Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ÇTR301 TÜRK YENİLEŞME TARİHİ I 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilerin; yenileşme hareketlerinin (XVIII. yy. sonu ile XIX. yy.) Osmanlı Devleti'ndeki oluşum ve gelişim sürecini çok yönlü bir bakış açısıyla değerlendirebilme yeteneği kazanmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hakan TAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, (çev. Metin Kıratlı), Ankara 1984 Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, (çev. Yasemin Saner Gönen), İstanbul 2007.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Osmanlı Devleti'nde; gerilemenin nedenleri, yenileşme hareketlerinin oluşum ve gelişim süreci, Tanzimat ve Islahat Fermanları ile yasal bir zemine oturtulmaya çalışılan Batılılaşma girişimleri, askerî, idari, siyasi, ekonomik, toplumsal vs. yönlerden gerçekleştirilen ıslahatlar, bu ıslahatların neden ve sonuçları ile günümüze yansımaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 35 35
2 Final Sınavı 1 40 40
29 Bireysel Çalışma 1 23 23
54 Ev Ödevi 1 23 23

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı Devleti'nde Yenileşme Hareketleri (17. yy.)
2 Osmanlı Devleti'nde Yenileşme Hareketleri (1718-1774)
3 I. Abdülhamit Dönemi'nde Yenileşme Hareketleri (1774-1789)
4 III. Selim Döneminde Yenileşme Hareketleri (1789-1807)
5 II. Mahmut Döneminde Yenileşme Hareketleri (1808-1839)
6 Abdülmecid Döneminde Yenileşme Hareketleri (1839-1861)
7 Ara Sınav
8 Abdülaziz Döneminde Yenileşme Hareketleri (1861-1876)
9 II. Abdülhamit Döneminde Yenileşme Hareketleri I (1876-1909)
10 II. Abdülhamit Döneminde Yenileşme Hareketleri II (1876-1909)
11 Osmanlı Devleti'nde Millet ve Milliyetçilik
12 Osmanlı Toplumunda Sosyal Yapı ve Modernleşme
13 II. Meşrutiyetin İlanı (1908)
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1529055 Yenileşme, ıslahat, batılılaşma, çağdaşlaşma, modernleşme, millet, milliyetçilik gibi kavramları açıklar.
2 1529056 Osmanlı Devleti'ndeki yenileşme hareketlerinin iç ve dış dinamiklerini analiz eder.
3 1529057 Yenileşme hareketlerinin nedenlerini, sonuçlarını ve günümüze olan etkilerini değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78157 Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 78158 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. 2. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
3 78159 1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme 3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme
4 78160 1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme 3. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
5 78161 1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. 3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme. 4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. 5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
6 78162 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 4
2 4 4 5 5 5 4
3 5 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek