Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemni kavratma; ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikleri (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan geleneksel ve tamamlayıcı ölçme araçlarını ve özelliklerini tanıtma; ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemleri uygulatma ve alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme basamaklarını tanıtma.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Altun

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atılgan, H., Kan, A., ve Doğan, N. (2011). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Anı Başol, G. (2015). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Pegem Akademi(3. Baskı), Ankara Çakan, A. (2011). Eğitim Sistemimizde Yaygın Olarak Kullanılan Test Türleri. Satılmış Tekindal (Ed.) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (s. 240-276). Pegem Akademi (3. baskı), Ankara. Güler, N.(2016). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Pegem Akademi (9. Baskı), Ankara. Turgut, F.(1988). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Saydam Matbaacılık (6. Baskı), Ankara. Haladayna, T.M. (1997). Writing Test Items to Evaluate Higher Order Thinking. Allyn& Bacon, USA. Özçelik, D.A.(1982). Okullarda Ölçme ve Değerlendirme. ÜSYM Yayınları, Ankara. Tekindal, S.(2015.) Okullarda Ölçme ve Değerlendirme. Nobel yayınları (3. baskı), Ankara. Tan, Ş. (2008). Ölçme Değerlendirme. Pegem yay.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Eğitimdeki ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi ile ölçme ve değerlendirme dersinin temel kavramları kavratmak; ölçme araçlarında bulunması gereken; güvenirlik, geçerlik ve kullanışlılık özelliklerini kavratmak; Geleneksel yaklaşımlara dayalı, yeni yaklşımlara dayalı - performansa dayalı durum belirlemede kullanılan- ölçme araçlarının geliştirilmesini,uygulanmasını ve puanlayarak geri bildirimlerde bulunması konusunda yeterlik kazandırmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 2 20
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 10 3 30
29 Bireysel Çalışma 1 1 1
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders programının tanıtılması. Planlamanın yapılması 1. Hafta.ppt
2 Ölçme ve değerlendirmenin temel kavramları (ölçme, ölçüt, ölçüm, karar verme, vb.) Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi Temel Kavramlar.ppt
3 Ölçme türleri, ölçek ve türleri Değerlendirmenin temel ilkeleri, Amaca, sürece ve ölçüte göre değerlendirme türleri Temel Kavramlar-II.ppt
4 Ölçme araçlarının sahip olması gereken nitelikler(güvenirlik, geçerlik ve kullanışlık) Güvenirlik.ppt
5 Ölçme araçlarının sahip olması gereken nitelikler(güvenirlik, geçerlik ve kullanışlık) Geçerlik-kullanışlılık.ppt
6 Ölçme araçlarının sahip olması gereken nitelikler(güvenirlik, geçerlik ve kullanışlık) Geçerlik-kullanışlılık.ppt
7 Klasik ölçme araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, puanlanması ve yorumlanması. Test Geliştirme Süreci test geliştirme.ppt
Yazılı ve Sözlü Sınavlar.ppt
8 Klasik ölçme araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, puanlanması ve yorumlanması. Test Geliştirme Süreci Objektif test maddeleri.ppt
9 Vize
10 Öğrenci başarının belirlenmesinde kullanılan yeni ölçme araçlarının özellikleri, geliştirilmesi, puanlanması ve yorumlanması Alternatif( Tamamlayıcı) yöntemler.ppt
11 Ölçme araçlarından elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler, madde istatistikleri. Madde ve test istatistiklerii.ppt
12 Ölçme araçlarından elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler, madde istatistikleri. Madde ve test istatistiklerii.ppt
13 Ölçme araçlarından elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler. Test istatistikleri, standart puanlar, değerlendirme teknikleri ve not verme. temel istatistiksel kavramlarson hali.ppt
14 Ölçme araçlarından elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler. Test istatistikleri, standart puanlar, değerlendirme teknikleri ve not verme. temel istatistiksel kavramlarson hali.ppt
15 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
4573 1521124 Ölçme araçlarında bulunması istenen; güvenirlik, geçerlik ve kullanışlık özelliklerini kavrayarak ölçme aracı geliştirirken, uygularken ve puanlarken geçerli ve güvenilir bir ölçme için uygun davranışlar sergiler.
8582 1521120 Eğitimdeki ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi ile ölçme ve değerlendirme dersinin temel kavramları kavrar,
15687 1521122 Geleneksel yaklaşımlara dayalı (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), yeni yakşalımlara dayalı - performansa dayalı durum belirlemede kullanılan- ( performans görevleri, öğrenci ürün dosyası, dereceli puanlama anahtarları, gözlem, görüşme, araştırma kâğıtları, projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme vb.) ölçme araçlarını geliştirir,uygular ve puanlayarak geri bildirimlerde bulunur.
16043 1521123 Test sorularının ölçtüğü zihinsel özellikleri tanıyarak, sorular üzerindeki tartışmalara katılır.
17195 1521121 Ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemleri yapar ve yorumlar.
29461 1521125 Farklı zihinsel özellikleri ölçen sorular hazırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71180 Çağdaş dil öğrenme kuram ve uygulamalarını göz önüne alarak, İngilizce öğretimine uygun planlama yapabilmek
2 71181 Farklı amaçlar ve farklı dil yeterlik düzeylerindeki öğrenciler için, dil öğretiminin gerektirdiği, güvenli, olumlu ve güdüleyici öğrenme ortamlarını düzenleyebilmek
3 71182 Düzenlenmiş dil öğrenme ortamının gerektirdiği uygun yöntem, teknik ve stratejileri seçip kullanabilmek
4 71183 Düzenlenmiş İngilizce öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, uyarlamak veya geliştirebilmek
5 71184 Dil öğreniminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve Internet kaynaklarını kullanabilmek
6 71185 Sesbilimi, biçimbilgisini, anlambilimi, sözdizimini ve edimbilimi, öğrencilerin İngilizcede temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirmek için kullanabilmek
7 71186 İngilizceyi doğru, anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek
8 71187 Öğrencilere İngilizce iletişim becerisi kazandırmak ve iletişimsel yeterliklerini geliştirmek için, onlara anlamlı etkileşim fırsatları sunmak, çok ve çeşitli şekillerde dile maruz kalmalarını sağlamak ve öğrencilere model olabilmek
9 71188 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, performansa dayalı ölçme araçları da dâhil olmak üzere, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanabilmek
10 71189 Öğrencilerin dil gelişimlerini belirlemeye yönelik ölçme sonuçlarını yorumlamak, öğrencilere geri bildirim sağlayabilmek ve ölçme değerlendirme sonuçlarını uygulamalarına yansıtabilmek
11 71190 .Öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesinde ailelerle işbirliği yapabilmek
12 71191 Etkili bir rehberlik hizmeti sunabilmek için temel etik kuralları ve mesleğin sınırlılıklarını ve yasal konuları bilir ve bu konudaki gelişmeleri takip eder
13 71192 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 71193 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 71194 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 71195 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
4573 4 5 4 5 3 2 5 4 5 2 3 2 5 4 5 2
8582 3 2 5 4 5 2 3 2 5 4 5 3 2 5 4 2
15687 3 5 4 5 2 3 2 5 4 5 5 3 2 5 4 5
16043 2 5 4 5 2 3 2 5 4 5 5 3 5 4 5 5
17195 3 5 4 2 3 2 5 4 5 3 2 5 4 5 3 5
29461 4 3 5 4 5 5 3 5 4 2 3 5 4 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek