Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSAE003 ASA Grafik Tasarım I 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Bu ders ile kuramsal sanat felsefesine giriş, sanat ve felsefe arasındaki sıkı işbirliğinin yorumlanması ve sanat, sanatta güzel kavramları ve onların metodolojik olarak irdelenmesi ile antik dönemden orta çağa, rönesanstan günümüze kadar olan düşünürlerin estetik ve güzel kavramına kuramsal, felsefik yaklaşımları ile günümüze yansımaları lisans düzeyinde kazandırılması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan, Prof. Dr. Sevgi Koyuncu, Dr. Öğr. Üyesi Selma Karaahmet Balcı, Öğr. Gör. Atanur Sevim

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Yetkin, Suut Kemal. Estetik ve Doktrinler, Bilgi Yayınları, Ankara. 1972 [2] Timuçin, Avşar. Estetik, BDS yayınları, İstanbul. 1993 [3] Kagan, Moeses. Estetik ve Sanat Dersleri, İmge Kitabevi, Ankara. 1993 [4] Tunalı, İsmail. Grek Estetiği ve Güzellik Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbul. 1996 [5] Bozkurt, Nejat. Estetik, Sarmal Yayınevi, İstanbul. 1995 [6] Jimenez, Marc. Estetik Nedir?, Doruk Yayınları, İstanbul. 2008 [7] Townsend, Dabney. Estetiğe Giriş, İmge Kitabevi, Ankara. 2002 [8] Ziss, Avner. Gerçekliği Sanatsal Özümsemenin Bilimi Estetik, Hayalbaz Y.Evi.,İstanbul. 2009 [9] Cömert, Bedrettin. Estetik, De Ki Yayınları, Ankara. 2006 [10] Lukacs, Georg. Estetik I-II-III, Payel Yayınları, İstanbul. 1999 [11] Delauze - Guattari, Felsefe Nedir?, Y.K.Y., İstanbul. 2001 [12] Yılmaz, Mehmet. Sanatın Felsefesi-Felsefenin Sanatı, Ütopya Yayınları, Ankara. 2004 [13] Lenoir, Beatrice. Sanat Yapıtı, Y.K.Y., İstanbul. 2004 İlave Kaynak [1] Kaptan, A.Y., “Sanat – Felsefe - Çevre Kapsamında İMGE”, Türkiyede Sanat Dergisi, 67, 46-53 (2005).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sanat felsefesine yönelik kavramların tanımlanarak, sanat felsefesi kapsamında yorumsal ve eleştirel bilgiye yönelik birikim kazanır. İçeriğe yönelik literatürün ve kaynakların tanıtımı. Antik dönemden günümüze düşünürlerin güzele yönelik felsefi yaklaşımları incelenir ve günümüz sanatına yönelik felsefi ve eleştirel bakış açısı kazandırılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 3 36
10 Tartışma 6 2 12
29 Bireysel Çalışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 9 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders tanıtımı, ders literatür ve kaynak önerisi.Sanat ve felsefe arasındaki diyaloğun kurulması
2 Sanat felsefesi dersinin amaçları ve genel hedefleri değerlendirilir.
3 Antik dönem Grek güzellik felsefesi kapsamında Platon ve Aristo incelenir.
4 Poesis, Mimesis ve Katharsis kavramlarının güzel ve sanatla ilişkilendirilmesi.
5 Yeni Platoncular kapsamında Ortaçağ Sanat Felsefesinin incelenmesi ve Antik dönemle karşılaştırılması.
6 Bu kapsamda Platinos, Augustinus’un güzellik felsefesi.
7 Skolastik dönem ve sonrası düşünürleri Tomaso, Croussaz ve Du Bos’un Sanat Felsefesi kapsamında yaklaşımları.
8 18. Yy. Düşünürü İmmanuel KANT’ın Ortak Duyu Prensibi ile Dinamik/Matematik Yüce kavramlarının sanat felsefesi kapsamında değerlendirilmesi.
9 F. Schiller’in görüşleri ve Sanatta Oyun Güdüsü kuramının çözümlenmesi.
10 Ara Sınav
11 Hegel ve Hegel’in Klasik, Romantik ve Sembolik Sanat yaklaşımının incelenmesi.
12 Kısaca Croce, Tein ve Lalo’nun kuramları ve günümüze etkileri.
13 Günümüz Sanatı’na 12 hafta boyunca oluştururlan metodolojiyle felsefik bir bakış ve yorumlama.
14 Genel değerlendirme ve eleştiri.
15 Genel değerlendirme ve eleştiri.
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1311121 sanat felsefesinin temel kavram ve terimlerini öğrenir
2 1311123 çağlar boyunca sanat akımları ve dönemleri sanat eserlerine felsefik yaklaşımları öğrenir
3 1311120 günümüz sanatı ve estetiğin sorunlarını çözümleyebilir
4 1311122 almış olduğu bilgileri sanat eğitimi veren kurumlarda uygulayabilme yetisi kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5
2 5 5 3 5 4 4 5 5 3 4 4 4
3 4 4 4 4 4 5 3 3 3 5 4 4
4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek