Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR224 TÜRK BASIN TARİHİ II 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, toplumlar için kültürel anlamda çok önemli bir yer işgal eden kitle iletişim araçlarından olan gazete ve dergilerin Osmanlı’da ve Türkiye’de ortaya çıkış ve gelişim süreçleri ile içeriklerine dair bilgi vermek; basının, siyaset/ toplum ve iktidar ile ilişkilerini ya da sorunlarını ortaya koymak, öğrencilere basının tarihsel gelişimi ile paralel yakın dönem Türkiye tarihine ait bilgilerini pekiştirme olanağı tanımaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Hakan TAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Bayrak, M.O. (1993). Türkiye’de Gazeteler ve Dergiler Sözlüğü (1831-1993), İstanbul:Kül Yayınları. 2 Girgin, A. Türk Basın Tarihi’nde Yerel Gazetecilik, İstanbul: İnkılap Kitapevi. 3 İnuğur, M.N.. (1993). Basın ve Yayın Tarihi, İstanbul: Der Yayınları. 4 Jeanneney, Jean Noel. (2009). Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi, (Çev: Esra Atuk), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. 5 Kabacalı, A. (2000). Başlangıcından Günümüze Türkiye’de Matbaa, Basın ve Yayın. İstanbul: Literatür Yayıncılık. 6 Keane, John. (2010). Medya ve Demokrasi, (Çev: Haluk Şahin), İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 7 Koloğlu, O. (1992). Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Basın, İstanbul: İletişim Yayınları. 8 Koloğlu, O. (2006). Osmanlı’dan 21.Yüzyıla Basın Tarihi, İstanbul:Pozitif Yayınları. 9 Özgentürk, Nebil. (2008). Cumhuriyetten Günümüze Basının Kısa Tarihi, İstanbul: Alfa Basım Yayın Dağıtım 10 Topuz, H. (1973).100 Soruda Türk Basın Tarihi, İstanbul:Gerçek Yayınevi.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında, sözlü kültürle birlikte başlayan iletişimin, yazının bulunmasını izleyen dönemde zaman içinde gelişen teknik ve teknolojik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan kitle iletişim araçlarıyla birlikte aldığı boyut incelenmektedir. Bu bağlamda Avrupa’da, Osmanlı’da Devleti’nde (ve Türkiye’de) matbaacılık ve ardından gazetecilik faaliyetlerinin başlangıç dönemlerine ilişkin bilgi verilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 20 20
4 Quiz 1 15 15
29 Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Basın, gazete, süreli yayın, dergi nedir?
2 Meşrutiyet dönemi basın
3 Meşrutiyet dönemi basın
4 Constitutionalist press
5 Milli Mücadele dönemi basın
6 Milli Mücadele dönemi basın
7 Milli Mücadele dönemi basın
8 Ara Sınav
9 Cumhuriyet dönemi basın
10 Cumhuriyet dönemi basın
11 Cumhuriyet dönemi basın
12 Cumhuriyet dönemi basın
13 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1314281 Basın-yayına ilişkin temel kavramları açıklayabilme.
2 1314282 Kitle iletişimin/ yazılı basının eşzamanlı olarak dünyadaki tarihsel gelişimi ile Türkiye’deki gelişimi arasında karşılaştırmalı değerlendirebilme.
3 1314283 Basın/ siyaset/ iktidar ilişkilerinin içeriğini yorumlayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70463 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 70464 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 70465 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 70466 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 70467 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 70468 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 5
2 5 5 5 5 4 5
3 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek