Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGMB204 Eğitim Araştırma Yöntemleri 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Bilim ve araştırma kavramları, araştırmanın temel özellikleri; nicel ve nitel araştırma yöntemleri, bilimsel araştırma basamakları ve modelleri, veri toplama ve analizi, rapor yazma, araştırma sonuçlarının kullanımı.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

İsmail GELEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

 Altunışık,R.; Coşkun, R.; Bayraktaroğlu,S.; Yıldırım,E. (2007), Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı, Sakarya, Sakarya Yay.  Arslanoğlu İ. (2016) Bilimsel Yöntem ve Araştırma Teknikleri, Gazi Kitabevi, Ankara  Balcı, A. (2007), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler, Ankara Üniv. Eğitim Bilimleri Fak., Ankara (6. Baskı)  Barzun, J.; Graff, H.F., (1998), Modern Araştırmacı, TÜBİTAK Yay., Ankara  Baş,T.; Akturan,U. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları,  Bayet A (Çev Hasan İlhan- Tarihsiz) Bilim Ahlakı, Umut Matbaacılık, İstanbul  Berg BL, Lune H (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel araştırma Yöntemleri (Çev Edt: Hasan Aydın), Eğitim Yayınevi, Konya  Bonate, P.L. (2000), Analysis of Pretest- Posttset Design, USA, Chapman& Hall/CRC  Borenstein M, Hedges LV, Higgins JPT, Rothstein HR, (2013) (Çev. Serkan Dinçer) Meta-Analize Giriş, Anı yay., Ankara  Büyüköztürk, Ş., (2001), Deneysel Desenler, PegemA Yay., Ankara  Büyüköztürk, Ş.; Kılıç Çakmak, E.; Erkan Akgün, Ö.; Karadeniz, Ş.; Demirel, F., (2008), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, PegemA Yay.  Christensen, L. B. (1991), Experimental Methodology, Allyn end Bacon Pub.(Fifth Edition), Needham Heights, MA, USA  Christensen LB, Johnson RB, Turner LA (2015), Araştırma Yöntemleri- Desen ve Analiz (Çev Adt: Ahmet Aypay), Ankara, Anı Yay.  Creswell, J.W.; Plano Clark V.L. (2015) (Çev. Ed. S Dede, Y. B. Demir), Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi, Anı Yay., Ankara  Çelik, A (edt) (2013) Bilimsel Araştırma El Kitabı (Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu), Yöntemleri, Gazi Yay,.Ankara  Çelik, HE, Yılmaz V (2013), LISREL ile Yapısal Eşitlik Modellemesi, Anı yay., Ankara  Çokluk, Ö. Şekercioğlu G, Büyüköztürk, Ş. (2010) Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik (SPSS ve LISREL Uygulamaları), Pegem Yay., Ankara  Dawson C. (Çev. Ed. A Arı), Araştırma Yöntemlerine Giriş, Eğitim Yay., Konya  Ekiz, D. (2003), Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş, Anı Yayıncılık, Ankara  Ekiz, D. (Edt.), (2007), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Lisans Yayınları, İstanbul  Ekiz, D. (2013), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anı Yay. Ankara  Erkuş (2016) Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci, 85. Baskı) Seçin Yay., Ankara  Fraenkel, J.R.; Wallen, N.E., (1993). How to design and evaluate research in education, USA, McGraw Hill Inc. (2. Ed.)  Glasne C. (2014), (Çev. Ed. A. Ersoy, P. Yalçınoğlu), Nitel Araştırmaya Giriş, Anı Yay., Ankara  Gulbenkian Komisyonu, (2000), Sosyal bilimleri açın, Metis Yay., İstanbul  İslamoğlu, H. (2009), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, İstanbul, Beta Yay.  Johnson AP, (2015), (Çev. Ed. Y Uzuner, M Özten Anay), Eylem Araştırması el Kitabı, Anı yay., Ankara  Kıncal, R.Y. (edt) (2017), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (5. Basım) Nobel Yay,.Ankara  Karasar, N.(1994), Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler,3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd Şti, Ankara  Kalaycı, Ş., (2006), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara  Kaptan, S (1989) Bilimsel Araştırma ve Gözlem Teknikleri, Ankara, Tekışık Yay.  Kumar, R. (Çeviri Ed, Ömay Çokluk), Araştırma Yöntemleri, Edge Akademi, Ankara  Kuş Saillard, E., (2003), Nitel Nicel Araştırma Teknikleri; Ankara, Anı Yay.  Kuş Saillard, E., (2009), NVIVO 8 İle Nitel Nicel Araştırma Teknikleri; Ankara, Anı Yay.  Kuş Saillard, E (2009), NVIVO ile Nitel Araştırma Projeleri, Anı Yay., Ankara  Masic I, Kujundzic E (2013), Science Editing in Biomedicine and Humanities, Avicena Yay, Sarajevo, BiH  Medawar, P.B. ( ) Genç Bilim Adamına Öğütler, Tübitak Yay., Ankara  Mertkan Ş. (2015) Karma araştırma tasarımı, Ankara, Pegem Akademi  Özden, MY; Durdu L (2016) Eğitimde Üretim Tabanlı Çalışmalar İçin Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Anı Yay.  Ronson, K. (2015) Bilimsel Araştırma Yöntemleri- Gerçek Dünya Araştırması, (Çev. Edt’s: Şakir Çınkır, Nihan Demirkasımoğlu) Ankara, Anı Yay.  Saban A, Ersoy A (2016) Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri Ankara, Anı Yay.  Seçer, İ. (2015), SPSS ve LISREL ile Pratik Veri Analizi, Anı yay, Ankara  Seyidoğlu, H. (1993), Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem yay., İstanbul  Tailor, G.R (edt.),2005), Integrating Quantative and Qualitative Methods in Research, USA, Un. Press of America, (2. Edition)  Tanrıöğen, A. (edt) (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Anı Yayıncılık  Tekin, H., (1991), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Yargı Yayınevi, Ankara  Topdemir HG, Unat Y (2015) Bilim Tarihi (8. Baskı) PegemA Yay., Ankara  Ural, A.; Kılıç, İ. (2005), Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi, Detay Yay., Ankara  Yazıcıoğlu, Y.; Erdoğan, S. (2004), SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay Yay., Ankara  Yıldırım, A.; Şimşek, H. (1999), Sosyal Bilimlerde Nitel araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara  Williams,F. (1991), Reasoning with statistics, how to read quantitive research, USA, Harcourt Brace Jovanovich Collage Pub. (4. Ed.)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilime ilişkin temel kavramlar, bilimsel araştırma basamakları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 40 40
21 Rapor Sunma 1 1 1
22 Proje Hazırlama 1 25 25
34 Okuma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim Nedir? Bilimin İşlevleri 1. Hafta.docx
2 Bilimin Görevleri ve Bilgi Edinmenin Kaynağı, Bilginin Felsefi Kaynağı, Bilim İnsanının Özellikleri, Bilimsel Düşünce 2. Hafta.docx
3 Bilimin Dört Temel Özelliği ve Diğer Özellikleri, Araştırma Nedir, Araştırmanın Temel Nitelikleri, Araştırmaya Karşı Bazı Yanlış Tutumlar 3. Hafta.docx
4 Bilimlerin Tasnifi ve Paradigma Farkı 4. Hafta.ppt
5 Araştırma Türleri ve Sınıflandırılması 5. Hafta.ppt
6 Ölçekler, Değişkenler ve Bilginin Yapı taşları 6. Hafta Olcekler Degisken ve Bilginin Yapitaslari.ppt
7 Sosyal Bilimler Alanına Özgü Bazı Araştırma Zorlukları ve Bilimsel Araştırma Süreci 7. Hafta.ppt
Bil Ars Sureci IG.docx
8 Problem Durumu ve Cümlesi, Araştırmanın Amaçları/ Denenceler, Araştırmanın Önemi ve Gerekçesi, Sayıltılar, Sınırlılıklar, Tanımlar, Kısaltmalar 8. Hafta.ppt
9 Literatür Taraması (Plagiarism/Aşırma ve Kontrolü), APA, Kuramsal Çerçeve, Çalışma Takvimi ve Etik IG APA ve Liretatur Tarama.pdf
10 Araştırma Modelleri ve Araştırmanın Deseni
11 Evren ve Örneklem Alma
12 Veri Toplama Araçları
13 Verilerin Analizi
14 Bulgular ve Yorumu, Sonuç ve Öneriler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1340102 Bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramları kavrar
2 1340103 Literatür taraması ve Kaynakça göstermeyi yapar
3 1340104 Araştırma bulgularını rapor edebilir.
4 1340105 Bilimsel araştırma sürecini kullanarak araştırma yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak