Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR103 GENEL TÜRK TARİHİ I 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Orta Asya, Kuzey Karadeniz ve Avrupa'daki Türk devlet ve topluluklarının tarihinin araştırılması ile ilgili temel kavramların ve bilgilerin öğrencilere kazandırılmasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Özkan Özer KESKİN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Kafesoğlu, İbrahim 1988; Türk Milli Kültürü, Ötüken Neşriyat, İstanbul. 2- Taşağıl, Ahmet 2013; Kök Tengri'nin Çocukları (Avrasya Bozkırlarında İslam Öncesi Türk Tarihi), Bilge Kültür Sanat, İstanbul. 3- Kurat, Akdes Nimet 1972; IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, TTK Basımevi, Ankara. 4- Grousset, Rene 1980; Bozkır İmparatorluğu: Attila, Cengiz Han, Timur, Ötüken, İstanbul. 5- Togan, A. Zeki Velidî 1981; Umumî Türk Tarihine Giriş, C. I, İstanbul. 6- Gömeç, Saadettin 1997; Kök Türk Tarihi, Berikan Yayınevi, Ankara. 7- Türkeş Günay, Umay 2012, Türklerin Tarihi Geçmişten Geleceğe, Akçağ Yayınları, Ankara. 8- Ögel, Bahaeddin 1981; Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, C. I-II, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türklerin eski tarihleri, anayurtları ve buralarda kurdukları devletler ve medeniyetlerin kendi içlerinde ve çevre medeniyetlerle olan ilişkileri hakkında bilgi vererek, bunları mümkün mertebe objektif olarak sunmak ve öğrencilerin dün, bugün ve yarın arasında ilişki kurmalarına imkân sağlamak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarih nedir? Türk tarihinin başlangıcı, tasnifi, dersin kaynakları. 1.docx
2 Türklerin göçebe hayat sürmelerinin sebep ve sonuçları. 2.docx
3 Hun Tanrıkutluğu'nun kuruluşu, siyasi yapısı ve Hunlarda sosyal hayat. 3.docx
4 Hun tarihinin başlangıcında Asya'nın siyasi ve etnik durumu. 4.docx
5 Teoman dönemi, Mete'nin gençliği ve tahta geçmesi. 5.docx
6 Mete ve Hun Tanrıkutluğu'nun yükselme dönemi. Asya'da Hun birliğinin sağlanması. 6.docx
7 Mete'den sonra Hunlar, Hun Tanrıkutluğu'nun zayıflaması ve yıkılışı. 7.docx
8 Ara sınav 8.docx
9 Eftalit/Akhun İmparatorluğu: Kaynaklar ve siyasi tarihleri. 9.docx
10 Avrupa Hunları: Kaynakları ve siyasi tarihleri. 10.docx
11 Attila ve Avrupa Hun İmparatorluğu. 11.docx
12 Hun maddi kültürü unsurları. 12.docx
13 Hunlardan Göktürklere Orta Asya: Hsien-pi ve Juan-juanlar. Göktürk Kağanlığı'nın kuruluşu. 13.docx
14 Göktürk Tarihinin kaynakları, Orhun Abideleri ve Türk tarihindeki önemi. 14.docx
15 Göktürk Kağanlığının kuruluşu sırasında Orta Asya ve yakın çevresi. 15.docx
16 Final sınavı 16.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511752 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler Türk tarihinin nasıl, ne zaman ve nerede başladığını öğrenir.
2 1511753 Türklerin tarih sahnesine çıkışı ve anayurdunu kavrayabilir.
3 1511754 Türk tarihinin genel özelliklerini özetleyebilir.
4 1511755 Türk Tarihinin kaynaklarını açıklayabilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78157 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 78158 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 78159 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 78160 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 78161 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 78162 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 3 4
2 5 4 4 4 3 4
3 5 4 4 4 3 4
4 5 4 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek