Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RSAE008 ASA Seramik II 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Bu ders ile seramik sanatı ve sanat eğitiminde seramik tekniklerinin kullanımı konularında temel prensipler ele alınır. Seramik çamurunun nitelikleri incelenir, serbest ve kalıp ile biçimlendirme yöntemleri konusunda temel uygulamalar yapılır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. A. Feyza Özgündoğdu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Andrew Martin, The Essential Guide to Mold Making & Slip Casting (Lark Ceramics) Anthony Quinn, The Ceramics Design Course: Principals, Practices, Techniques C. SPEIGHT, J. TOKI, “Hands in Clay, An Introduction To Ceramics”, USA, Mayfield Publishing Company, 1989 Emmanuel Cooper, “Seramik ve Çömlekçilik” Remzi Kitabevi (Çev. Ömür Bakırer), 1978 Kırışoğlu, Sanatta Eğitim, Görmek, Öğrenmek, Yaratmak, Pegem Yayıncılık Ceramics Technical, Mayfield Publishing, Avustralya Seramik Türkiye Dergisi, Türk Seramik Federasyonu Yayını, İstanbul Seramik hammaddeleri ve yardımcı gereçler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 1 12
8 Rehberli Problem Çözümü 10 1 10
10 Tartışma 12 1 12
11 Soru-Yanıt 12 1 12
15 Gösterme 6 1 6
22 Proje Hazırlama 5 2 10
23 Proje Sunma 5 3 15
49 Performans 12 2 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çağdaş ve geleneksel Türk seramik sanatının tarihçesinin özetlenmesi, seramik sanatçılarının eserlerinin analizi, yorumlanması, eğilimlerin sorgulanması
2 Okul öncesi, ilk ve orta öğretimde seramik uygulama çalışmaları hakkında araştırma ve raporların incelenmesi
3 Plaka tekniğinin anlatılması, görsel ve somut örneklerin incelenmesi, inşa işleminin örneklenmesi
4 Plaka hazırlanması, plaka ile inşa yönteminin gösterilmesi, maket uygulamalarının yapılması
5 Önerilen tasarımları değerlendirilmesi, plaka ile inşa çalışmalarının kurgulanması
6 Plaka ile inşa çalışmaları
7 Rötuş ve astarlama ve kurutma işlemlerinin yapılması
8 Alçı kalıp ile üretim tekniğinin özetlenmesi, görsel ve somut örneklerin incelenmesi, alçının hazırlanışının açıklanması
9 Modüler yüzey uygulamasına yönelik model biçimlendirme çalışmaları
10 Ara sınav
11 Kalıp alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi
12 Kalıba döküm yapma uygulamasının incelenmesi ve uygulanması
13 Kurutma ve pişirim işlemlerinin incelenmesi
14 Genel değerlendirme ve dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1309735 Sanat, tasarım ve seramik alanına yönelik uygulama becerisine sahip olmak
2 1309731 Seramik alanının gerektirdiği kısıtlamaları göz önünde bulundurarak, ortaya konan sorun ve gereksinimleri karşılayacak bir ürünü/yapıtı ya da süreci tasarlama ve yaratma becerisi
3 1309732 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği, bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
4 1309734 Araştırma yönü kuvvetli, teknolojik gelişmeleri takip eden ve alanına adapte edebilme bilinci
5 1309733 Sanatı ve tasarımı toplumsal bir sorumluluk boyutunda kavrayan ve alanına yönelik uluslararası gelişmeleri takip eden bireyler yetiştirmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63427 Resim-İş Eğitimi alanının yaratma süreçleri ve ürünlerini tanımlayabilir, alana özgün terminolojiyi, uygulamaya yönelik araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilir.
2 63428 Görsel Sanatlar başlığı altında toplanabilecek alt disiplinler hakkında bilgi sahibi olur ve en az bir alanda derinlemesine birikim sağlayarak sanatsal sorunları tanımlama ve çözme yeterliği kazanır.
3 63429 Çeşitli sanat disiplinlerine ait ürünleri yapısal, tarihsel ve kültürel bağlantılar ekseninde çözümleyebilir.
4 63430 Türk eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur, Görsel sanatlar ve resim dersini milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda yapılandırabilir.
5 63431 Öğrencilerin yaşlarına, ön bilgilenmişlikleri / hazır bulunuşluk durumları ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir.
6 63432 Öğretmenlik yaşamında derslerini sistemli ve etkin biçimde sürdürebilecek, öğrencilerin kendilerini demokratik bir şekilde ifade edebilecekleri etkileşim ortamını oluşturabilir.
7 63433 Öğrencilerinin bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek birikimli bir öğretmen adayı olarak rehberlik çalışmalarına destek verebilir.
8 63434 Ders çıktılarını doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak ölçebilir ve değerlendirebilir.
9 63435 Öğretim sürecinde dersi daha etkin kılacak planlamayı ve uygun materyalleri tasarlayabilir ve geliştirebilir.
10 63436 Türkçeyi ve sesini öğretim sürecinde doğru ve etkin olarak kullanabilir.
11 63437 Yabancı kaynakları, gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
12 63438 Toplumun güncel sorunlarına duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen ve bunun okullarda uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 3
2 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5
3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4
4 4 5 3 4 3 4 4 4 3 5 4 4
5 5 4 3 4 4 3 5 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek