Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSAE001 ASA Resim I 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Resim sanatının sanatsal ve estetik değerleri ile temel kavramlarının ve teknik bilgilerinin öğrencilere öğretilmesi amaçlanır. Geleneksel, Modern ve Çağdaş Sanat akımlarını oluşturan farklı anlayışları kavratmak ve bunları analiz edebilme yeterliliğini kazandırmak. Resim yüzeyinde kullanılacak farklı teknik ve malzemeleri tanıtmak ve uygulatmak. Bireye sanatsal kriterleri algılamayı ve değerlendirmeyi sağlayacak birikim kazandırmak. Görme biçimini geliştirerek, sanatçı ve sanat eğitimci gözüyle görme yetisi kazandırmak. Bireysel ifadeye yönelme. Bireysel görüş ve yeteneklerini keşfetme. Bireysel yeterlik özgüven kazanımı ve ifade gücü kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Sena Sengir - Dr.Öğretim Üyesi Benan Çokokumuş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] AKBULUT, Durmuş. (2011), Resim Neyi Anlatır, Etik Yayınları, İstanbul [2] ALAKUŞ, Mercin, A. ed. (2009). Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi [3] ARTUN, Ali.(2015).Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi, Estetik Modernizmin Tasfiyesi,3.Baskı İstanbul: iletişim Yayınları. [4] BAUDRİLLARD,Jean.(2014).Sanat Komplosu, Yeni Sanat Düzeni Ve Estetik [5] BERGER J.(1988) Görme Biçimleri, Metis Yay. [6] BEYOĞLU Aylin.(2017) Resim Anasanat Atölye Dersi Öğrencilerinin Resimde Mekân Konusuna İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi,Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 6, Sayı 1, s. 139-158, Doi: 10.14686/buefad.269454 : Şubat 2017 Bartın – Türkiye Erişim:file:/// C:/Users/Servet/ Downloads/bartnmakale. pdf [7] CHARLES, V. (2012). 1000 Muhteşem Resim. (Çev. N. Elhüseyni). İstanbul: Yapı Kredi. [8] CİVARDİ, Giovanni. (2006), Drawing, Search Press, [9] ERGÜVEN, Mehmet (2002). Yoruma Doğru. 2. Baskı. İstanbul:Yapı Kredi Yayınları [10] FARAGO F. (2006) Sanat, Doğubatı Yay. [11] GOMBRICH, E. H. (1999). Sanatın Öyküsü.(Çev. Erol Erduran, Ömer Erduran): İstanbul: Remzi Kitabevi. [12] HAYDAROĞLU M. (1997).500 Sanatçı 500 Sanat Eseri. (Çev. M. Haydaroğlu). İstanbul:Yem Yayınları . Uluslararası Yarışmalı Sergi Katalogları [13] KLEE, Paul. Çağdaş Sanat Kuramı, Çev. Mehmet Dündar, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, [14] LOTHE A. (2000) Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler, İmge Kitabevi, [15] LYNTON, N. (1993). Modern Sanatın Öyküsü. (Çev. C. Çapan). İstanbul: Remzi. Ulusal Yarışmalı Sergi Katalogları Sanatçıları tanıtan filimler [16] NORBERT Lynton. (1985), Modern Sanatın Öyküsü, İstanbul. [17] READ H. (1960) Sanatın Anlamı, İş Bankası Yay. [18] ROBERTS, Ian. (2007), Mastering Composition, FW. Publications. [19] TURANİ, Adnan.(1992).Dünya Sanat Tarihi İstanbul: Remzi Kitabevi - [20] TUNALI, İsmail. (1983), Felsefenin Işığında Modern resim, Remzi Kitabevi, İstanbul [21] WHİTHAM Graham; POOKE Grant.(2013).Çağdaş Sanatı Anlamak, çev.Tufan Göbekçi , Haziran, İstanbul: Optimist Yayım Dağıtım [22] WÖLLFLİN, Heinrich,(1985). Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Çev: Hayrullah Örs, İstanbul: Remzi Kitabevi ,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Resim sanatının, bütün kavram ve tekniklerinin değerlendirmeye alınıp, uygulanması. Tuvalin iki boyutlu yüzeyinin olanaklarını tanıtıp, ortaya çıkan sonuçları tartışabilme ve yorumlayabilme yetisi kazandırma. Farklı teknik ve malzemenin bireysel yeterlilik ve ifade gücü uygulamalarını içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16
54 Ev Ödevi 2 7 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anasanat atölye derslerinin amacı, işleyişi ve yöntemleri araç ve gereçleri üzerinde durulması.
2 Resim sanatında kullanılan ve değerlendirilen görsel sanat elemanlarının (nokta, çizgi, leke, doku, renk, ışık-gölge, açık-koyu, mekan, boşluk-doluluk, plan espas gibi ) tanımı ve kullanımı.
3 Atölye ortamında nesneye dayalı kompozisyon çalışmaları; açık, koyu ve orta çalışmaları; tek renk tonları ile farklı malzemeler ile çalışmalar.
4 Atölye ortamında nesneye dayalı kompozisyon çalışmaları; açık, koyu ve orta çalışmaları; tek renk tonları ile farklı malzemeler ile çalışmalar.
5 Atölye ortamında nesneye dayalı kompozisyon çalışmaları; açık, koyu ve orta çalışmaları; tek renk tonları ile farklı malzemeler ile çalışmalar.
6 Atölye ortamında canlı modelden kompozisyon çalışmaları; açık, koyu ve orta çalışmaları; tek renk tonları ile farklı malzemeler ile çalışmalar.
7 Atölye ortamında canlı modelden kompozisyon çalışmaları; açık, koyu ve orta çalışmaları; tek renk tonları ile farklı malzemeler ile çalışmalar.
8 Atölye ortamında nesneye dayalı kompozisyon çalışmaları; açık, koyu ve orta çalışmaları; iki veya üç renkle sınırlı, farklı malzemeler ile çalışmalar.
9 Atölye ortamında nesneye dayalı kompozisyon çalışmaları; açık, koyu ve orta çalışmaları; iki veya üç renkle sınırlı, farklı malzemeler ile çalışmalar.
10 Atölye ortamında nesneye dayalı kompozisyon çalışmaları; açık, koyu ve orta çalışmaları; iki veya üç renkle sınırlı, farklı malzemeler ile çalışmalar.
11 Atölye ortamında canlı modelden portre ve kompozisyon çalışmaları; açık, koyu ve orta çalışmaları; tek renk tonları ile farklı malzemeler ile çalışmalar.
12 Atölye ortamında canlı modelden portre ve kompozisyon çalışmaları; açık, koyu ve orta çalışmaları; tek renk tonları ile farklı malzemeler ile çalışmalar. Tuval hazırlama tekniği ve uygulaması.
13 Atölye ortamında kompozisyon çalışmaları; açık, koyu ve orta çalışmaları; tek renk tonları ile farklı malzemeler ile çalışmalar. Tuval hazırlama tekniği ve uygulaması.
14 Atölye ortamında kompozisyon çalışmaları; açık, koyu ve orta çalışmaları; tek renk tonları ile farklı malzemeler ile çalışmalar. Tuval hazırlama tekniği ve uygulaması.
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1309665 Resim sanatının temel görsel elemanlarını tanır ve iki boyutluluk kapsamında uygulayabilir.
2 1309666 Varlıkların ( figür, nesne, motif ) betimlemesini görsel elemanlarla gerçekleştirebilir.
3 1309667 Varlıkların biçimsel görünümlerine anlamlar yükleyerek özgün kompozisyonlar kurabilir.
4 1309668 Nesne karakterinin işlevini değiştirerek yeni düzenlemeler oluşturabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3
2 4 3 2
3 4 3 2
4 3 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek