Program Tanımları

Kuruluş

Eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2012-2013 yılında Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesinde başlayan Grafik Programı Ön Lisans Programı 1. Öğretimde eğitim öğretim vermektedir..

Kazanılan Derece

Bölüm öğrencileri, yüksek öğretimde Grafik Tasarım alanında 120 ECTS kredilik kısa seviye derece sistemine tabidir. Programı başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Grafik Tasarımı alanında önlisans derecesine sahip olurlar. Mezuniyet sonrası Grafik Tasarımcı ünvanına sahip olmaktadırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler, Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir. Kayıt yaptıran öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler uyarınca muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin bölümde verilen ders içeriği ile örtüşmesi ve ilgili birimin resmi olarak onaylaması halinde öğrenci ilgili dersten muaf sayılır.

Program Profili

Programımız, (1. Öğretim) dedir. Programın ön lisans öğretim süresi 2 yıldır. Öğretim dili Türkçe’ dir. Kontenjan: 40

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Grafik Tasarımı Programı'ndan mezun olanlar, "Yardımcı Grafiker" unvanı alarak mezun olmaktadırlar. Ayrıca tanıtım ajanslarında ve matbaalarda yardımcı grafiker, basım ve yayın sanayiinin tasarım, baskıya hazırlık ve baskı aşamalarının bir çoğunda, ambalaj sanayiinin tasarım süreçlerinde, web tasarımından çoklu ortam uygulamalarına kadar bir çok etkileşimli tasarım alanlarında, reklam sektöründe, televizyon ve post-prodüksiyon uygulamalarının bazı bölümlerinde, TV'lere bağlı birimlerde ve bankaların tanıtım bürolarında, pazarlama şirketlerinde, Kültür ve Turizm Bakanlıklarında, Posta Telgraf Telefon Genel Müdürlükleri'nde yardımcı grafiker ve sanat danışmanı olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Fotoğraf -Fotoğraf ve Video
Grafik Öğretmenliği
Grafik Tasarım
Grafik Tasarımı
İletişim Tasarımı
İletişim ve Tasarım

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim sınav yönetmeliğinde belirtildiği gibi"Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır.Bir dersin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmek için; zamanında ders kaydının yapılmış ve devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması şartları aranır. Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının, Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. "

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam ederek "Başarılı" olmak ve AGNO 'sunun en az 2.00 olmak zorundadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz eğitimleri sırasında zorunlu olan 1 defa [STAJ102] "30" iş günü işletme stajlarını da tamamlayarak staj sınavından "Başarılı" olmak zorundadırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Meslek Yüksekokulu, Tasarım Bölümü, Grafik Tasarım Programı, İlkadım Kampüsü / Samsun
Santral Tel : (0362) 312 19 19 - SMYO Tel: (0362) 445 01 25
Program Danışmanı : Öğr. Gör. Tahir BÜYÜKKARAGÖZ, Tel: (0362) 312 19 19 - 4734 , tahir.buyukkaragoz@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

1-25 Mac Bilgisayar laboratuvarı 3-Serigrafi atölyesi 4-Özgün baskı atölyesi 5-Dijital fotoğraf atölyesi 6-Desen atölyesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66242 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 66248 Görsel sanatların farklı dallarından faydalanarak alanındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni çözüm önerileri üretir.
3 66245 Grafik tasarımda temel kavramları anlama, bilme ve ürettiği çalışmalarına uyarlayabilme yeteneğine sahip olur.
4 66249 Yaratıcılığını ve hayal gücünü teknoloji aracılığıyla tasarımlarına aktarır.
5 66243 Proje üretebilme ve grup çalışmalarında etkin olma becerisi kazanır.
6 66250 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
7 66251 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
8 66246 Alanı ile ilgili konularda starateji. politika ve uygulama planları gelitirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi kazanır.
9 66244 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
10 66252 Çevre bilincine sahiptir,kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
11 66247 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
12 66253 Hayal gücüne ilişkin düşüncelerini kişisel tasarımlarına aktarabilmek, aynı zamanda ürettiklerini doğru ve etkili bir iletişim becerisi ile hedef kitlelere ifade edebilecek düzeyde iletişim becerisine sahip olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 0
GRA103 Baskıya Hazırlık Zorunlu 2 0 0 2 3
GRA119 Grafik Sanatı Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 3
GRA111 Matematik Zorunlu 2 0 0 2 2
GRA-01 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 2 6
GRA.101 Temel Tasarım Zorunlu 4 2 0 5 8
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
GRA112 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı I Zorunlu 2 2 0 3 5
GRA122 Fotoğrafçılık Zorunlu 2 0 0 2 2
GRA124 Perspektif Zorunlu 2 1 0 3 4
GRA108 Sanat Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 2
GRA-02 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1 6
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 8
GRA120 Temel Grafik Tasarım Zorunlu 2 0 0 2 3
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GRA223 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım-II Zorunlu 2 2 0 3 4
GRA217 Görsel Tasarım-I Zorunlu 4 2 0 5 0
GRA221 Görüntü İşleme Teknikleri-I Zorunlu 2 2 0 3 4
GRA209 İllüstrasyon Zorunlu 4 2 0 5 6
GRA-03 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 6
GRA219 Türk Sanat Tarihi Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GRA-04 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 8

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GRA121 Yazı ve Tipografi Zorunlu 3 1 0 4 4
GRA123 Desen-I Zorunlu 3 1 0 4 4
GRA127 Mitoloji ve İkonografi Zorunlu 2 0 0 2 4
GRA129 Semiyotik-I Zorunlu 2 0 0 2 0
İSG101. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 0
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GRA114 Reproüksiyon ve Renk Bilgisi Zorunlu 2 2 0 3 4
GRA126 Web Tasarım Zorunlu 2 2 0 3 0
GRA128 Grafik Desen Zorunlu 2 2 0 3 4
GRA130 Semiyotik-II Zorunlu 1 0 0 1 0
GRA132 Portfolyo Tasarımı Zorunlu 1 0 0 1 0
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GRA225 Özgün Baskı-I Zorunlu 2 2 0 3 4
GRA227 Ambalaj Tasarımı Zorunlu 2 2 0 3 4
GRA229 Reklam Grafiği Zorunlu 2 2 0 3 4
GRA231 Sergileme Tasarımı Zorunlu 1 0 0 1 0
GRA233 Tasarımcılar İçin Fotoğraf Zorunlu 1 0 0 1 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GRA218 İş Yeri Uygulaması Zorunlu 0 16 0 8 0
GRA220 İş Yeri Eğitimi Zorunlu 6 10 0 11 0
GRA222 Görsel Tasarım-II Zorunlu 2 2 0 3 0
GRA224 Özgün Baskı-II Zorunlu 3 1 0 4 5
GRA226 Yayın Grafiği Zorunlu 2 2 0 3 5
GRA228 Görüntü İşleme Teknikleri-II Zorunlu 2 2 0 3 5
GRA230 Reprödüksiyon ve Görüntü Oluşturma Teknikleri Zorunlu 3 1 0 4 5
GRA232 Desen-II Zorunlu 3 1 0 4 5
GRA234 İllüstrasyon-II Zorunlu 2 2 0 3 5