Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMÖAE210 Olasılık 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Öğrenciyi olasılık teorisi hakkında bilgilendirme ve bu bilgileri günlük hayatta veya bilimsel araştırmalarda karşımıza çıkabilen bazı olaylara veya bazı (rastgele) değişkenlere uygulayabilme, bunlarla ilgili hesaplama yapabilme, bir değişkenin veya bir veri grubunun beklenen değerini (ortalamasını) , standart sapmasını , vs. öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.gör. Kemal Özcan

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1]Teori ve problemlerle İstatistik – Schaum’s Outline Series [2]Olasılık Doç.Dr.Cevdet Cerit [3]Olasılık Prof. Dr. İmdat Kara [4]Olasılık ve istatistiğe Giriş – Prof.Dr. Nuri Ersoy Doç.Dr.Semra Oral Erbaş [5]http://www.die.gov.tr [6]http://www.worldbank.org [7]http://www.unesco.org [8] Olasılık ve İstatistik, Prof.Dr.Fikri Akdeniz

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, frekans dağılımları. Histogram ve frekans poligonu. Kategorik verilerin grafikte gösterilmesi ve uygulamalar. Parametrik merkezi eğilim ölçüleri. Parametrik dağılım ölçüleri. Çarpıklık ve basıklık. Olasılık teorisinde temel kavramlar. Toplama ve çarpma kuralı, bayes teoremi. Olasılık dağılım tablosu, beklenen değer ve uygulamalar. Olasılık dağılım tablosu, beklenen değer ve uygulamalar. Kesikli ve sürekli olasılık dağılımlarında temel kavramlar. Kesikli ve sürekli olasılık dağılımlarında temel kavramlar. Binom, poisson ve hiper geometrik dağılım ve uygulamalı çalışmalar. Binom, poisson ve hiper geometrik dağılım ve uygulamalı çalışmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 3 1 3
2 Final Sınavı 4 5 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 3 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Permütasyon ve kombinasyon I
2 Permütasyon ve kombinasyon II
3 örnek uzay, örnek nokta ve olaylar
4 Olasılık kavramı I
5 Olasılık kavramı II
6 Veri düzenleme
7 Frekans dağılımı
8 Grafiksel gösterimler
9 ARA SINAV
10 Merkezi eğilim ölçüleri I
11 Merkezi eğilim ölçüleri II
12 uygulamalar
13 rastgele değişken
14 kesikli değişken

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1304743 Olasılık kavramını ve olasılık aksiyomlarını ifade eder ve uygular.
2 1304744 Permütasyonlar, kombinasyonlar, sıralı ve sırasız parçalanmalar, Binom Teoremi ile ilgili problemleri çözer.
3 1304745 Koşullu olasılık, bağımsız olaylar, Bayes Teoremi ile ilgili problemleri çözer.
4 1304746 Merkezi eğilim ölçülerini ve hipotez testlerini uygular ve yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 1 1 4 3 2 2 5 1 5 3 1 3
2 3 1 1 1 4 3 2 2 5 1 5 3 1 3
3 3 1 1 1 4 3 2 2 5 1 5 3 1 3
4 3 1 1 1 4 3 2 2 5 1 5 3 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek