Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İMÖAE208 Algoritma ve Programlama 927001 2 4 2

Dersin Amacı

Dersin sonunda öğrenciler şu kazanımları elde edecektir: • Algoritma tasarlayabilme, • Akış diyagramı, sözde kod ve sözdizimsel kod ile algoritma oluşturabilme, • Tasarlanan algoritmayı görselleştirebilme, • Verilen algoritmayı kodlayabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Emine ŞENDURUR Dr. Öğr. Üyesi Polat ŞENDURUR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çamoğlu, K. (2018). Uygulamalı Algoritma Kılavuzu: Algoritma. KODLAB ungut, B. (2019). Algoritma ve Programlama Mantığı. KODLAB atansever, F. (2017). Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş. Seçkin Yayınevi

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, temel algoritma tasarımı ve programlama mantığının edinilmesi üzerine kurgulanmıştır. Konu içeriği olarak algoritma tasarımı, akış diyagramı, girdi-çıktı kavramı, döngüler, karar yapıları, karar verme ve döngüsel problemlere uygun algoritmaların geliştirilmesi, algoritma ve akış şemalarının görselleştirilmesi, fonksiyon kullanımı, tek ve çift boyutlu diziler ve kodlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
35 Quiz 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma. Ders izlencesini inceleme. Algoritmaya giriş algoritma_izlence.docx
2 Algoritma ve programlama ilişkisi. Programlamanın tarihçesi. Temel programlama kavramları Algoritma ve Programlama Hafta-1.pptx
3 Akış diyagramları ve örnekleri Algoritma ve Programlama Hafta-3.pdf
Algoritma ve Programlama Dersi Hafta-2.pdf
4 Sözdizimsel kod ve örnekleri Algoritma ve Programlama Hafta-3.pdf
5 Sözde kod ve örnekleri Algoritma ve Programlama Hafta-4.pdf
6 Algoritmanın görselleştirilerek kodlanması Algoritma ve Programlama Hafta-5.pdf
7 Görsel programlama örnekleri Algoritma ve Programlama Hafta-6.pdf
8 Görsel programlama uygulamaları Algoritma ve Programlama Hafta-7.pdf
9 Tek ve çift boyutlu diziler ve örnekleri Algoritma ve Programlama Hafta-8.pdf
10 Ara sınav
11 Fonksiyonlar ve örnekleri
12 Arama, sıralama algoritmaları ve örnekleri
13 Metin-tabanlı programlamaya giriş
14 Görsel ve metin-tabanlı programlama uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298744 Algoritma tasarlayabilme
2 1298745 Akış diyagramı, sözde kod ve sözdizimsel kod ile algoritma oluşturabilme,
3 1298746 Tasarlanan algoritmayı görselleştirebilme,
4 1298747 Verilen algoritmayı kodlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63227 Matematikteki temel kavramlarla ilgili yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2 63228 Alanı ile ilgili öğretim programları, çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
3 63229 Psikolojik ve pedagojik çerçevede, öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahip olur.
4 63230 İlköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerine uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
5 63231 Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliği değerlendirme bilgisine sahip olur, bilimsel bilginin üretimi ile ilgili süreçleri bilir, uygular ve paylaşır.
6 63232 Alanının tarihsel gelişimini ve dayandığı felsefi temelleri bilir, karşılaştırabilir ve yorumlayabilir.
7 63233 Alanında disiplinler arası ilişkiler kurabilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur ve bu ilişkilendirmeyi alanına uyarlayabilir.
8 63234 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık problemlere bireysel veya grup olarak çözüm önerileri getirebilir.
9 63235 Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek seviyede yabancı dil bilgisine sahip olur.
10 63236 Matematik öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini ve öğrencinin gereksinim duyduğu öğrenim materyallerini etkin şekilde kullanabilme becerisine sahiptir.
11 63237 Alanı ile ilgili konularda görüş ve düşüncelerini, doğru ve etkili bir biçimde, yazılı ve sözlü aktarır.
12 63238 Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında çağdaş dünyanın gereksinimlerine ayak uydurarak kendini geliştir; demokrasi ve insan haklarına saygı duyar; milli, ahlaki ve kültürel değerlere sahip olur.
13 63239 Türk Eğitim Sisteminin yapısı, sorunları ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
14 63240 Yaşamboyu öğrenme felsefesini benimser, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler geliştirebilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3 3
3 3
4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek