Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP407 ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEM HASTALIKLARI 927001 4 7 13

Dersin Amacı

Üroloji ve iç hastalıkları anabilim dallarının katılımı ile endokrin ve ürogenital sistem hastalıklarının tanı, tedavi ve korunma yollarının öğrenilmesi ve hasta yönetim becerisinin kazanılması amaçlanmaktadır

Dersin İçeriği

Sunum, poliklinik, ünitelerde uygulama, laboratuar çalışmaları, hasta başında eğitim, klinik beceri eğitimi, hasta hazırlama, bağımsız öğrenme, TASK sonu tartışma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 85
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
2 Final Sınavı 1 65 1
51 Sözlü Sınav 1 35 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 80 1 80
6 Uygulama/Pratik 40 1 40
7 Laboratuvar 10 1 10
9 Problem Çözümü 20 1 20
10 Tartışma 15 1 15
12 Takım/Grup Çalışması 10 1 10
14 Gözlem 10 1 10
18 Örnek Vaka İncelemesi 40 1 40
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 40 1 40
48 Sözlü Sınav 1 2 2
49 Performans 30 1 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 20 1 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nefrolojik Öykü ve Fizik Muayene, Endokrin öykü ve Fizik Muayene, Endokrin öykü ve Fizik Muayene, Asidoz-Alkaloz, Ürolojik Öykü ve Fizik Muayene, Renal fizyoloji ve anatomi, Tip 2 Diyabet Yönetimi-1, Tip 2 Diyabet Yönetimi-2, Sodyum ve su metabolizması-1, Obstrüktif üropati, Tiroid hastalıkları tedavisi, Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi, Hipertansiyon, Ödem ve diüretikler, Sodyum ve su metabolizması-2, Glomeruler ve tubuler hastalıklar fizyopataoloji, KBY fizyopatoloji Vizit,
2 İntraskrotal kitleler , Üriner Sistemin Konjenital Anomalileri, Çocuklarda işeme bozuklukları, Hipertansiyon 2, Akut böbrek hasarı, Prostat kanseri Penil ve skrotal Doppler Ultrason incelemesi izleme, ED Testleri Semen analizini izleme
3 Kronik Böbrek Hastalığı-1, Hipofiz yetmezliği, Kronik Böbrek Hastalığı-2, Sekonder hipertansiyon: renal/endokrin, Sekonder hipertansiyon: renal/endokrin, Glomeruler Hastalıklar (Primer-Sekonder), Üriner Tüberküloz,Üriner sistem travmaları Üst Üriner sistem görüntülemesi, Perkutan girişimler (sistostomi, nefrostomi) , uygulaması, Akılcı İlaç Kullanımı
4 Vezikoüreteral Reflü, DiabetesMellitusun akut komplikasyonları, Renal kitleler, Metabolik Kemik Hastalıkları - 1, Endokrin Aciller- 1 TRİB-TRUS, Renal sintigrafi, Üretral kateter ve stentler, Ürodinami, Üroflow, Rezidü idrar, Voiding , Alt üriner sistem radyolojisi
5 Renal tübüler hastalıklar-Amiloidoz , İnmemiş Testis, Minimal invaziv üroloji, Üriner Sistem Taş Hastalığı, Urotelyal Kanserler Tiroid Muayenesi, Tiroid sintigrafisi, Tiroid görüntülemesi, Tiroid nodullü hastalara yaklaşım
6 Dislipidemi, Kadınlarda işeme bozuklukları, Ereksiyon fizyolojisi-fizyopatolojisi, Üriner Sistemin non-spesifik enfeksiyonları AntropometrikÖlçümler, Diyabetik hastalarda beslenne, İnsülin enjeksiyon sistemleri, Diyabetik hasta eğitimi,
7 Erkek üreme sistemi fizyolojisi ve hastalıkları, Metabolik Kemik Hastalıkları – 2, Tiroid ve paratiroidin cerrahi hastalıkları , Erkeklerde Alt Üriner Sistem Semptomları-BPH, Obezite Kan basıncı ölçümü , Akılcı İlaç Kullanımı,
8 Antihipertnasif ilaçlar, Endokrin Aciller- 2, Cinsel fonksiyon ve disfonksiyon psikiyatrisi, Renal transplantasyon , Tiroid kanserlerinde cerrahi tedavi, İdrar analizi
9 telafi telafi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1338293 Obezite, metabolik sendrom ve diyabetes mellitus tanısı koyabilecek
2 1338294 Obezite, metabolik sendrom ve diyabetin akut ve geç komplikasyonlarını açıklayabilecek
3 1338295 Diyabetin akut komplikasyonlarında acil tedavi prensiplerini açıklayabilecek ve uygulayabilecek
4 1338296 Obezite ve metabolik sendrom gelişiminin önlenmesi ve diyabetin erken ve geç komplikasyonlarından korunmak için topluma danışmanlık yapabilecek
5 1338297 Diyabetik hastanın uzun süreli izlemini yapabilecek
6 1338298 Tiroid bezinin yapısal ve fonksiyonel bozukluklarını açıklayabilecek
7 1338299 Tiroid fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ayırıcı tanı yapabilecek
8 1338300 Tiroid fonksiyon bozukluğu olan hastalarda acil tedavi yaklaşımlarını açıklayabilecek ve uygulayabilecek
9 1338301 Tiroid bezi hastalıklarının önlenmesi için topluma danışmanlık yapabilecek
10 1338302 Hematüriye neden olan hastalık ve durumları açıklayabilecek
11 1338303 Hematüri ile başvuran hastalara ön tanı koyabilecek
12 1338304 Hematüriye acil tedavi yaklaşımlarını açıklayabilecek ve uygulayabilecek
13 1338305 İşeme disfonksiyonuna neden olan hastalık ve durumları açıklayabilecek
14 1338306 İşeme disfonksiyonu ön tanısı koyabilecek
15 1338307 İşeme disfonksiyonu olan hastada acil tedavi prensiplerini açıklayabilecek ve uygulayabilecek
16 1338308 Cinsel işlev bozukluğu ve infertiliteye neden olan hastalık ve durumları açıklayabilecek
17 1338309 Hipertansiyon tanısı koyabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
2 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
3 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
4 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
5 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
6 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
7 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3
8 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
9 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
10 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3 3 3
11 5 5 5 4 4 2 2 4 2 3