Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MÜZ672 Koro Şefliği Eğitimi ve Koro Müziği 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Koro müziğinin tarihsel sürecinin incelenmesi, koro yönetim tekniklerinin incelenmesi ve kullanılması, yeni koro yöetimi yaklaşımların değerlendirilerek kullanılması, koroda etkili yönetim biçimlerinin kazandırılması, performans, eser yönetimi, müzikalite kavramlarının doğru ifade şekilleri ile aktarılması, koroda etkili iletişim yöntemlerinin kazanılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Bilgen Özcan Coşkunsoy

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Decker, H. & Kirk, C. (1988). Choral conducting: Focus on communication. Illinois: Waveland Press, Inc. Demaree, R.W.Jr., and Moses, D.V. (1995). The complete conductor. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Doscher, B,. M. (1994). The functional unity of the singing voice. (2.ed). Metuchen, NJ: Scarecrow Press. Erişim tarihi: 21.04.2018. Erişim adresi: https://www.amazon.com/Functional-Unity-Singing-Voice/dp/08108270

Dersin İçeriği

Koro müziğinin tarihsel sürecinin incelenmesi, koro yönetim tekniklerinin incelenmesi veyeni yaklaşımların değerlendirilmesi, koroda etkili yönetim biçimlerinin incelenmesi, performans, eser yönetimi, müzikalite kavranlarının incelenmesi, koroda etkili iletişim yöntemlerinin incelenmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 79588 Müzik, pedagoji, psikoloji ve öğrenme kuramı hakkında temel teorik ve pratik bilgi ve beceriyi kazanır.
2 79590 Özgün düşünme, üretme ve deneme ile bu bilgilerini yorumlayabilme kapasitelerini geliştirir.
3 79591 Ulusal ve evrensel müzik akım ve kültürlerini tanır, bu akımlarla yazılmış müzik eserlerini çözümler.
4 79592 Çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını ve tekniklerini tanır ve kullanır.
5 79593 Müzik teknolojisinin gerektirdiği araç-gereçleri ve donanımları tanır ve mesleğinde etkin olarak yararlanır.
6 79594 Müzik eğitimi alanıyla ilgili bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 79595 Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yoluyla müzik eğitimi alanına katkı getirici çalışmalar yapabilmesini sağlayacak bir donanım kazanır.
8 79596 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin olarak sağladığı donanımı, makale, sempozyum bildirisi, sergi bildirgesi, konferans, seminer, tez önerisi, tez vb. çalışmalarda yeterli ve etkin biçimde kullanır, bireysel bakış açısı ve yönelim doğrultusu oluşturma yetisini geliştirir.
9 79597 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik bireysel ve toplu müzik performans etkinliklerini gerçekleştirir
10 79598 Alanıyla ilgili gerçekleştireceği tez çalışmasını, yeni, farklı, orijinal içerikler ve uygulamalar ile karakterize eder; tez çalışmasının bilime ve sanata bir yenilik getirmesini ve katkı sağlamasını önemser; sanat ve eğitim ile ilgili bileşkeler oluşturmada bilimsel çalışmaların önemini bilir ve uygular.
11 79599 Müzik alanına özgü, eğitimi de kapsayan geniş anlamıyla bilimsel bir bakış ve yeterlik gösterir.
12 79600 Okullarda öğretmen olmak için gerekli beceriye sahip olur.Yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki araştırmalarla müzik eğitimine katkı yaparak müzik eğitiminin kalitesini arttırır.
13 79601 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzik eğitimine dair problemleri belirlemede, analiz etmede, çözümlemede ve raporlaştırmada kullanır.
14 79602 Müzik yaratma sürecini anlar, eğitim müziğinde yaratıcılığını geliştirir.