Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB303 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Bu derste öğretmen adayları öğretmenlik kariyerlerinde kullanacakları eğitimde ölçme ve değerlendirme metodlarını, kendi alanlarıyla alakalı öğrenim çıktılarının belirlenmesi, bunlara uygun ölçme araçlarının gelişritirilmesi ve elde edilen sonuçların istatistik ile değerlendirilmesini öğrenecekler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğrt.Üyesi Ayşegül Altun

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atılgan, H., Kan, A., ve Doğan, N. (2011). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Anı Başol, G. (2015). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Pegem Akademi(3. Baskı), Ankara Çakan, A. (2011). Eğitim Sistemimizde Yaygın Olarak Kullanılan Test Türleri. Satılmış Tekindal (Ed.) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (s. 240-276). Pegem Akademi (3. baskı), Ankara. Güler, N.(2016). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Pegem Akademi (9. Baskı), Ankara. Turgut, F.(1988). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Saydam Matbaacılık (6. Baskı), Ankara. Haladayna, T.M. (1997). Writing Test Items to Evaluate Higher Order Thinking. Allyn& Bacon, USA. Özçelik, D.A.(1982). Okullarda Ölçme ve Değerlendirme. ÜSYM Yayınları, Ankara. Tekindal, S.(2015.) Okullarda Ölçme ve Değerlendirme. Nobel yayınları (3. baskı), Ankara. Tan, Ş. (2008). Ölçme Değerlendirme. Pegem yay.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ölçmenin Temel Kavramları, Ölçme Araçlarında bulunması gereken özellikler, Davranışların belirlenmesi ve ölçülmesi, Ölçme araçlarının sınıflandırılması, Yazılı yoklamalar, Sözlü Sınavlar, Kısa yanıtlı sınavlar, Doğru-Yanlış Tesler, Çoktan seçmeli testler, Ödev ve projeler, Madde ve test istatistikleri, Test geliştirme, Değerlendirme ve not verme, Temel istatistiki işlemler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 3 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
54 Ev Ödevi 1 0 1
2 Final Sınavı 1 100 1
40 Proje Hazırlama 1 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 2 2 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14
54 Ev Ödevi 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanisma Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemi 1. Hafta.ppt
2 Ölçmenin Temel Kavramları, Temel Kavramlar.ppt
3 Değerlendirme ve not verme Temel Kavramlar-II.ppt
4 Ölçme Araçlarında bulunması gereken özellikler (Güvenirlik) Güvenirlik.ppt
5 Ölçme Araçlarında bulunması gereken özellikler (Geçerlik) Geçerlik-kullanışlılık.ppt
6 Ölçme Araçlarında bulunması gereken özellikler (Geçerlik ve Kullanışlılık) Geçerlik-kullanışlılık.ppt
7 Test geliştirme - Yazılı ve sözlü sınavlar test geliştirme.ppt
Yazılı ve Sözlü Sınavlar.ppt
8 Objektif test maddeleri Objektif test maddeleri.ppt
9 Ara sınav
10 Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri Alternatif( Tamamlayıcı) yöntemler.ppt
11 Temel istatistiksel kavramlar
12 Madde ve test istatistikleri
13 Madde ve test istatistikleri
14 Madde ve test istatistikleri
15 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1339261 Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin tanımlar.
2 1339260 Eğitimde kullanılan testlerin çeşitlerini ve özelliklerini verir.
3 1339265 Öğrenim çıktılarının çeşitlerini ve özelliklerini verir.
4 1339263 Eğitimde kullanılan ölçme ve değerlendirme çeşitlerine kendi alanıyla alakalı örnekler verir.
5 1339262 Eğitimde yapılan ölçmeye karışan hatanın tanımını ve türlerini verir.
6 1339264 Eğitimde kullanılan ölçme araçlarının güvenirliğini ve geçerliğini tanımlar ve çeşitlerini verir.
7 1339266 Ölçme sonuçları üzerinde temel istatistikleri ve bunların yorumlanmasını yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4
2 4 4 5 5 3 5 4 4 4 3 4 3 5 4
3 5 5 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4
4 3 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5
5 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5
6 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 5 4 5 4
7 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek