Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIP409 SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ HASTALIKLARI, ATEŞ 927001 4 7 13

Dersin Amacı

Kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, enfeksiyon hastalıkları, radyoloji, nükleer tıp anabilim dallarının katılımı ile solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları ile enfeksiyon hastalıklarının tanı, tedavi ve korunma yollarının öğrenilmesi ve hasta yönetim becerisinin kazanılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Mahmut ŞAHİN Prof.Dr.Esra TANYEL Prof.Dr.Özcan YILMAZ Prof.Dr.Oğuz UZUN Prof.Dr.Atilla Güvem ATICI Prof.Dr.Burçin ÇELİK Prof.Dr.Meftün ÜNSAL Doç:Dr.Serkan YÜKSEL Doç.Dr.Murat MERİÇ Doç.Dr.Aydın DEVECİ Prof.Dr.Nurhan KÖKSAL

Ön Koşul Dersleri

Dolaşım Sisteminin Muayenesi Kardiyak Oskültasyon Öykü alma ve Fizik muayene (Damar hastalıkları) Öykü alma ve Fizik muayene (Solunum sistemi) Öykü alma ve Fizik muayene (Enfeksiyon hastalıkları) Öykü alma ve Fizik muayene (Göğüs Cerrahisi) Kalp ve dolaşım sistemi radyolojisi Solunum sistemi radyolojisi Dolaşım Sistemi Hastalıklarında Nükleer Tıp Yöntemleri Göğüs Ağrılı Hastaya Yaklaşım Akut Koroner Sendromlar-1: Patofizyoloji ve tanısı Akut Koroner Sendromlar-2: STEz AKS Akut Koroner Sendromlar-3: STEMI_Tanı Akut Koroner Sendromlar-4: STEMI_Tedavi TARTIŞMALI VAKA OTURUMU (Göğüs Ağrısı) Miyokardit Perikardit Klinik EKG Kronik koroner sendromlar: Tanı ve tedavi Kronik Kalp Yetersizliği Akciğer Ödemi Ve Kardiyojenik Şok Hipertansif Aciller Hipertansiyon Tedavisi Kardiyopulmoner Canlandırma İnfektif Endokardit Kardiyomiyopatiler Kalp Kapak Hastalıkları Bradiaritmiler Senkop Atrial Fibrilasyon Supraventriküler taşiaritmiler Ventriküler taşikardi ve ani kardiyak ölüm Pulmoner hipertansiyon Kalp ve Büyük Damar Yaralanmaları Akut Arter Tıkanıklığı Aorta ve Ana Dallarının Hastalıkları Periferik Arter Hastalığı Ve Kladikasyo İntermitant Kronik Venöz Yetmezlik Ve Lenfödem Varis Siyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları Asiyanotik Konjenital Kalp Hastalıkları Derin Ven Trombozu Ve Tromboflebit Akciğer Hastalıklarında Tanı Yöntemleri İnterstisyel Akciğer Hastalıkları ve Sarkoidoz Bronşial Astım-1 Arteriyel Kan Gazları Pulmoner Tromboemboli Tüberküloz Pnömoniler Akciğer Kanseri KOAH Pulmoner Hipertansiyon ve Kor pulmonale Bronşektazi Solunum Yetmezliği ve ARDS Obstrüktif uyku apne sendromu Plevra hastalıkları Ateşli hastaya yaklaşım /NBA Seyahat enfeksiyonları- Ateşli hastaya yaklaşım (Sıtma; Zika virüs, MERS Virüs) Erişkinde bağışıklama ve kemoprofilkasi Beta laktam antibiyotiklerin klinik kullanımı Sepsis Beta laktam dışı antibiyotiklerin klinik kullanımı Lenfoproliferatif enfeksiyon hastalıkları HIV/AIDS Viral kanamalı ateşler Gazlı gangren ve deri-yumuşak doku enfeksiyonları Salmonellozlar Sağlık hizmeti ile ilişklili enfeksiyonlar ve korunma Bakteriyel ve viral Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları Akciğer Kanseri Cerrahi tedavisi Akciğer hastalıklarında Nükleer tıp Kist Hidatik Mediasten Hastalıkları

Dersin İçeriği

Sunum, klinik, ünite, laboratuar, serviste uygulamalar, hasta hazırlama, hasta başı eğitim, bağımsız öğrenme, akılcı ilaç uygulamaları, vaka tartışması, TASK’ sonu tartışma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 85
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
2 Final Sınavı 1 65 1
51 Sözlü Sınav 1 35 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 80 1 80
6 Uygulama/Pratik 40 1 40
7 Laboratuvar 10 1 10
9 Problem Çözümü 20 1 20
10 Tartışma 15 1 15
12 Takım/Grup Çalışması 10 1 10
14 Gözlem 10 1 10
18 Örnek Vaka İncelemesi 40 1 40
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 40 1 40
48 Sözlü Sınav 1 2 2
49 Performans 30 1 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 20 1 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Semiyoloji 11 13 0
2 Kardiyoloji 10 9 7
3 Kardiyoloji 11 6 3
4 Kardiyoloji 7 6 1
5 Kalp Damar Cerrahisi 10 7 1
6 Göğüs Hastalıkları 11 10 6
7 Göğüs Hastalıkları 9 7 5
8 Enfeksiyon Hastalıkları 13 6 0
9 Göğüs Cerrahisi 4 4 2

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1336805 Bu bloğun sonunda öğrenciler, • Göğüs ağrısına neden olan hastalık ve durumları açıklayabilecek • Göğüs ağrısı olan hastada ön tanı koyabilecek • Göğüs ağrısı olan hastada acil tedavi prensiplerini açıklayabilecek ve uygulayabilecek • Solunum sıkıntısına neden olan hastalık ve durumları açıklayabilecek • Solunum sıkıntısı olan hastada ön tanı koyabilecek • Solunum sıkıntısı veya yetmezliği olan hastada acil tedavi prensiplerini açıklayabilecek ve uygulayabilecek • Kalp ve damar hastalıkları ile ilişkili semptom ve bulguları tanıyabilecek • Kalp ve damar hastalıklarında acil tedavi prensiplerini açıklayabilecek ve uygulayabilecek • Öksürük-hemoptizi veya balgam yakınmasına neden olan hastalık ve durumları açıklayabilecek • Öksürük-hemoptizi veya balgam yakınması olan hastada ayırıcı tanı yapabilecek, ön tanı koyabilecek • Öksürük-hemoptizi veya balgam yakınması olan hastada acil tedavi prensipilerini açıklayabilecek ve uygulayabilecek • Vücut ısısında artışa neden olan hastalık ve durumları açıklayabilecek • Ateş ile başvuran hastada ayırıcı tanı yapabilecek, ön tanı koyabilecek • Ateş ile başvuran hastada acilt tedavi yaklaşımlarını açıklayabilecek ve uygulayabilecek • Enfeksiyon hastalıklarının gelişmesinin ve yayılmasının önlenmesi için topluma danışmanlık yapabilecek. • Çarpıntı ve ritim bozukluğuna neden olan hastalık ve durumları açıklayabilecek • Çarpıntı şikayeti olan hastada ön tanı koyabilecek • Ritim bozukluğu olan hastada acil tedavi prensiplerini açıklayabilecek ve uygulayabilecek
2 1336806 Göğüs ağrısı (Dr. Mahmut Şahin) Bu Taskın sonunda öğrenciler: 1) Göğüs ağrısının birçok kalp ve kalp dışı hastalığın sonucu olarak geliştiğini, önemini, özelliklerini, nedenlerini ve gelişme mekanizmalarını öğrenmeli, a) Kalp hastalıklarının semptomlarını sayabilmeli, b) Kalp ve Dolaşım sistemi hastalıklarının ayırıcı tanı özelliklerini bilmeli c) Klinik bulgulara göre acil hasta ile acil olmayan hasta ayırımını yapabilmeli, d) İskemik göğüs ağrısının özelliklerini bilmeli, angina tiplerini değerlendirebilmeli, e) Dispne ve göğüs ağrısı olan hastanın fonksiyonel kapasitesini değerlendirebilmelidir. 2) İskemik kalp hastalığının klinik spektrumunu bilmeli, a) Akut koroner sendrom (AKS)’u tanımlayabilmeli ve alt tiplerini ayırt edebilmeli, b) AKS’lerin patofizyolojisini bilmeli, c) AKS’lerin klinik özelliklerini bilmeli, d) Uygun laboratuvar testlerine göre ST elevasyonu olan ve olmayan AKS’leri tanıyabilmeli, e) EKG de iskemik değişiklikleri tanıyabilmeli yorumlayabilmeli ve tanıda kullanabilmeli, f) Enfarktüs EKG’sini tanıyabilmeli, yaşı ve lokalizasyonunu söyleyebilmeli, g) Kardiyak hasar göstergelerini bilmeli, değişiklikleri yorumlayabilmeli ve tanıda kullanabilmeli, h) Düşük ve yüksek riskli hastaları ayırt edebilmeli, i) Kararsız angina ve ısrarlı ST elevasyonu olmayan AKS’lerde tedavi yaklaşımlarını bilmeli, j) Non-ST AKS’lerde antitrombotik ve antiiskemik tedavi seçeneklerini sayabilmeli, k) Israrlı ST elevasyonu olan akut MI’yi tanıyabilmeli, ayırıcı tanısını yapabilmeli, l) Akut MI’nın erken komplikasyonlarını tanıyabilmeli, acil tedavisini yapabilmeli, hastayı doğru yönlendirebilmeli, m) Akut MI’da kalp yetersizliği gelişimini tanıyabilmeli, hastayı hemodinamik ve Killip Sınıflamasına göre sınıflandırabilmelidir. 3) Akut MI’nın acil tedavisini söyleyebilmeli, a) Anti iskemik ve antitrombotik tedaviyi söyleyebilmeli ve yapabilmeli, b) Fibrinolitik tedavi ve primer perkutan koroner girişim seçeneklerini bilmeli, hastayı bilgilendirebilmeli, c) Fibrinolitik tedavinin endikasyon ve kontrendikasyonlarını bilmeli, d) Fibrinolitik tedavi seçeneklerini ve başarı kriterlerini söyleyebilmelidir.
3 1336807 Dispne (Dr. Özcan Yılmaz) 1) Nefes darlığına neden olan hastalıkları sayabilmeli 2) Nefes darlığına neden olan hastalıklar arasında ayırıcı tanı yapabilmeli 3) Kalp yetmezliğinin tanımını yapabilmeli 4) Kalp yetmezliğine neden olan nedenleri söyleyebilmeli 5) Kalp yetmezliğinde ortaya çıkan kompansasyon mekanizmalarını açıklayabilmeli 6) Nefes darlığı şikayeti olan bir hastanın öyküsünü alabilmeli 7) Nefes darlığı olan bir hastada elde ettiği muayene bulgularını yorumlayabilmeli 8) Tanı ve klinik durumu belirlemek amacı ile yapılması gereken tetkikleri söyleyebilmeli 9) Kalp yetersizliği olan bir hastanın diğer nefes darlığı nedenleri ile ayırıcı tanısını yapabilmeli 10) Kalp yetmezliği olan bir hastanın laboratuvar incelemesi sonucunda elde edilen bulguları yorumlayabilmeli 11) Kalp yetmezliği olan bir hastanın nonfarmakolojik tedavisini planlayabilmeli 12) Kalp yetmezliği olan bir hastanın farmakolojik tedavisini planlayabilmeli 13) Kalp yetmezliğne neden olan hastalıklardan korunma yöntemlerini bilmeli
4 1336808 Öksürük-Balgam-nefes darığı (Dr. Meftun Ünsal) 1) Öksürük-, balgam ve nefes darlığı yakınmasına neden olan hastalık ve durumları açıklayabilecek 2) Öksürük- balgam ve nefes darlığı yakınması olan hastada ayırıcı tanı yapabilecek, ön tanı koyabilecek 3) Öksürük yakınması olan hastada öksürüğün akut ve kronik nedenleri hakkında ayırıcı tanı yapabilecek 4) Üst solunum yolu ve akciğer nedenli öksürüğün ayırıcı tanısını yapabilecek 5) Bronşial astımın acil ve idame tedavisini bilecek ve tedavi yöntemlerinni uygulanmasını bilecek 6) Balgamın özelliklerine göre hastalığın ön tansını tahmin edebilecekı 7) Nefes darlığı yakınması olan hastada akut ve kronik nedenlerini bilecek, ayırıcı tanı yapabilecek 8) Nefes darlığına neden olana hastalıkların acil tedavi yöntemlerini bilecek ve uygulayacak. 9) Solunum fonksiyon testlerini ayırıcı tanı açısından değerlendirebilmeli 10) Nefes darlığının akciğere bağlı nedenlerini(pnömoni, p.tromboemboli, interstisyel akciğer hastalığı, astım bronşit, akciğer kanseri vb) hikayesi ve fizik muayene bulgularını bilmeli 11) Bu hastalıklara ait tedavi yöntemlerini bilmeli
5 1336809 Ateş (Dr. Esra Tanyel) 1) Vücut ısısında artışa neden olan hastalık ve durumları açıklayabilecek 2) Ateş ile başvuran hastada ayırıcı tanı yapabilecek, ön tanı koyabilecek 3) Ateş ile başvuran hastada acil tedavi yaklaşımlarını açıklayabilecek ve uygulayabilecek 4) Enfeksiyon hastalıklarının gelişmesinin ve yayılmasının önlenmesi için topluma danışmanlık yapabilecek 5) Sağlık hizmeti ile bulaşabilecek enfeksiyonlar ve korunma yollarını açıklayabilecek 6) Erişkin hastada aşı ve antibiyotik profilaksisi ile önlenebilecek hastalıkları açıklayabilecek 7) Enfeksiyon hastalıklarında sıklıkla kullanılan antibiyotikleri ve antibiyotiklerin doğru kullanımını bilecek 8) Enfeksiyon hastalıklarında sıklıkla kullanılan tanı testlerini yorumlayabilecek 9) Seyahat ile bulaşabilecek enfeksiyon hastalıkları, korunma yöntemlerini bilecek 10) Ateş ile seyreden hastalıklardan Salmonelloz, Sepsis, Deri yumuşak doku enfeksiyonları, Üst Solunum yolu enfeksiyonları, Lenfoproliferatif Enfeksiyon hastalıkları, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, HIV/AIDS hakkında tanı- klinik – tedavi yöntemlerini bilecek
6 1336810 Siyanoz ve bacak ağrısı (Dr. Hasan Tahsin Keçeligil) Bu TASK’ın sonunda öğrenciler, 1) Bacak ağrısını tanıyabilecek, periferik siyanoz olgularını ifade edebilecek, 2) Bacak ağrılı bir hastanın öyküsünü alabilecek, tam fizik muayenesini yapabilecek, ölçümler yapabilecek, periferik siyanoz olgularında öykü alarak fizik muayene usullerini uygulayabilecek, 3) Tanı koymaya yönelik olarak yararlanılan temel teknik uygulamaların (laboratuar yöntemlerinin/testlerinin) neler olduğunu ifade edebilecek, bunların endikasyonlarını ve yorumlanma usullerini bilecek, 4) Bacak ağrılarının tanısını koyabilecek ve ayırıcı tanısını yapabilecek, periferik siyanoz olgularında ayırıcı tanı yapabilecek, 5) Acil bacak ağrılarında, tanı koyabilecek ve gerekli ilk tedavi yöntemlerini (farmakolojik yöntemler, diğer uygulamalar) bilecek ve uygulayabilmeli, 6) Derin ven trombozunda (DVT), profilaksi uygulamasını, akut ve kronik evrelerde DVT tedavi yöntemlerini bilecek, komplikasyonlardan korunmaya yönelik önlemleri alabilecek.
7 1336812 Hemoptizi - göğüs ağrısı (Dr. Nurhan Köksal) 1. Solunum semptom ve bulguları ile gelen hastanın hastalık hikayesini alabilecek ve fizik muayenesini yapabilecek. 2. Solunum sistemi muayenesinde patolojik muayene bulgularını tanıyabilecek ve hastalık ayırıcı tanısında kullanabilecek 3. Hemoptizi- hematemez ayırımını klinik olarak yapabilecek ve hemoptizili hastaya tıbbi yaklaşım basamaklarını bilecek. 4. Masif hemoptizi tanımını yapabilecek ve hasta yaklaşımını bilecek 5. Nonkardiyek göğüs ağrısı nedenlerini bilecek ve ayırıcı tanısını yapabilecek. 6. Plevral hastalıklar ayırıcı tanısını ve FM bulgularını bilebilecek. 7. Pnömoni semptom ve muayene bulgularını bilebilecek. 8. Toplumdan Gelişmiş Pnömoni (TGP) hastasının yönetimini (yaklaşım, tedavi veya sevk) yapabilecek. 9. Tüberküloz hastasının tanısı, tedavisi ve takibini bilmeli ve uygulayabilecek 10. Pulmoner tromboemboli hastasının klinik yaklaşımı bilebilecek.
8 1336813 Çarpıntı (Dr. Serkan Yüksel) 1) Çarpıntıya neden olan hastalık ve durumları açıklayabilecek 2) Çarpıntı ile başvuran hastada ayırıcı tanı yapabilecek, ön tanı koyabilecek 3) Çarpıntı ile başvuran hastada acil tedavi yaklaşımlarını açıklayabilecek ve uygulayabilecek 4) Senkopa neden olan hastalık ve durumları açıklayabilecek 5) Senkop ile başvuran hastada ayırıcı tanı yapabilecek, ön tanı koyabilecek 6) Senkop ile başvuran hastada acil tedavi yaklaşımlarını açıklayabilecek ve uygulayabilecek 7) Dar QRS’li taşikardiler, geniş QRS’li taşikardiler ve bradiaritmiler hakkında tanı- klinik – tedavi yöntemlerini bilecek.
9 1336814 Göğüs ağrısı / nefes darlığı-göğüs cerrahisi (Dr. Yasemin Büyükkarabacak)
10 1336815 Akılcı ilaç kullanımı (Dr. Aydın Deveci) Bu Taskın sonunda öğrenciler, 1) Verilen endikasyon için “etkililik, uygunluk, güvenlik, maliyet” analizini yapabilecek 2) K ilaç listesi hazırlayabilecek 3) Reçete yazabilecek 4) Kanıt bulmayı değerlendirerek, kanıta dayalı uygulama yapabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69442 Tıbbi hizmet sunumunu için gerekli teorik bilgiye sahiptir
2 69443 Tıbbi hizmet sunumu sağlar
3 69444 Hasta/hastalık yönetir
4 69445 Alanındaki teknolojiyi kullanır
5 69452 Bİlgi okur yazarıdır
6 69453 Sağlık yöneticiliği yapabilir
7 69451 Eğiticiliğini geliştirir ve kullanır
8 69446 Kendisini mesleksel olarak sürekli geliştirir
9 69447 İletişimde yetkindir
10 69448 Ekip çalışması gerçekleştirebilir ve meslekler arası etkileşim kurabilir
11 69449 Etik kurallara uygun davranır
12 69450 Mesleksel değerlere uygun olarak çalışır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 3 3 1 2 3 3 2 3 4
2 5 5 5 3 3 1 2 3 3 2 3 4
3 5 5 5 3 3 1 2 3 3 2 3 4
4 5 5 5 3 3 1 2 3 3 2 3 4
5 5 5 5 3 3 1 2 3 3 2 3 4
6 5 5 5 3 3 1 2 3 3 2 3 4
7 5 5 5 3 3 1 2 3 3 2 3 4
8 5 5 5 3 3 1 2 3 3 2 3 4
9 5 5 5 3 3 1 2 3 3 2 3 4
10 5 5 5 3 3 1 2 3 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek