Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ601 Müzikal Analiz I 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Müzikal Analiz dersinin amacı tüm müzik türlerinde ele alınan eserin, etüdün ve ya müzikal öğenin; müzikologların üzerinde uzlaştıkları genel analiz yöntemleri ile analiz edilebilmesinin tutarlı, bilimsel,disipliner yöntem ve yaklaşımlarının anlaşılmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doktor Öğretim Üyesi Murat GÖK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Müzikal Analiz dersi genelde müzikal analiz yöntemlerini içermekle beraber, özelde çalgısal müziklere özgü teknik boyutların analizini de içermektedir. Bu şekilde enstrümanist çaldığı eserlere cümleler, armoni, ifade, teknik, form gibi öğelerle derinlemesine yaklaşabilme olanağı bulacaktır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nurhan Cangal (2018) Müzik Formları. Arkadaş Yayınevi. (6. Baskı). Ankara Nurhan Cangal (1999) Armoni. Arkadaş Yayınevi. Ankara Bach Koralleri Armonik Analizleri. Öğretim Üyesi Murat Gök Ders Notları. Roger B. Dannenberg (2002). Listening To “Naima”: An Automated Structural Analysis of Music from Recorded Audio. In Proceedings of the International Computer Music Conference. San Francisco: International Computer Music Association. Schenker Analizini içeren yayınlanmış akademik makaleler.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Müzikal Analiz dersi yapısal analiz, form analizi, Schenker Analizi, armonik analiz, psikolojik analiz, Gestalt Analizi yaklaşımlarını ve eser analizinde uygulanma süreçlerini içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 1 10 1
20 Rapor Hazırlama 1 10 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
34 Okuma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 60 1
39 Rapor Sunma 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 7 10 70
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Müzikal Analiz Dersinin kapsamı ve amacı hakkında genel bilgilendirme. Müzikal Analiz 1. Hafta Asenkron.mp4
2 Müzik Sanatının Ana Öğeleri Müzikal Analiz- Asenkron 2. Hafta.mp4
3 Müzikte Motif, Cümle ve Dönemin Form Analizi Müzikal Analiz- 3. Hafta Asenkron.mp4
4 Müziğin Doku Özellikleri (Monofoni, Homofoni, Heterofoni, Polifoni) ve Analiz Yöntemlerine Genel Bir Bakış Müzikal Analiz 4. Hafta Asenkron.mp4
5 Müzikte Yapısal Analiz, Psikolojik Analiz, İfade Analizi ve Formal Analiz / Örnek Uygulama Bach'ın monofonik yazımında yatay analiz) Müzikal Analiz-5. Hafta Asenkron.mp4
6 Schenker Analizi ve Schenker Analizinde Formun Şematikleştirilmesi Müzikal Analiz-6. Hafta Asenkron .mp4
7 Schenker Analizinde Armoninin Grafikleştirilmesi / Uygulama Çalışması: J.S. Bach'ın Koral bir eserinin Armonik Analizi Müzikal Analiz- 7. Hafta Asenkron.mp4
8 Müzikte Gönderimsel Analiz (referentıal analysis)
9 Müzikte Kinetik-Sözdisimsel Analiz
10 Ara Sınav (Seçilen bir eserin öğrenilen yöntemlerle müzikal analizi)
11 Algısal Analiz (Gestalt) ve Yorumlama Analizi (Hermeneutics)
12 Modal ve Geleneksel Müziklerin Analizi
13 Modal, Geleneksel ve Popüler Müziklerde Analiz
14 Popüler Müziklerde Analiz

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1654538 Müzik alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir.
2 1654551 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
3 1654552 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla müzik eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
4 1654554 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yaparak müzik eğitiminin kalitesini arttırır.
5 1654555 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
6 1654556 Müzik eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 1654562 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzik eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
8 1654564 Ulusal ve evrensel müzik akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler.
9 1654565 Müzik yaratma sürecini anlar, eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.
10 1654566 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
11 1654567 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
12 1654568 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
13 1654570 Müzik, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
14 1654571 Müzik teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve bunlardan mesleğinde etkin olarak yararlanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79588 Müzik, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
2 79590 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 79591 Ulusal ve evrensel müzik akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler.
4 79592 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
5 79593 Müzik teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve mesleğinde etkin olarak yararlanır.
6 79594 Müzik eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 79595 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla müzik eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
8 79596 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
9 79597 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
10 79598 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
11 79599 Müzik alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir.
12 79600 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yaparak müzik eğitiminin kalitesini arttırır.
13 79601 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzik eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
14 79602 Müzik yaratma sürecini anlar, eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 4
4 4
5 4
6 5
7 5
8 5
9 5
10 4
11 4
12 4
13 5
14 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek