Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EGGK210 Topluma Hizmet Uygulamaları 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin Topluma hizmet uygulamalarını tanımaları ve bu yolla duyarlılık kazanmaları ve sosyal sorumluluk projelerine destek vermeleri amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Halil AYTEKİN

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

İnsanın yaşadığı topluma, çevreye, doğaya ve insanlara duyarlı olmaları

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Önerilen kaynaklar: 1. Kuzucu, K., & Kamer, S. T. (2009). Topluma Hizmet Uygulamaları, Pegem Akademi. 2. Coşkun, H. 2009; Topluma Hizmet Uygulamaları, Anı Yayıncılık, Ankara

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramları; toplumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal sorumluluk projeleri; güncel toplumsal sorunları belirleme; belirlenen toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlama; bireysel ve grup olarak sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alma; çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılma; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma; sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarını değerlendirme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
22 Proje Hazırlama 1 100 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 1 14
12 Takım/Grup Çalışması 13 2 26
17 Alan Çalışması 13 2 26
22 Proje Hazırlama 1 15 15
23 Proje Sunma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriğinin tanıtılması, toplum ve toplumla ilgili kavramların gözden geçirilmesi
2 Dünyanın mevcut durumu ve Topluma hizmet uygulamalarının önemi
3 Toplumun güncel problemlerini belirleme ve bu ders kapsamında hangi alanlarda çalışılacağının tartışılması
4 Günümüzde topluma hizmet uygulamaları ve bu yönde yapılan çalışma ve projeler
5 Toplumun güncel sorunları için çözüm üretmeye yönelik yeni projeler hazırlama
6 Şehrimizdeki topluma hizmet uygulamaları
7 Panel, Konferans, Kongre, Sempozyum Gibi Bilimsel Etkinliklere İzleyici, Konuşmacı ya da Düzenleyici Olarak Katılmanın Önemi.
8 Sosyal Sorumluluk Çerçevesinde Çeşitli Projelerde Gönüllü Olarak Yer Alma
9 Öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin sunumuna yer verilir.
10 Topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.
11 Öğrencilerin bilgi ve birikimlerini kullanarak yer aldıkları toplumsal projeleri paylaşmaları
12 Öğrencilerin bilgi ve birikimlerini kullanarak yer aldıkları toplumsal projeleri paylaşmaları.
13 Proje bilgisi: Raporlaştırma hakkında genel bilgilendirme
14 Öğrencilerin grup veya bireysel projelerinin sunumu ve teslimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297335 Öğrenci Topluma hizmet uygulamalarının önemini kavrar.
2 1297336 Toplumsal sorunları tartışır
3 1297337 Öğrenci topluma hizmet çalışmalarının içinde gönüllü olarak yer almaya dair olumlu tutum geliştirir.
4 1297338 Üniversite ile sosyal çevreyi ilişkilendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63477 Çağdaş dil öğretimi kuram ve uygulamaları çerçevesinde temel bilgi edinme yöntemlerini kullanmak ve Fransızca öğretimine uygun planlama yapmak
2 63478 Alan dili öğrenme ortamının gerektirdiği öğretim programları, yöntem, teknik ve stratejileri seçmek, bilgiye ulaşma ve bilgi üretiminde uyarlamak
3 63479 Fransızca öğretiminde Dilbilim, Yazınbilim, Yöntembilimsel alanlarında edindiği bilgileri Fransızca temel dil becerilerini ve iletişim yeterliklerini geliştirebilmek için kullanmak
4 63480 .Dil öğretiminde, becerilerin geliştirilmesine yönelik olarak, Fransızca öğretim sürecine uygun araç, gereç ve materyali seçmek, geliştirebilmek ve uyarlamak
5 63481 Fransızcayı doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanmalarını sağlayabilmek için, öğrencilerin dinleme-izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
6 63482 Bilgiye ulaşım yollarını etkin bir şekilde kullanım becerisini edinmek, edindiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlamak ve değerlendirmek
7 63483 Öğrencilerin program hedeflerine göre ilerlemelerini ölçen, uygun ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerini seçip kullanmak
8 63484 .Dil öğrenimin niteliğini artırmak için günümüz bilişim ve iletişim teknolojilerini, bilgisayar ve internet kaynaklarını kullanmak
9 63485 Fransızcayı Avrupa Dil Ortak Çerçeve programına göre C1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgi ve becerileri meslektaşlarıyla iletişim kurma yetisini kazanmak
10 63486 LLP yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirerek, gerek kurumsal gerekse paydaşlarla hizmet içi eğitim-öğretim etkinlikleri geliştirmek
11 63487 .Bir kültür ürünü hakkında bilgilerini geliştirmek ve olan dili içinde oluştuğu kültürünün özellikleriyle tanımak, Fransız kültürü Erasmus programı değişim hareketliliğinden yararlanarak farklı sistemleri, kültürleri tanıma ve yaşama bilinci geliştirmek
12 63488 .Hedef dilin öğretilmesinde, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak duruma uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, sınıf yönetimi konusunda gerekli becerileri kazandırmak
13 63489 Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak
14 63490 .Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
15 63491 Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek
16 63492 Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
2 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5
3 4 4 3 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5
4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek