Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE627 Eski Türk Edebiyatı Metin İncelemeleri 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Önde gelen divan şairlerine ait edebi metinleri ayrıntılı olarak incelemek ve şerh metotlarını kavramak. Mazmunlar ve mefhumlar üzerinde çalışmalar yapmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed İkbâl GÜLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Osmanlı Türkçesi'ne ait lügat çalışmaları yapmak ve kelimelere hâkim olmak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nihat Tarlan, “Fuzuli Divanı Şerhi I-II,III,” (Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara); Ali Nihat Tarlan, “Fuzulî Divanı Şerhi” (Akçağ Yayınları, Ankara) Prof. Dr. Ali Hüseyin Ayan, “Leyla vü Mecnun,” Dergah Yayınları, İstanbul); Prof. Dr. Metin Akar, “Su Kasidesi Şerhi” (TDV Yayınları, Ankara); Prof. Dr. Sabahattin Küçük, “Baki Divanı,” (Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara); “Yahya Divanı,” (Haz. Rekin Ertem), (Akçağ Yayınları Ankara); “Hayali Divanı,” (Haz. Ali Nihat Tarlan), (Akçağ Yayınları Ankara), Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu, “Divanlar Arasında” (Akçağ Yayınları, Ankara); Fuzûlî Kitabı, 500. Yılında Fuzuli Sempozyumu Bildirileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, İstanbul); Ahmet Talat Onay, “Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar” (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara); Prof. Dr. İskender Pala, “Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü” (Kapı Yayınları, İstanbul);Prof. Dr. Fahir İz, “Eski Türk Edebiyatında Nazım I-II” (Akçağ Yayınları); Prof. Dr. A. Atilla Şentürk-Doç. Dr. Ahmet Kartal, “Üniversiteler İçin Eski Türk Edebiyatı Tarihi” (Dergah Yayınları, İstanbul).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Metin şerhi, metin açıklaması, metin incelemesi, metin tahliline ilişkin tanımlar, özellikleri ve aralarındaki farklara ilişkin bilgiler. Klâsik Türk şiiri metinlerinin şerhi için bilinmesi gereken temel hususlar. Divan şiiri metinlerini şerh etme, inceleme metotları. Seçilmiş örnek metinlerin uygulamalı şerhi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
34 Okuma 2 50 1
54 Ev Ödevi 3 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
12 Takım/Grup Çalışması 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30
54 Ev Ödevi 13 4 52

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Metin şerhi, metin açıklaması, metin incelemesi, metin tahliline ilişkin tanımlar, özellikleri ve aralarındaki farklara ilişkin bilgiler. Klâsik Türk şiiri metinlerinin şerhi için bilinmesi gereken temel hususlar.
2 Divan şiiri metinlerini şerh etme, inceleme metotları.
3 Mevlânâ Celâleddin-i Rûmi’nin Mesnevi’sinden beyit örneklerinin uygulamalı şerhi.
4 Fuzûlî ve bir gazelinin şerhi
5 Fuzulî ve Su kasidesinin incelenmesi
6 Bâkî ve bir gazelinin şerhi.
7 Bâkî ve Kanuni Sultan Süleyman Mersiyesi şerhi.
8 Nedim Dîvânı’ndan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi.
9 Şeyh Gâlib Dîvânı’ndan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi
10 Ara sınav
11 Çeşitli şairlere ilişkin poetik unsurları yansıtan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi
12 Çeşitli şairlere ilişkin kozmik ve astroloji unsurları yansıtan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi
13 Çeşitli şairlere ilişkin sosyal hayatı yansıtan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi,
14 Çeşitli şairlere ilişkin kültürü yansıtan beyit örneklerinin uygulamalı şerhi.
15 Yarı yıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1573456 Çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulan edebî metin örneklerinden hareketle divan edebiyatımızın zengin içeriği hakkında yorumda bulunur.
2 1573457 Divan şiirini anlama, açıklama ve yorumlamada kullanılan metinleri belirler.
3 1573460 Divan edebiyatı metinlerimizin arkaik bilgiler yığını olmaktan öte, çağının tarihî, sosyal ve kültürel metinleri olduğuna dair değerlendirmelerde bulunur.
4 1573458 Edebî metin örneklerinden hareketle divan şiirimizin zengin içeriği hakkında çözümlemeler yapar.
5 1573459 Divan edebiyatımızın zengin içeriği hakkında tartışmalarda bulunur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek