Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR108 İSLAM TARİHİ II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

İslam tarihinin safhalarını ve medeniyetini kronolojik olarak öğretmek bu dersin amacını oluşturur.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Murat TURAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

DERS KİTABI: 1-W. Montgomery Watt, Hz. Muhammed, İletişim Yayınları, İstanbul 2015. 2-Sabri Hizmetli, İslam Tarihi, Ankara Üniv. İlahiyat fak. Yay., Ankara 1991. YARDIMCI KİTAPLAR: 1-Corci Zeydan, Medeniyet-i İslamiyye Tarihi, Çev: Zeki Meğamiz, İkdam Matbaası, C. I, İstanbul 1328. 2-Hamdi Savaş, İslam tarihi I-II, Erciyes Üniv. Yay., Kayseri 1993. 3-R. Stephen Humphreys, İslam Tarih Metodolojisi, Litera Yay., İstanbul. 2004.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hulefayı Raşidin dönemi, Emevi ve Abbasi hanedanları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
54 Ev Ödevi 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hz. Ebubekir dönemi 1. hafta.docx
2 Hz. Ömer dönemi 2. hafta.docx
3 Hz. Osman dönemi 3. hafta.docx
4 Hz. Ali’nin Hilafet Devri 4. hafta.docx
5 Cemel Olayı ve Sıffın Savaşı 5. hafta.docx
6 Hz. Ali ve Hariciler 6. hafta.docx
7 Raşid Halifeler Devri İslam medeniyeti 7. hafta.docx
8 Ara Sınav 8. hafta vize.docx
9 Raşid Halifeler Devri askeri ve mali teşkilat 9. hafta.docx
10 İslamiyet öncesi Ümeyyeoğulları ve Haşimiler mücadelesi 10. hafta.docx
11 İslamiyet sonrası Ümeyyeoğulları ve Haşimiler mücadelesi 11. hafta.docx
12 Kerbela Hadisesi 12. hafta.docx
13 Emevi Hanedanı’nın genel özellikleri 13. hafta.docx
14 Abbasi Hanedanı’nın genel özellikleri 14. hafta.docx
15 Müzakere 15. hafta.docx
16 Final 16. hafta final.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1515618 Öğrenci, bibliyografik bilgi sahibi olur ve bu bilgiyi kullanma becerileri edinir.
2 1515619 Öğrenci, dünya tarihi içerisinde İslam Tarihi’nin nasıl bir seyir takip ettiği hakkında bilgi sahibi olur.
3 1515620 Öğrenci, öğrendiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma becerileri edinir.
4 1515621 Öğrenci, bu disiplinle ilgili yeterli bilgiyi öğrenip saha çalışmaları için gerekli olan araştırma yöntem ve tekniklerine sahip olur.
5 1515622 Öğrenci, tarih ve tarih araştırmalarıyla ilgili önerilerini çeşitli kurumlarla paylaşabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78157 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 78158 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 78159 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 78160 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 78161 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 78162 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5
2 4 4 4 5 4 5
3 4 5 5 5 4 5
4 5 4 4 4 4 4
5 5 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek