Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT518 İleri Dünya Ekonomisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Dünya ekonomisinin temel sorunlarını, global ekonomide kavramların yeniden tanımlanmasını ve yeni dünya düzeninin oluşum koşulları ve sonuçlarını analiz edebilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi H. Işıl ALKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dünya Ekonomisi-Mahfi Eğilmez Dünya Ekonomisi-Prof. Dr. Mehmet Karagül Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma-Fikret Şenses

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1 20.YY ın ilk Yarısında Dünya Ekonomisi:1929 Dünya Krizi, Makro Akımlar 2 Dünya ekonomisinde hakim ekonomiler, kapitalizmin yayılma süreçleri 3 Yeni ekonomik düzen doğuşu, gelişimi 4 Merkez-Çevre kavramı, ülkeler ve ilişkileri 5 Küreselleşme unsurları (neden olan/hızlandıran süreçlerin incelenmesi, üretimin küreselleşmesi, siyasi, hukuki, sosyo kültürel küreselleşme) 6 Para ve finans piyasalarında küreselleşme, finansal krizler: Ülke örnekleri 7 Doğrudan Yabancı Yatırımlar, ÇUŞ ların dünya ekonomisindeki yeri 8 Ara Sınav 9 Ara Sınav 10 Bölgeselleşme; Gelişmekte olan ülkelerde bölgesel entegrasyon süreci 11 Yükselen Piyasalar, Geçiş ekonomileri, ülkeler 12 Yeni ekonomi, E-ticaret, Dijital bölünme 13 Küresel mali kriz: Oluşumu, nedenleri, dünya ekonomisine etkileri 14 Küreselleşmenin yarattığı fırsatlar ve tehlikeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
27 Makale Yazma 1 14 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 15 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 20.YY ın ilk Yarısında Dünya Ekonomisi:1929 Dünya Krizi, Makro Akımlar
2 Dünya ekonomisinde hakim ekonomiler, kapitalizmin yayılma süreçleri
3 Yeni ekonomik düzen doğuşu, gelişimi
4 Merkez-Çevre kavramı, ülkeler ve ilişkileri
5 Küreselleşme unsurları (neden olan/hızlandıran süreçlerin incelenmesi, üretimin küreselleşmesi, siyasi, hukuki, sosyo kültürel küreselleşme)
6 Para ve finans piyasalarında küreselleşme, finansal krizler: Ülke örnekleri
7 Doğrudan Yabancı Yatırımlar, ÇUŞ ların dünya ekonomisindeki yeri
8 Ara Sınav
9 Ara Sınav
10 Bölgeselleşme; Gelişmekte olan ülkelerde bölgesel entegrasyon süreci
11 Yükselen Piyasalar, Geçiş ekonomileri, ülkeler
12 Yeni ekonomi, E-ticaret, Dijital bölünme
13 Küresel mali kriz: Oluşumu, nedenleri, dünya ekonomisine etkileri
14 Küreselleşmenin yarattığı fırsatlar ve tehlikeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1556555 Dünya ekonomisini analiz edebilme
2 1556556 Küreselleşme ve sonuçlarını analiz edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70780 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek ileri bilgi düzeyine sahiptir.
2 70781 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 70782 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 70783 İktisadi analiz programlarını SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b etkin olrak kullanır.
5 70784 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 70785 İstatistik ve ekonometrik yöntemleri iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 70786 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 70787 Modern teknolojiyi kullanabilme, takım çalışması yapabilme becerisine sahiptir.
9 70788 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, pragmatik düşünerek çözümler üretebilir.
10 70789 İktisat alanındaki bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini bağımsız olarak kullanabilir.
11 70790 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alan ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilir.
12 70791 Edindiği bilgiler ile seçtiği kariyer alanında bir işi yapabilme ve yürütme yetisine sahiptir.
13 70792 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 70793 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
15 70794 Alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
16 70795 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
17 70796 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
18 70797 Çalışma yaşamının gerektirdiği düzeyde iletişim yetkinliğine sahip olup, gerekli durumlarda inisiyatif alabilir.
19 70798 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
20 70799 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
21 70800 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
22 70801 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alanda edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi, verileri analiz etmede ve sorunlara neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanır.