Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR107 İSLAM TARİHİ I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

İslam tarihinin safhalarını ve medeniyetini kronolojik olarak öğretmek bu dersin amacını oluşturur.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Murat TURAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

DERS KİTABI: 1-W. Montgomery Watt, Hz. Muhammed, İletişim Yayınları, İstanbul 2015. 2-Sabri Hizmetli, İslam Tarihi, Ankara Üniv. İlahiyat fak. Yay., Ankara 1991. YARDIMCI KİTAPLAR: 1-Corci Zeydan, Medeniyet-i İslamiyye Tarihi, Çev: Zeki Meğamiz, İkdam Matbaası, C. I, İstanbul 1328. 2-Hamdi Savaş, İslam tarihi I-II, Erciyes Üniv. Yay., Kayseri 1993. 3-R. Stephen Humphreys, İslam Tarih Metodolojisi, Litera Yay., İstanbul. 2004.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İslamiyet öncesi Arap yarımadasının genel durumu, Hz. Muhammed’in peygamberliği ve İslam’ın doğuşu, dört halife devri siyasi durumu bu dersin içeriğini oluşturur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
54 Ev Ödevi 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İslam Tarihinin kaynakları 1. hafta.docx
2 İslam öncesi Arap yarımadası. 2. hafta.docx
3 Hz. Muhammed’in peygamberliği ve İslam’ın doğuşu 3. hafta.docx
4 İslam’ın Mekke Dönemi 4. hafta.docx
5 Hicret öncesi Müslümanların Mekke’deki durumu 5. hafta.docx
6 Hicret ve Medine’de sosyal ve siyasi durum 6. hafta.docx
7 Bedir ve Uhud savaşları 7. hafta.docx
8 Ara Sınav 8. hafta vize.docx
9 Hendek Savaşı ve Hudeybiye Barışı 9. hafta.docx
10 Mekke’nin Fethi. 10. hafta.docx
11 Hazret-i Peygamberin Yahudilerle ilişkileri 11. hafta.docx
12 Hicazdaki diğer kabilelerle ilişkiler 12. hafta.docx
13 Evrensel çağrı 13. hafta.docx
14 Müte ve Tebük savaşları 14. hafta.docx
15 Peygamberin vefatı. 15. hafta.docx
16 Final 16. hafta final.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511699 Öğrenci, bibliyografik bilgi sahibi olur ve bu bilgiyi kullanma becerileri edinir.
2 1511701 Öğrenci, dünya tarihi içerisinde İslam Tarihi’nin nasıl bir seyir takip ettiği hakkında bilgi sahibi olur.
3 1511703 Öğrenci, öğrendiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma becerileri edinir.
4 1511704 Öğrenci, bu disiplinle ilgili yeterli bilgiyi öğrenip saha çalışmaları için gerekli olan araştırma yöntem ve tekniklerine sahip olur.
5 1511705 Öğrenci, tarih ve tarih araştırmalarıyla ilgili önerilerini çeşitli kurumlarla paylaşabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78157 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 78158 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 78159 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 78160 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 78161 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 78162 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5
2 4 4 4 5 4 5
3 4 5 5 5 4 5
4 5 4 4 4 4 4
5 5 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek