Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MZAE202 Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması II 927001 2 4 2

Dersin Amacı

Türk Halk Müziğinde kullanılan çalgıları kavrama, Türk Halk Müziğinde yöresel farklılıkları kavrama, Türkü formları ve özelliklerini kavrama.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr.Yakup Alper VARIŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Kuramsal bilgilerin örnek uygulamalarla pekiştirilmesine önem verilmelidir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şahin, C., Yiğiter, M.E., Türk Halk Müziği Dizleriyle Solfej Eğitimi, Pegem Akademi Yayıncılık, 2019 Emnalar, A. “Tüm Yönleriyle Türk Halk Müziği ve Nazariyatı”. Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.1998 Hoşsu, M., "Geleneksel Türk Halk Müziği Nazariyatı", Peker Ambalaj LTD, İzmir, 1997

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türk halk müziğinde çalgılar, ülkemizdeki yöresel farklılıklar (ağız, tavır, hançere, vb.) türkü formları ve özellikleri, farklı makam-dizilerde Türk halk müziği çalgılarıyla seviyeye uygun solfej, ezgi yaratma çalışmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 90 1
5 Derse Katılım 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 10 3 30
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 1 1
54 Ev Ödevi 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geçen dönemin tekrarının yapılması ve yapılacak yeni çalışmaların gözden geçirilmesi. http://web.hitit.edu.tr/dosyalar/duyurular/omercansatir@hititedutr010420153A0M2V3Y.pdf
2 Halk müziğinin günümüzde kullanılan çalgıları ve ezgi yapısı; Örnek türkü incelemeleri ve dinleme çalışmaları. IMG-4861.JPG
3 Halk müziğinin günümüzde kullanılan çalgıları ve ezgi yapısı; Örnek türkü incelemeleri ve dinleme çalışmaları. IMG-4862.JPG
IMG-4863.JPG
IMG-4867.JPG
IMG-4868.JPG
IMG-4869.JPG
IMG-4872.JPG
IMG-4873.JPG
IMG-4874.JPG
4 Türk Halk Müziğindeki yöresel farklılıkların incelenmesi. IMG-4875.JPG
IMG-4876.JPG
5 Türk Halk Müziğinde Ağız Kavramı. https://aregem.ktb.gov.tr/TR-134465/geleneksel-turk-halk-muziginde-agizlar.html
6 Türk Halk Müziğinde Hançere Kavramı. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/752031
7 Türk Halk Müziğinde tavır Kavramı. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/500596
slupKavramnaAnalitikBirBakTrkiyedeGelenekselMziklerdePerformansNormlar.pdf
8 Ara sınav.
9 Basit makam-dizilerde seyir, deşifre, solfej ve dikte çalışmaları. https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/422019164026Pages%20from%20YEN%C4%B0%C4%B0%C4%B0%C4%B0%C4%B0%C4%B0bask%C4%B1_t%C3%BCrk%20halk%20m%C3%BCzi%C4%9Fi%20dizileriyle%20solfej%20e%C4%9Fitimi.pdf
10 Basit makam-dizilerde seyir, deşifre, solfej ve dikte çalışmaları.
11 Basit makam-dizilerde seyir, deşifre, solfej ve dikte çalışmaları.
12 Basit makam-dizilerde seyir, deşifre, solfej ve dikte çalışmaları.
13 Basit makam-dizilerde dikte ve ezgi yaratma çalışmaları.
14 Basit makam-dizilerde dikte ve ezgi yaratma çalışmaları.
15 Genel tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299006 Türk Halk Müziği çalgılarını tanır.
2 1299007 Türk Halk Müziğinde ki yöresel farklılıkları bilir.
3 1299008 Türkü formlarını ve özelliklerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63300 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
2 63301 Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgi ve becerilere sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63302 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek kadar yabancı dil bilgisine sahip olur.
4 63303 Bilgi ve İletişim Teknolojilerini müzik öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur.
5 63304 Müzik eğitimi kapsamında, farklı yaş ve düzeydeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
6 63305 Türk Eğitim Sisteminin yapısı ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
7 63306 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasiye inanan, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerinin bilincinde olan ve bunlara mesleğinde duyarlılık gösteren bir öğretmen olur.
8 63307 Disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olup, topluma yararlı olacak projeler üretir.
9 63308 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, araştırmacı öğretmen rolünü üstlenir.
10 63309 Müzik etkinlikleri düzenler, müzik grupları oluşturup sahneler ve onları yönetir.
11 63310 Birden fazla çalgıyı, geliştirilmeye açık bir biçimde çalma becerisi kazanır, söz ve çalgı müziğine eşlik eder, meslek yaşamında bu çalgıların öğretimine yönelik olarak teorik ve uygulamalı bilgi edinir.
12 63311 Bireysel ve birlikte çalma- söyleme becerilerini kazanır.
13 63312 Ulusal ve evrensel müzik akımlarını tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler, müzik alanında yeterli kültürel birikime sahip olur.
14 63313 Müziksel işitme, okuma ve yazma eylemleri ile müzik teorisi alanlarında yeterli donanım edinir, müzik yaratma sürecini anlar ve eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
15 63314 Sesini ve çalgısını müzikal bir biçimde, doğru bir teknikle kullanır, çalgısının temel bakımını ve onarımını yapar.
16 63315 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde sanatsal, bilimsel ve felsefi açılardan kendini sürekli güncelleyebilecek birikime sahip olur.
17 63316 Müzik Öğretmenliği alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
18 63317 Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için proje ve etkinlikler geliştirir.
19 63318 Öğrenme-öğretme sürecinde, amaç ve içeriklere uygun genel ve müziksel öğretim yöntemlerini kullanarak öğrenim ortamını organize eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 1 1 2 1 5 2 2 1 3 5 4 2 3 4 1 2 2
2 2 3 1 1 2 2 5 2 2 1 3 5 4 3 3 4 2 2 2
3 2 3 1 1 2 2 5 2 2 2 3 5 4 5 3 4 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek