Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAB107 MATEMATİK I 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Tek değişkenli fonksiyonlar için limit, süreklilik, türev, türevin uygulamaları, eğri çizimi ve belirsiz integrallerin hesabının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ali Kahramanoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Edwards&Penney, Calculus and analytic geometry Kalkülüs, Tüba Yayınları Mustafa Balcı Genel Matematik I

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fonksiyon, limit, süreklilik, türev, türevin uygulamaları, eğri çizimi, diferensiyel lineer yaklaşım, belirsiz integral.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 1 25 25
6 Uygulama/Pratik 1 20 20
9 Problem Çözümü 1 20 20
11 Soru-Yanıt 1 20 20
49 Performans 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fonksiyon kavramı. Bazı özel fonksiyonlar. Trigonometrik fonksiyonlar. 7.2 Fonksiyon ve Fonksiyon Tanımları (I) Fonksiyon ve Fonksiyon Tanımları (II) - PDF.pdf
2 Ters trigonometrik fonksiyonlar. Üstel ve logaritmik fonksiyonlar. 7.2 Fonksiyon ve Fonksiyon Tanımları (I) Fonksiyon ve Fonksiyon Tanımları (II) - PDF.pdf
3 Hiperbolik fonksiyonlar ve tersleri. Limit kavramı, tek taraflı limitler. 7.2 Fonksiyon ve Fonksiyon Tanımları (I) Fonksiyon ve Fonksiyon Tanımları (II) - PDF.pdf
4 Bazı trigonometrik limitler. Süreklilik. Fonksiyonlar 2.pdf
5 Kapalı aralıkta sürekli fonksiyonların özellikleri (Ara değer teoremi, Bolzano Teoremi, yerel maksimum, minimum). Fonksiyonlar 2.pdf
6 Türev kavramı. Türev almada genel kurallar. Ters fonksiyonun türevi. Trigonometrik, ters trigonometrik fonksiyonların türevi. TÜREV-FORMÜLLERİ.pdf
7 Logaritma ve Üstel fonksiyonunun türevi. Logaritmik türev alma. Hiperbolik, ters hiperbolik fonksiyonların türevi. Parametrik fonksiyonların türevi. Kapalı türev alma. TÜREV-FORMÜLLERİ.pdf
8 Yüksek basamaktan türev. Türevin geometrik anlamı. Artan, azalan fonksiyon, yerel ekstremumlar için 1. ve 2. türev testleri, Fermat teoremi, TÜREV-FORMÜLLERİ.pdf
9 Maksimum-minimum problemleri. Türev ile ilgili teoremler (Rolle, ortalama değer). DERS 8. Artan ve Azalan Fonksiyonlar, Konkavlık, Maksimum ve Minimum - PDF.pdf
10 Konveks fonksiyonlar ( konkavlık, büküm noktası) Belirsiz şekiller (L’Hospital kuralı). DERS 8. Artan ve Azalan Fonksiyonlar, Konkavlık, Maksimum ve Minimum - PDF.pdf
11 Asimptotlar. Eğri çizimi. DERS 8. Artan ve Azalan Fonksiyonlar, Konkavlık, Maksimum ve Minimum - PDF.pdf
12 Diferensiyel kavramı, belirsiz integral (antitürev kavramı), integral alma yöntemleri (değişken değiştirme, kısmi integrasyon). DERS 8. Artan ve Azalan Fonksiyonlar, Konkavlık, Maksimum ve Minimum - PDF.pdf
13 İndirgeme bağıntıları. Rasyonel fonksiyonların integrasyonu. Trigonometrik integraller. Esneklikler1 (1).docx
14 İrrasyonel fonksiyonların integrasyonu. Esneklikler1 (1).docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293210 Temel elemanter fonksiyonları tanır.
2 1293211 Limit, süreklilik ve türev kavramlarını bilir, limitleri hesaplar.
3 1293212 Elemanter fonksiyonların türev formüllerini elde eder. Bileşke fonksiyonların türevini hesaplar.
4 1293213 Türevin uygulamalarını limit hesabında, maksimum, minimum hesaplamalarında, fizikte kullanır. Ortalama değer teoremini bilir.
5 1293214 Türevi kullanarak fonksiyonların artma, azalma, konvekslik, konkavlık gibi özelliklerini saptar, grafiklerini çizer.
6 1293215 Diferensiyel ve lineer yaklaşım kavramlarını bilir, bileşke fonksiyonların diferensiyelini bulur.
7 1293216 Antitürev kavramını açıklar. Belirsiz integrali çözer.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70451 Aktüerya, matematik, istatistik ve finans kavramları ile ekonomi, sosyoloji, hukuk vb. alanlardaki temel kavramları öğrenir; bu kavramlar arasında ilişki kurar.
2 70452 Karşılaşılan riskleri analiz eder, bu risklere ilişkin ürün geliştirir, fiyatlandırır ve bu ürünlerin karlılık testlerini yapar.
3 70453 Aktüerya Bilimi literatürünü takip edebilecek yabancı dil bilgisine sahip olup, mesleki yenilik ve gelişmeleri takip eder.
4 70455 Aktüeryal problemleri modelleyebilme ve probleme özgü çözümler üretebilme becerisi kazanır.
5 70460 Veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturabilme, etkin, hızlı ve doğru olarak yorumlayabilme ve sunabilme becerisi kazanır.
6 70456 Analitik düşünme becerisi kazanır.
7 70458 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olur.
8 70457 Bilgisayar programlama becerisi kazanır ve hazır yazılımları kullanır.
9 70461 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
10 70459 Takım çalışmalarında gerekli olan nitelikleri kazanır.
11 70454 Sigorta verilerinin istatistiksel ve aktüeryal analizlerini yapar, geleceğe yönelik öngörülerde bulunur.
12 70462 Ulusal ve uluslararası aktüerlik sınavlarına hazırlanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4
2 4 2
3 2 5 3 3 3
4 4 1 3 3
5 3 4 4 3
6 2 4 5
7 5 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek