Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FDB660. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Din bilimleri araştırmalarında, bilimsel araştırmanın yöntem ve tekniklerini kullanabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Mevlüt KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Büyüköztürk Ş. vd., Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegema Yay. Ankara, 2016. Karasar N., Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayını, Ankara, 2003. Balcı A., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem Teknik ve İlkeler, Ankara, 1995. İslamoğlu A.H., Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Beta Yayını, İzmir, 2009. Büyüköztürk Ş., Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni, SPSS Uygulamaları ve Yorum, Pegem Akademi Yay. Ankara, 2011. Tavşancıl E., Tutumların Ölçülmesi ve SPSS İle Veri Analizi, Nobel Yayını, Ankara, 2010. Şimşek A.(Ed.) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, 2015. Lisansüstü Tez/Proje Yazım Kılavuzu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Din bilimleri ile ilgili araştırmalarda problem seçimi, hipotez kurma, veri toplama yöntemleri, verilerin analizi ve hipotezlerin test edilmesi, bulguların düzenlenmesi ve tartışılması, sonuç ve öneriler, araştırma raporunun yazılması, araştırmalarda bilimsel etik.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 0 0 1
17 Alan Çalışması 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 1 10 10
17 Alan Çalışması 1 10 10
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 1 1
27 Makale Yazma 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 11 11
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Din Bilimleri ve Bilimsel Araştırma Yöntemi
2 Din Bilimlerinde Araştırma Çeşitleri
3 Din Bilimlerinde Araştırma Probleminin Belirlenmesi: Problem, Alt Problemler, Hipotezler (Denenceler),
4 Amaç ve Önem, Sayıltılar (Varsayımlar), Sınırlılıklar, Tanımlar
5 Din Bilimleri Araştırmalarında Yöntem ve Araştırma Modeli
6 Din Bilimleri Araştırmalarında Evren ve Örneklem Seçimi
7 Din Bilimleri Araştırmalarında Veri Toplama Teknikleri
8 Din Bilimleri Araştırmalarında Literatür Taraması
9 Din Bilimleri Araştırmalarında Gözlem ve Görüşme
10 Din Bilimleri Araştırmalarında Anket, Test ve Envanter Geliştirme
11 Nitel ve Nicel Araştırmalar
12 Verilerin Analizi ve Hipotez Test Teknikleri
13 Araştırmalarda Bulgular ve Yorum Bölümünün Düzenlenmesi
14 Araştırma Raporunun Yazılması
15 Bilimsel Araştırmalarda Etik

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512259 Din bilimlerinde herhangi bir konuda araştırma probleminin seçimini yapar ve araştırma önerisini hazırlar.
2 1512256 Araştırmanın problem cümlesinin ve alt problemlerini yazar, hipotezlerini kurar.
3 1512257 Araştırma konusuyla ilgili anket ve ölçme aracı geliştirebilir ve bu ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını yapar.
4 1512258 Araştırma konusuyla ilgili topladığı verileri kullanarak araştırma hipotezlerini test eder.
5 1512260 Araştırmanın girişini, teorik çerçevesini, yöntemini, bulguların tartışma ve yorumlarını, sonuç ve önerilerini araştırma tekniklerine uygun olarak rapor eder, bilimsel etik ilkelerinin farkında olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75363 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, FDB alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 75374 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel, toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayarak sonuç elde etmek.
3 75364 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
4 75375 Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahip olmak.
5 75376 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
6 75373 Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analiz ve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.
7 75366 Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme ve olumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.
8 75365 Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
9 75368 Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.
10 75367 Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak.
11 75369 Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
12 75372 Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert ve toplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.
13 75371 Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
14 75370 Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından bir yabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek