Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PFT615. Biyoistatistik 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin kendi konuları ile ilgili veri toplamasını sağlayarak, özetleme ve karar verme süreçlerinde kantitatif değerlendirme yapabilmelerini sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi MİNE PEKESEN KURTÇA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Alpar Reha,“Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimlerinden Örneklerle Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik – Güvenirlik”, Detay Yayıncılık, 4. Baskı, 2016, Ankara,ISBN 978-605-5681-87-6 2.Sümbüloğlu Kadir, Sümbüloğlu Vildan,“Biyoistatistik”, 16. Baskı. Hatiboğlu Yayınevi, 2014. 3.Dişçi Rian,“Temel ve Klinik Biyoistatistik”, Medikal Yayıncılık, 2012, İstanbul. 4. Özdamar, Kazım. “Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi I-II”, Kaan Kitabevi, 1999, Eskişehir. İlgili öğretim üyesinin ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Verilerin Düzenlenmesi ve Özetlenmesi (Grafiksel Özetleme, Sayısal Özetleme) Tanımlayıcı İstatistikler Hipotezin Tanımlanması ve İstatistiksel İfadesi Hata Kavramı ve Hipotezde işlenen Hata Tanımları Testlerdeki Varsayımlar, Parametrik ve Nonparametrik Test Ayırımı Kategorik Verilerle İlgili Hipotez Testleri Sürekli Verilerle İlgili Hipotez Testleri Analiz Sonuçlarının Yorumlanması ve Raporlanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
3 Bütünleme Sınavı 1 20 1
5 Derse Katılım 14 30 1
6 Uygulama/Pratik 14 10 1
10 Tartışma 6 10 1
11 Soru-Yanıt 6 5 1
54 Ev Ödevi 2 5 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
10 Tartışma 6 5 30
11 Soru-Yanıt 6 4 24
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoistatistik nedir?
2 Değişken tipleri ve ölçme düzeyleri
3 Örneklem ve yöntemleri
4 Tanımlayıcı İstatistikler; Merkezi Eğilim Ölçüleri
5 Tanımlayıcı İstatistikler; Dağılış Ölçüleri
6 Hipotezler ve Hata tipleri, alfa ve p değeri
7 Kategorik veri analizleri, Oran testi
8 Kategorik veri analizleri, Ki_kare testi, Fisher Kesin Olasılık testi
9 İki bağımsız grup Karşılaştırılması (Student-t, MW-U)-1
10 İki bağımsız grup Karşılaştırılması (Student-t, MW-U)-2
11 İki bağımlı grup Karşılaştırması (Eşli-t; Wilcoxon SSİT)-1
12 İki bağımlı grup Karşılaştırması (Eşli-t; Wilcoxon SSİT)-2
13 Üç ve daha fazla bağımsız grup karşılaştırılması (ANOVA-Tukey vb.)
14 Üç ve daha fazla bağımsız grup karşılaştırılması (Kruskal Wallis testi ve MW-U)
15 Üç ve daha fazla bağımlı grup karşılaştırılması
16 Regresyon ve korelasyon

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1600571 Olasılıklı ve olasılıksız örneklem yöntemlerini açıklayabilmeli
2 1600572 Sağlık alanında elde edilen verilerin düzenlenmesi ve özetlenmesini açıklayabilmeli ve yorumlayabilmeli
3 1600568 Tanımlayıcı istatistikleri bilmeli ve neden kullanıldığını açıklayabilmeli
4 1600569 İstatistikte hipotez ve ilişkili olarak hata, istatistiksel önemlilik tanımlarını yapabilmeli
5 1600570 Testlerdeki varsayımları bilmeli, parametrik ve nonparametrik test ayırımını yapabilmeli
6 1600573 Kategorik verilerle ilgili hipotez testlerinin genel prensiplerini bilmeli ve açıklayabilmeli
7 1600574 Nicel verilerle ilgili hipotez testlerinin genel prensiplerini bilmeli ve açıklayabilmeli
8 1600575 Analiz sonuçlarını yorumlayabilmeli ve raporlandırılmasını açıklayabilmeli
9 1600576 İstatistik paket program kullanabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67509 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konusunda güncel, güvenilir ve kanıta dayalı bilgiye sahiptir.
2 67510 Uzmanlaşacağı fizyoterapi alanında değerlendirme ve tedavi yöntemlerini uygulama bilgisine sahiptir.
3 67511 Fizyoterapi uygulamaları ile ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgiye sahiptir.
4 67512 Alana özgü kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylere değerlendirme ve tedavi programı planlaması yapar
5 67513 Mesleki değerlendirme, tedavi ve uygulamalarını teknolojik gelişmelere ve sağlık politikalarına göre yönlendirir.
6 67514 Alana özgü bilgi ve becerilerini kullanarak sorunları analiz eder ve uygulamaya yansıtır.
7 67516 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında araştırma yapar, proje tasarlayıp yürütülmesini planlar ve yönetir.
8 67515 Fizyoterapi alanı ile ilgili bilgi birikimini kullanarak bağımsız olarak çalışır ve sorumluluk alır.
9 67518 Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyip mesleki bilgilerini etkin kullanıp öğrenme hedeflerini belirler.
10 67517 Fizyoterapi alanında yeni fikir geliştirip bilgi kaynaklarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 67520 Sağlık alanında güncel gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluluk bilinci ile disiplinlerarası işbirliği içinde iletişim kurar.
12 67519 Fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda kaynakları izleyerek iletişim teknolojilerini kullanarak kendini etkin ifade eder
13 67522 Mesleki dürüstlük ve bireyin iyiliği için sorumluluk taşıyarak ve her aşamada güvenliği sağlayıp doğru model oluşturarak uygular.
14 67521 Özelleşmiş olduğu fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile işbirliği içinde mevzuata ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 2 3 3
2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3
4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 3
5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
6 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
7 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3
8 4 2 3 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3
9 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek