk Diş Sağlığı Değerlendirmesi , Vital bulgular,Baş- Boyun İnceleme.,Solunum Sis.İnc.,KardiyovaskülerSis.İnc,Karın İncelemesi,Urogenital İnceleme,Cilt ve Ekstremite İnc.,Nörolojik İnceleme
2 Üst Üriner Sistem Anomalileri,Antibiyotikler ,Döküntülü Hast. Yaklaşım -1,İmmünolojik Sistem Değerlendirmesi,Aşılar-1 ,Aşılar-2,Ateş,Döküntülü Hast Yaklaşım 2 ,Astım-Bronşiyolit,Alt Üriner Sistem Anomalileri,İdrar Yolu Enfeksiyonu,Ürtiker –Anjioödem,Viral Menenjit/ Ensefalit,Bakteriyel Menenjitler,Kistik Fibrozis,Urinary Infection,Ürticeria –Angioedema,Viral Menengitis/ Encephalitis,Bacterial Menengitis, İdrar mikroskopisi değ.,Diş sağlığı Değerlendirilmesi,Akciğer filmi değerlendirilmesi,Akciğer filmi değerlendirilmesi ,İdrar mikroskopisi ,Akciğer filmi
3 Pnömoni,Glomeruler Hastalıklar1,Tubulointerstitial Hast. ,Hipertansiyon,KBY,Asit-baz Dengesi ,Sıvı-Elektrolit Desteği 1,Romatizmal Hastalık ,Glomeruler Hast. 2 ,Tuberküloz,Üriner inkontinans ,Difteri-Boğ-Tetanoz ,ÜSYE,Sıvı-Elektrolit Desteği 2,ABY Diş sağlığı Değerlendirilmesi,Sol. Fonk. Testleri değerlendirilmesi,Sol. Fonk. Testleri ,Akciğer filmi ,
4 Anemi sınıflandırması,Lenfomalar,Tromboza Yaklaşım,GIS anomalileri,Parasitozlar,Kusma,Kronik karın ağrısı ,Hemolitik anemiler 1,SSS tümörleri ,Hemogram değerlendirilmesi ,Lösemiler,Kemik iliği yetmezliği ,Hemolitik anemiler-2 ,Visseral kanama ,Yüzeyel kanamalı hastaya yaklaşım Ayakta direkt batın grafisi yorumlama,Ayakta direkt batın grafisi yorumlama,Periferik yayma,Hemogram Yorumu,Endoskopi Ünitesi,
5 Nutrisyonel anemiler ,Sarkomlar. Kr.İshal/Malabsorbsi. Hepatitler ,Beslenme/ Malnutris.,Kanser Semp/ epi.,Nöroblastom- Wilms tümörü,Dışkılama Bozuklukları,Hepatitler,Neonatal Kolestaz ,Benign Tümorler,Çölyak Hastalığı,Akut gastroenterit ,Gastroesofageal refluye Yaklaşım, ,Endoskopi Ünitesi
6 Kısa Boy 1, Kısa Boy 2, Rikets, KAH, Tip I DM, Diyabet Ketoasidozis, YD Cerrahi Sorunları, YD Cerrahi Sorunları, Hipofizer Yetmezlik,Prematürite Sorunları,Obesite ve Tip II DM, Hipotiroidizm Dismorfoloji ,Dismorfoloji ,Yenidoğanın direkt grafileri, Kemik Yaşı Değerlendirme, İnsulin uygulaması, Dismorfoloji, Dismorfoloji , Yenidoğanın direkt grafileri, İnsulin uygulaması, Kemik Yaşı , Kemik Yaşı Değerlendirme, Yenidoğanın direkt grafileri, İnsulin uygulaması, Dismorfoloji , Dismorfoloji , Yenidoğanın direkt grafileri, Kemik Yaşı Değerlendirme, İnsulin uygulaması, Yenidoğanın direkt grafileri
7 Vitamin/Mineral Yet1, Vitamin/Mineral Yet 2, Erken Ergenlik , Geç Ergenlik, Anne Sütü 1 , Anne Sütü 2, Genital/ İnguinal Anomaliler, Yüzün Konjenital Anomalileri, Sık Görülen Genetik Hastalıklar , Intrauterin Enfek, Cinsel Gelişim Bozuklukları, Ekstremitelerin Konj. Anomalileri., Adrenal Yetmezlik, Prematürelerin Uzun Süreli Takibi, Neonatal sepsis, Poliklinik, Kemik Yaşı Değerlendirme, Yenidoğanın direkt grafileri, Dismorfoloji , İnsulin uygulaması, İnsulin uygulaması, Yenidoğanın direkt grafileri, Kemik Yaşı Değerlendirme Dr. , İnsulin uygulaması, İnsulin uygulaması , Kemik Yaşı Değerlendirme, Yenidoğanın direkt grafileri,
8 Akut Romatizmal Ateş, İnfektif endokardit, Konjenital Kalp Hastalıkları - 1, Konjenital Kalp Hastalıkları - 2, Epilepsi 1, Epilepsi 2, Kalp yetmezliği- 1, Kalp Yetmezliği- 2, EKG ve Aritmiler- 1, EKG ve Aritmiler- 2, Primer Kas hastalıkları, Serebral palsi, Febril konvulziyon, Kardiyak Üfürümler, Akut Flask Paralizi , EKG yorumu, Nörolojik muayene, Nörolojik muayene,
9 Metabolik KC Hastalıkları, Metabolik Kas Hastalıkları, Post enfeksiyöz hastalıklar, Nörokutanöz hastalıklar, Başağrısına Yaklaşım, Hipotonik infant Metabolik hst.Yaklaşım, Mental gerilik,

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1338287 Çocuk hastanın yaşına uygun öyküsünü alabilecek öz ve soy geçmiş sorgulaması yapabilecek
2 1338288 Çocuk hasta ile iletişim kurabilecek ve ayrıntılı fizik muayene yapabilecek
3 1338289 Çocukta büyüme ve gelişme aşamalarını sorgulayabilecek ve değerlendirebilecek
4 1338290 Sağlam çocuk izlem ilkelerini söyleyebilecek ve uygulayabilecek
5 1338291 Yenidoğan dönemi dâhil sık görülen çocukluk çağı hastalıklarının tanı ve tedavi algoritmalarını açıklayabilecek, uygulayabilecek ve gerekli durumlarda sevk edebilecek
6 1338292 Bu hastalıklardan korunma yöntemlerini açıklayabilecek ve bu konuda hasta ve hasta yakınları başta olmak üzere topluma danışmanlık yapabilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
2 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
3 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
4 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3
5 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
6 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek