Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TUR509 Turizm Pazarlaması 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı turizm endüstrisinde başarılı bir pazarlama stratejisi oluşturmak için gereken kaynak ve değişkenleri, pazar araştırması, reklam ve tutundurma, satış teknikleri ve halkla ilişkiler kavramlarını, turizm endüstrisinin dağıtım ağını ve ağırlam ve turizm endüstrisinin farklı bileşnelerinin bütünleşik pazarlama çabalarındaki yerini anlatmaktır. Pazarlama stratejisilerinin, politikalarının ve teorilerinin pazarlama işlevlerinin bütüncül anlayışı ve kapsamı ile ayrıntılı analizinin verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yetkin Bulut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Ferrell, O.C. & M. Hartline (2012). Marketing Strategy, 6th Edition. Mason, USA: South-Western. 2. Schnaars, S. (1997). Marketing Strategy / Customers and Competition. New York: The Free Press. 3. Kotler, P., J.T. Bowen & J. Makens (2013). Marketing for Hospitality and Tourism, 6th Edition, New Jersey: Prentice Hall. 4. Edgell, D.L. & J. Swanson (2013). Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today, and Tomorrow. Routledge. 5. Kotler, P. & G. Armstrong (2014), Principles of Marketing, 15th Edition. New Jersey: Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15th Edition.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Pazarlama kavramı, pazarlama stratejileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 14 3 42
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 1 5
20 Rapor Hazırlama 2 13 26
21 Rapor Sunma 2 1 2
28 Makale Kritik Etme 12 1 12
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12
34 Okuma 6 5 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlama Öğelerinin Yeniden Gözden Geçirilmesi / Günümüz Dünyasında Pazarlama TURİZM PAZARLAMASI.pptx
2  Stratejik Pazarlama Planlaması
3 Pazarlama Bilgisinin Toplanması ve Analizi
4 Rekabet Avantajı Geliştirme ve Stratejik Odak
5 Jenerik Stratejiler ve Rekabet Dinamikleri
6 Müşteriler, Bölümlendirme ve Hedef Pazarlama
7 Ara Sınav
8 Pazarlama Programı Turizmde Marka ve Konumlandırma
9 Pazarlama Stratejisinde Etik ve Sosyal Sorumluluk, Sürdürülebilir Turizm Stratejileri
10 Pazarlama Stratejisi Uygulaması ve Kontrol
11 Müşteri İlişkileri Stratejileri ve Müşteri Tatmini
12 Turizmde Ürünlerin, Pazarların ve Yeni Teknolojilerin Gelişimi
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1560418 Pazarlama stratejisinin temel kavramları olan pazarlama planı, kurumsal kültür, tedarik zinciri, jenerik büyüme stratejileri, SWOT analizi, Porter'ın jenerik stratejileri, misyon belgesi, Pazar araştırması ve çevresel analiz, Pazar araştırması süreci, Pazar talebi, Pazar tahminleri konularını anlamak,
2 1560419 Rekabet avantajı yaratacak pazarlama stratejilerini belirleyebilmek,
3 1560420 Yerel, ulusal, küresel, uluslararası ve çok-kültürlü çevrelerde Pazar bölümlerinin farklı bileşenlerini anlamak ve analiz edebilmek,
4 1560421 Müşteri beklentilerinin müşteri tatmini ve müşteriyi elde tutmadaki rolünü açıklayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79001 Turizm İşletmeciliği alanında, yönetim ve organizasyon konularında bilgi sahibidir.
2 79002 Turizm İşletmeciliği alanında, üretim yönetimi, pazarlama konularında bilgi sahibidir.
3 79003 Turizm İşletmeciliği alanında, muhasebe ve finans konularında bilgi sahibidir.
4 79004 Sektörel ve akademik alandaki kavram, fikir, veri ve bilgileri değerlendirip sorunlara çözüm getirebilir.
5 79005 Sektörel konjonktürü değerlendirip gelecek ile ilgili öngörülerde bulunarak stratejik amaç ve hedefler belirleyebilir, bunları planlayarak uygulamaya koyabilir.
6 79006 Sektöre yönelik projeler hazırlayabilir; programlanması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi evrelerinde aktif rol üstlenebilir.
7 79007 Dikkat, hafıza, yargılama ve değerlendirme, mantık kurma, problem çözme ve karar verme, anlama ve dil üretimi gibi bilişsel yeteneklere sahip olur.
8 79008 Karşılaştığı sorunlarla ilgili çözümlemelerde bulunarak hatalarından ders çıkarma yoluyla öğrenmeyi öğrenebilir ve yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyebilir.
9 79009 Girişimciliğin temelinde yatan yeni fikirler yaratma, fırsatları görme ve bunları iş fikirlerine dönüştürme becerilerini uygulayabilecektir
10 79010 şletmeyi, rakiplerini, sektörü ve sektörel rekabet durumunu çeşitli grafik, matris ve tablolar aracılığıyla analiz edebilir.
11 79011 Turizm işletmeciliği altında bulunan işletmeler hakkında bilgi sahibidir.
12 79012 Turizm endüstrisi ile ilgili işletmelerin yatırım kararı alınmasından işletilmesine kadar tüm aşamalarını uygulayabilir.
13 79013 Turizm işletmeciliği alanında geçerli en az bir yabancı dili sağlıklı iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 79014 Turizmin topluma ve dünyaya katkıları konusunda bilinçlidir.
15 79015 Sektörle ilgili iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik, kalite ve sürdürülebilirlik gibi toplumu ve işletmeleri ilgilendiren konularda yeterli bilgiye sahiptir.
16 79016 Alanıyla ilgili olarak bilgi sahibidir, bilgisini, öngörülerini ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
17 79017 İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını; yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar
18 79018 Turizm işletmeciliği alanında sahip olduğu teorik bilgiyi uygulayabilir.
19 79019 Otel işletmelerinin organizasyon yapısındaki tüm bölümleri ile ilgili bilgi ve becerilere sahiptir.
20 79020 Sektörde kullanılan otomasyon sistemlerine konusunda temel bilgiye sahip olmakla birlikte sektörü oluşturan temel alanlardaki işletmelerde kullanılan otomasyon programlarının bileşenleri hakkında bilgi sahibidir ve iletişim teknolojilerini iyi bir şekilde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek