Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE638 Edebi Hermenötik 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Edebi hermenötik dersinin amacı, çeşitli edebiyat teorileri yaklaşımlarını öğrenme ve akabinde onları edebi metinlere tatbik etmenin yaygın bir gelenek haline geldiği lisansüstü edebiyat çalışmaları ortamında, yorum nedir sorusunu fenomenolojik boyutuyla yeniden gündeme getirme çabasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Atiye Gülfer Gündoğdu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Richard Palmer, Hermenötik, İbrahim Görener (çev.), İstanbul: Ağaç Kitapevi, 2008. Paul Ricoeur, Yorum Teorisi: Söylem ve Artı Anlam, Gökhan Yavuz Demir (çev.), Paradigma Yayınları, İstanbul 2007 Gadamer, Hans Georg, Hakikat ve Yöntem, Hüsamettin Arslan ve İsmail Yavuzcan (çev.), 2 Cilt, Paradigma Yayınları, İstanbul 2009. Hans-Georg Gadamer, Güzelin Güncelliği, Fatih Tepebaşılı (çev.), Konya: Çizgi Kitapevi, 2005 Gadamer, Hans Georg, “Metin Sorunları”, Çağdaş Filozoflarla Söyleşiler, Kıta Felsefesi Tartışmaları, Richard Kearney (haz.), Hüsamettin Arslan (çev.), Paradigma Yayınları, İstanbul 2010, s. 195-223. Hans-Georg Gadamer, “Hermeneutik”, Hermeneutik Üzerine Yazılar, Doğan Özlem (çev.), İnkılâp Yayınları, İstanbul 2003, s. 11-32. Heidegger, Martin, Sanat Eserinin Kökeni, Fatih Tepebaşılı (çev.), De ki Yayınları, Ankara 2002. Tatar, Burhanettin, Felsefî Hermenötik ve Yazarın Niyeti: Gadamer vs. Hirsch, Vadi Yayınları, İstanbul 2016. Tatar, Burhanettin, 3 Derste Hermenötik, Vadi Yayınları, İstanbul 2016. Tatar, Burhanettin, “Edebi Hermenötik”, Din, İlim ve Sanatta Hermenötik, İstanbul: İsam, 2014, s. 39-75. Tatar, Burhanettin, “Bazı Anlama Tarzları Üzerine Notlar”, Din, İlim ve Sanatta Hermenötik, İstanbul: İsam, 2014, s. 15-37. Tatar, Burhanettin, “Hans-Georg Gadamer ve “Hakikat ve Yöntem” (Wahrheit Und Methode) Adlı Eseri”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 12-13, 2001, s. 241-275. Gökhan Yavuz Demir, Dilin Belirsizliği, İstanbul: Pinhan Yayınları, 2018.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Edebi analiz tekniklerini edebi eserlere uygulama şeklinde otomatikleşmiş tavrın dışına çıkalarak edebi metnin yorumlamanın ne olduğu felsefi olarak sorgulanacaktır. Edebi eserin anlamının tam olarak belirlenemezliği ve çok katmanlı doğasına uygunluk noktasında Hans-Georg Gadamer'in felsefi hermenötiğinden beslenen edebi hermenötiğin imkanlarının ne olduğu üzerinde durulacaktır. Edebiyat eserinin bir özne olarak okurun önünde konumlandırılan bir analiz nesnesi olamayacağı üzerine dikkat çekilecektir. Edebiyat eserinin bir analiz nesnesi olmanın ötesinde okurun önünde kendisini açan bir dünyaya sahip olduğu üzerinde Martin Heidegger ve Paul Ricoeur'nun düşünceleri etrafında durulacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 13 3 39
27 Makale Yazma 1 30 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 5 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
34 Okuma 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Edebi hermenötik nedir? - -
2 Edebi metnin anlamının belirlenemez ve sabitlenemez doğası. - -
3 Bazı edebi metni anlama tarzları ve sorunları - -
4 Analiz tekniklerinin uygulanma alanı olarak edebiyat eseri - -
5 Edebiyat eserinin özne nesne şemasına indirgenerek yorumlanması - -
6 Edebi metnin dünyası - -
7 Sanat eserinin bir dünya olarak açılması - -
8 Edebi metni anlamlandırma çabası - -
9 Arasınav - -
10 Okurun yazı karşısında anlam üretme problemi - -
11 Dünya edebiyatının yorumlanmasındaki sorunlar. - -
12 Türk edebiyatının yorumlanmasındaki sorunlar. - -
13 Ufukların kaynaşması olarak edebi metni anlama çabası - -
14 Edebi metnin ufkunun yazarın, okurunun ve ortaya çıktığı bağlamın sınırlarını aşması - -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1570118 Edebi metni anlamanın ufkunun yazarın niyetini aştığını fark eder.
2 1570119 Edebi metnin anlamının ufkunun metnin ortaya çıktığı bağlamın sınırlarını aştığını kavrar.
3 1570120 Edebi metnin anlamının ufkunun okurunun ufkunun sınırlarını aştığını fark eder.
4 1570121 Edebiyat eserinin anlamının metin ile okurunun ufuklarının kaynaşmasıyla şekillenebileceğini öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70544 Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı çatısı altındaki bir bilim alanında edindiği bilgileri lisans düzeyine nazaran daha üst seviyede geliştirir.
2 70545 Bilim dalında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, diğer disiplinlerden yararlanarak bilimsel ölçütlere göre kullanır ve yeni bilgiler oluşturur.
3 70546 Yüksek lisans seviyesindeki bir tez konusunda derinlemesine araştırma yapar, tezini bilimsel etik kurallarına göre başarıyla yazıp savunur.
4 70547 Üzerinde çalıştığı konudaki verilerin toplanması, yorumlanması, yazılması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
5 70548 Güncel gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak çeşitli platformlarda bilim dünyasının hizmetine sunar.
6 70549 Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 3 5
2 5 5 4 3 3 5
3 5 5 4 3 3 5
4 5 5 4 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek