Program Tanımları

Kuruluş

Emlak ve Emlak Yönetimi Programı, 2012-2013 Eğitim-Öğretim döneminde Toptan ve Perakende Satış Bölümüne bağlı olarak, Havza Meslek Yüksek Okulu bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

120 AKTS kredilik program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Emlak ve Emlak Yönetimi Ön Lisans derecesine sahip olunur. Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler “emlak danışmanı” ünvanı ile mezun olmaya hak kazanır.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması ve/veya ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamış olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programa 4702 sayılı Kanun'un 2. Maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanun'un 45. Maddesi çerçevesinde öğrenci kabul edilmektedir. Bu madde; “mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna en yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri (METEB) içinde yer alan veya bölgesi dışındaki meslek yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebileceği" hükmüne bağlamaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Emlak ve Emlak Yönetimi alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

Program Profili

Emlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programının amacı; Emlak Müşavirleri Yasası'nın çıkmasıyla ihtiyacı hissedilecek, uluslararası meslek standartlarına sahip, emlak sektörü ile ilişkili temel işletmecilik bilgi ve becerilerine sahip, emlak işletmelerinde ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak çalışabilecek, teknolojik ve bilimsel değişimi takip edebilen ve uygulayabilen, piyasaların ihtiyaç duyduğu donanımlara sahip ve sosyal ilişkilerde başarılı mezunlar yetiştirmektir.

Emlak ve Emlak Yönetimi Programında okuyan öğrenciler; gayrimenkul mevzuatı, gayrimenkul muhasebesi, gayrimenkul finansmanı ve değerlemesi konularının da içinde bulunduğu ders müfredatından edindikleri mesleki donanımlarını teorik ve uygulamalı eğitimlerle pekiştirerek emlak sektöründe faaliyet gösteren ilgili kurumlarda mesleki eleman olarak istihdam edilmektedirler.

Emlak ve Emlak Yönetimi Programı’nda, I. ve/veya II. Eğitim olarak lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim verilmektedir. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 30 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için zorunlu derslerin yanı sıra seçimlik dersleri de alıp başarmaları ve en az 60 not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Emlak ve Emlak Yönetimi Programı’ndan mezun olanlar öğrenciler “emlak danışmanı” unvanına sahip olurlar. Bu unvan ile mezun olan kişilerin çalışma alanları şunlardır;
- Emlak Danışmanlığı,
- Emlak Geliştirme Uzmanlığı,
- Bankalar,
- Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketleri
- Bina-Site-Alışveriş Merkezi Yönetimleri
- Sigorta Şirketleri
- Konut Geliştirme ve Finansmanı Şirketleri
- Toplu Konut İdaresi
- Yerel Yönetimler
- Yapı Denetim Firmaları.
- Kentsel Dönüşüm Firmaları
- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu.
- Sermaye Piyasası Kurulu.
- Rahatlıklı kendi işini kurma.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler yada Açıköğretim programlarına sınavsız olarak devam edebilirler. Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt yaptırılabilen lisans programları şunlardır; - Gayrimenkul ve Varlık Değerleme - İşletme - İşletme Enformatiği - İşletme-Ekonomi - İşletme Bilgi Yönetimi

Üst Derece Programlarına Geçiş

Önlisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş sınavından geçerli not almaları koşuluyla lisans programlarında öğrenim görebilirler yada Açıköğretim programlarına sınavsız olarak devam edebilirler. Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt yaptırılabilen lisans programları şunlardır; - Gayrimenkul ve Varlık Değerleme - İşletme - İşletme Enformatiği - İşletme-Ekonomi - İşletme Bilgi Yönetimi

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az 60 olması gereklidir. Öğrencinin mezun olabilmesi için de genel ağırlıklı not ortalamasının en az 60 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve alanı ile ilgili olarak faaliyet gösteren bir işyerinde 30 iş günü mesleki stajını yapmak gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

1

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Musa KARABACAK
Havza Meslek Yüksekokulu Havza/SAMSUN
musa.karabacak@omu.edu.tr
Dahili Tel: 7490

Bölüm Olanakları

Yüksekokulda bulunan konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon) sınıflarda eğitim verilmektedir. Ayrıca iş dünyasından uzman ve yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir. İşletmelerdeki uygulamaları yerinde görmek ve öğrenmek amacıyla teknik geziler de yapılmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77017 Kent planlaması, Kentleşme gibi konularda bilgi sahibi olur.
2 77018 Taşınmaz hukuku, Kira hukuku gibi konularda bilgi sahibi olur.
3 77019 İşletme türlerini tanır ve bilgi sahibi olur.
4 77020 Gayrimenkul mevzuatına ait olan"alım-satım,ifraz,tevhid,kat irtifakı,kat mülkiyeti" gibi konulara hakim olur.
5 77021 Bir Emlak İşletmeciliği açabilecek düzeyde temel bilgi düzeyine sahip olur
6 77022 Tarımsal arazi üretimi ve düzenlenmesi, kırsal ve kentsel arazi üretimi ve düzenlenmesi, parselasyon vb. çalışmaların projelendirilmesi ve uygulanması süreçlerinde bilgi sahibi olur.
7 77023 İmar planı okuyabilmek ve belediye mevzuatı hakkında bilgi sahibi olur.
8 77024 Emlak pazarlama yönetimini sağlayabilir.
9 77025 Kamulaştırma ve Kamulaştırma süreçleri ile ilgili bilgi sahibi olur.
10 77026 Araştırma yöntem ve tekniklerini bilir, bilgiye ulaşma, hazırlama ve sunma konusunda bilgiye sahip olur.
11 77081 Temel ve mesleki matematik bilgisine sahip olur
12 77728 İnşaat maliyetlerinin ve gelirlerinin muhasebeleştirilmesi ve vergilendirilmesi bilgisine sahi olur.
13 73877 Genel hukuk, genel ekonomi, meslek hukuku, iş hukuku ve iş güvenliği, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.
14 73878 Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılap Tarihi konularında bilgi sahibi olur.
15 73879 Emlak işletmeciliği yönetimiyle ilgili yeterli bilgiye sahibi olur.
16 76340 Emlak değerlendirme ve Emlak geliştirme konularında bilgi sahibi olabilmek, Emlak Değerlendirme Raporu hazırlayıp okuyabilir.
17 76341 Taşınmazın yönetimi, alımı-satımı, pazarlaması ve finansmanı ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirebilir.
18 76342 Taşınmazların konum, yükseklik vb. topoğrafik verilerin ölçümünü yaparak taşınmazın değerlemesini yapabilir.
19 76343 İşletme muhasebesi ile ilgili uygulamaları yapabilir.
20 76334 Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri bilir ve uygular.
21 76333 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme bilincindedir.
22 76337 Türk dilini etkili ve güzel bir şekilde kullanabilir, iletişim becerileri yüksektir.
23 76332 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve meslek etiği bilincine sahiptir.
24 76335 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapar, plan ve proje hazırlar.
25 76338 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahiptir.
26 77729 Şehircilik, Mahalli idareler ve Yerel yönetimler işleyişi hakkında bilgi sahibi olur
27 76336 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözümler üretebilir, takımlarda sorumluluk alabilir ve bireysel çalışma becerisine sahiptir.
28 76339 Etkili iletişim kurabilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
EML101 Taşınmaz Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3
EML103 Taşınmaz Ekonomisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EML105 Genel Muhasebe Zorunlu 3 1 0 4 4
EML107 Mimarlık ve Bina Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EML111 Bilgisayar Büro Programları Zorunlu 2 2 0 3 4
EML123 Mesleki Matematik Zorunlu 3 1 0 4 4
EMLSEÇ-1 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1 3
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATI102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
EML102 Ticaret Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3
EML106 İşletme Yönetimi ve Girişimcilik Zorunlu 3 0 0 3 5
EML108 Emlak Komisyonculuğu Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 3
EML118 Emlak Yönetimi ve Sigorta Zorunlu 2 0 0 2 3
EML128 Kadastro ve Tapu Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 3
EML130 Ölçme Bilgisi ve Arazi Ölçmeleri Zorunlu 2 1 0 3 4
EMLSEÇ-2 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1 3
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EML201 Emlak Finansmanı Zorunlu 2 0 0 2 3
EML207 Emlak Alım-Satım ve Vergi Tüzesi Zorunlu 3 0 0 3 5
EML211 Bilgisayar Destekli Çizim Zorunlu 2 1 0 3 4
EML223 Yerel Yönetimler Zorunlu 3 0 0 3 4
EML225 Pazarlama Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
EMLSEÇ-3 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 9


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EML206 İmar Mevzuatı Zorunlu 2 0 0 2 5
EML228 Kamulaştırma Tekniği Zorunlu 2 0 0 2 4
EML230 Taşnımaz Değerleme Teknikleri Zorunlu 3 1 0 4 7
EML232 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 5
EML236 Müşteri İlişkileri Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
EMLSEÇ-4 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 6
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EML113 Genel ve Teknik İletişim 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EML116 Kooperatifçilik 2 0 0 2 3
EML132 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 3 0 0 3 3
EML134 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EML215 Bina Yönetimi ve Site İşletmeciliği 2 0 0 2 3
EML217 Çevre Koruma 2 0 0 2 3
EML219 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2 3
EML221 Davranış Bilimleri 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EML214 Şehircilik 2 0 0 2 3
EML218 Meslek Etiği 2 0 0 2 3
EML234 İlk Yardım 1 1 0 2 3
EML238 Tüketici Davranışları 2 0 0 2 3