Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSE661 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çalışma yapabilme, araştırma sorusu bulma, hipotez üretme, veri toplama ve analiz yaparak rapor yazabilme yanında, etik kavramı ve kuramlarını öğrenme, araştırma ve yayın etiği kurallarını tanıma ve etik dışı çalışmaları ele alarak araştırma ve yayın etiği ihlalleri ile bunları önleme yöntemlerini inceleme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yakup Alper VARIŞ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2019). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem: Ankara. Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık. Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler, 15. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Güncelleştirilmiş ve geliştirilmiş beşinci baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. YÖK. (2017). Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi. http://www.yok.gov.tr/ web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18187. Erişim Tarihi: 28.03.2017.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırma; olay, olgu; objektif ve sübjektif bilgi; bilimsel bilginin özellikleri gibi bilimsellik kavramı ilgili başlıklar; bilimsel araştırmanın aşamaları; yayın etiği; araştırma sürecinde etik, ilkeler ve uygulamalar; bilimsel yayın türleri; bilimsel yanıltma ve türleri; yayın sürecinde etik konuları ve uygulamalarına yer verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 3 3
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 35 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 21 105

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimin tanımı, bilimsel araştırma, olgu, olay gibi bilimle ilgili kavramlar, bilimlerin sınıflandırılması, bilimsel bilginin özellikleri
2 Araştırma türleri (deneysel araştırma, etnogafik araştırma gibi) .Nicel ve nitel araştırma, bu araştırma yaklaşımlarında güvenirlik, geçerlik ve örneklem kavramları
3 Bilimsel araştırmanın aşamaları
4 Problem durumunun (araştırma konusunun) belirlenmesinde dikkat edilecek durumlar, ana ve alt problem ve amaç, hipotez cümlelerini oluşturulması
5 Veri toplama aşaması, veri toplama tekniklerinden literatür taraması ve çeşitleri.
6 Veri toplama tekniklerinden anket, bilgi testleri, tutum ölçeği
7 Veri toplama tekniklerinden gözlem ve çeşitleri. Veri toplama tekniklerinden görüşme ve çeşitleri
8 Ara sınav
9 Etik kuramlar, araştırma etiği ve ilkeleri
10 Nicel ve Nitel Araştırmalarda Etik Konular
11 Rapor yazım sürecinde etik konular, yayın etiği ve ilkeleri, bilimsel yanıltma ve türleri, yayın sürecinde etik dışı davranışlar ve etik İhlaller
12 Fikir ve bilimsel bulguların mülkiyeti –yazarlık hakları, araştırma ve yayın etiği ile ilgili hukuksal düzenlemeler, etik kurullar ve işlevleri
13 Araştırma önerisi yazabilme
14 Yıl sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1625464 Bilimsel araştırmanın amaçlarını söyler
2 1625465 Bilimsel araştırmanın aşamalarını ifade eder
3 1625466 Araştırma ve yayın etiğine ilişkin kavramları bilir
4 1625467 Araştırmaları etik açıdan değerlendirebilir
5 1625468 Araştırma ve yayın etiği konusunda araştırmacının temel sorumluluklarını kavrar
6 1625469 Bilimsel bir bilimsel çalışmayı değerlendirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79588 Müzik, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
2 79590 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 79591 Ulusal ve evrensel müzik akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler.
4 79592 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
5 79593 Müzik teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve mesleğinde etkin olarak yararlanır.
6 79594 Müzik eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 79595 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla müzik eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
8 79596 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
9 79597 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
10 79598 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
11 79599 Müzik alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir.
12 79600 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yaparak müzik eğitiminin kalitesini arttırır.
13 79601 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzik eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
14 79602 Müzik yaratma sürecini anlar, eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.