Program Tanımları

Kuruluş

1990

Kazanılan Derece

Biyoloji alanında doktora yapmak

Kabul ve Kayıt Koşulları

1)Doktora programlarına başvuranların YDS/ÜDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir. Bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir.

2)Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve mülakat sonucunun %20’si alınarak toplanır. Mülakata girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

) Doktora programları için yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 55 ALES puanına, hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına, lisans mezunu olanların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1)Doktora yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.
2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.

Program Profili

Biyoloji Bölümünün temel hedefi; genel biyoloji ve beş alt anabilim dalının (Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Botanik, Zooloji,Hidrobiyoloji) temel prensiplerini tanımlama, açıklama, uygulama, karar verebilme, öğretebilme bilgi ve becerisine sahip biyolog ünvanı ile kanunların sağladığı tüm yetki ve sorumlulukları taşıyan doktoralı biyologlar yetiştirmektir. Biyoloji Bölümü, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, çizdiği vizyon çerçevesinde bağlı olduğu dekanlık ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Biyoloji Bölümü, öğrencilerini biyolojinin kullanıldığı birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Biyoloji Bölümünün etkileştiği ve etkileşmesinin istendiği paydaşlar TÜBİTAK, DPT, Bakanlıklara bağlı çeşitli kurumlar, Üniversiteler, Araştırma Kurumları, Enstitüler, Mezunlar, Biyologlar Derneği şeklinde özetlenebilir. Bölümümüz güçlü eğitim ve araştırmacı öğretim üyesi kadrosu ile öğrencilerini en iyi şekilde eğitmeye çalışmaktadır. Bölümümüz OMU-BAP, DPT, TUBITAK ve başka dış kaynaklı desteklerle, araştırma performansı yüksek bir bölümdür. Öğrencilerine öğrenme ve araştırma için pozitif bir atmosfer sağlar. Öğrenci laboratuarlarında en yeni teknoloji ile öğrencilerini eğitmeye çalışır. Öğrencilerine araştırma laboratuarlarında en iyi araştırmalara imkânı sunarak, öğrencilerini lisansüstü çalışmalarına yapmaya yönlendirip, akademik kariyer yaparak ve akademisyen olarak hayatlarını kazanmalarını teşvik etmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımızın iş bulma imkânları genel olarak şöyle sıralanabilir: Üniversiteler, devlet ve özel hastaneler (laboratuarlar, tüp bebek üniteleri, genetik tanı merkezi), özel sektör (gıda ve ilaç fabrikaları AR-GE ve/veya satış sorumlusu ve çevre danışmanı), Bakanlıklar (Çevre-Orman, Tarım, Sağlık, Turizm), Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi, Adli Tıp Enstitüsü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü, Turizm Tesisleri, Su Ürünleri Enstitüsü, TÜBİTAK, DPT, DSİ, Öğretmenlik (formasyon sertifikası aldığı taktirde) ve Belediyelerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 70.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı doktora tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Nazmi POLAT, OMU Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ATAKUM SAMSUN
TEL: 03623121919-5127

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde tüm alanlara ait araştırma laboratuvarları bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66297 Biyoloji alanında güncel ve daha ileri bir bilgi seviyesine sahip olmalı
2 66298 Alanıyla ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi anlamak için , uzman bilgilerini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz , sentez ve değerlendirerek belirli sonuçlara ulaşmak .
3 66299 Uzmanlık düzeyinde ileri lisansüstü güncel bilgiler temelinde ve yenilikçi tanımları ve alan erişimi derinleştirir
4 66284 Alanında yeni bilgileri kullanmak ve sistematik bir yaklaşım geliştirmek
5 66285 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlar
6 66286 Yeni ve kompleks fikirler, kritik analizler ve yetenekler geliştirir
7 66287 Yeni bir fikir, metod ortaya çıkarmak, mevcut fikirleri kullanım lanlarına göre geliştirmek, yenilikçi bir alan oluşturmak, orjnal çalışmaların geliştirilmesini sağlamak
8 66289 Biyolojik problemleri çözmek için mevcut teknolojiyi ve bilimsel metodları kullanır
9 66291 Toplumsal ilişkileri yönetmek için gerekli önlemleri incelemek , geliştirmek .
10 66293 Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
11 66296 Özel ve disiplinler arası sorunların çözümünde liderlik yapabilme.
12 66288 Ulusal Hakemli ve / veya uluslararası dergilerde ve / veya orijinal çalışmaları alanında en az bir bilimsel makale üretmek veya sözlü sunumlarla bilginin sınırlarını genişletmek.
13 66290 İlgili alanında orijinal araştırma planı ve kontrollü deneyler uygular
14 66292 Alanında uzman ve orijinal fikirlerin alanındaki yetkinliğini gösteren, iletişim ile fikir alışverişinde etkili bir savunma oluşturur.
15 66294 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
16 66295 Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Seminer
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 30
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Seminer
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 30
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2101017012000 Türkiye Vejetasyonu Zorunlu 2 2 0 3 7.5
2101017032000 Sitogenetik Zorunlu 3 2 0 4 7.5
2101017062000 İleri Bitki Coğrafyası Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017072000 Hayvanlar Aleminde Evolusyon Zorunlu 3 2 0 4 7.5
2101017082000 Nükleik Asit Metabolizması Zorunlu 3 2 0 4 7.5
2101017092000 İleri Moleküler Genetik Zorunlu 3 2 0 4 7.5
2101017102000 İleri Hayvan Fizyolojisi II Zorunlu 3 2 0 4 7.5
2101017112000 Endüstriyel Mikrobiyoloji Zorunlu 3 2 0 4 7.5
2101017132000 Tıbbi ve Ekonomik Bitkiler Zorunlu 2 0 0 2 7.5
2101017142000 Türkiye Memelileri Zorunlu 3 2 0 4 7.5
2101017152000 İleri Bitki Fizyolojisi Zorunlu 2 2 0 3 7.5
2101017172000 Kanser Moleküler Biyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017192000 İleri Bitki Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017212000 Türkiye Homopterleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017222000 Zar Biyokimyası ve İletim Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017232000 İleri Entomoloji Zorunlu 3 2 0 4 7.5
2101017242000 İmmünoloji Zorunlu 3 2 0 4 7.5
2101017252000 Endokrinoloji Zorunlu 3 2 0 4 7.5
2101017272000 Denizlerde Balık Üretim Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 7.5
2101017302000 Çevrimsel Adenozin Monofosfat Met. Zorunlu 3 2 0 4 7.5
2101017332000 Homopter Taksonomisinde Yeni Çalışmalar Zorunlu 2 2 0 3 7.5
2101017342000 Türkiye Florası Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017352000 Orman Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017362000 Vejetasyon Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017392000 Gen Mühendisliği Zorunlu 3 2 0 4 7.5
2101017412000 İleri Fungus Taksonomisi Zorunlu 2 2 0 3 7.5
2101017422000 Halofit Bitkiler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017432000 Akuvatik Bakteriyoloji Zorunlu 2 2 0 3 7.5
2101017442000 İleri Bitki Anatomisi II Zorunlu 2 2 0 3 7.5
2101017452000 İçsularda Balık Üretim Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 7.5
2101017482000 Ötrofikasyon Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017502000 Balıklarda Adaptasyonlar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017512000 Algolojide Yeni Çalışmalar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017522000 Bakteri Biyokimyası Zorunlu 2 0 0 2 7.5
2101017542000 Moleküler Biyoteknoloji Zorunlu 2 2 0 3 7.5
2101017552000 Balık Populasyonlarında Biyoistatistik Hesaplamalar ve Yorumları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017562000 Çiçekli Bitkilerin Evolusyonu Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017572000 Moleküler Bakteri Sistematiği Zorunlu 3 2 0 4 7.5
2101017582000 Bakterilerde Küresel Kontrol Zorunlu 2 2 0 3 7.5
2101017592000 Prokaryot Sistematiğinde Kimyasal Metotlar Zorunlu 2 2 0 3 7.5
2101017612000 İleri İnsan Anatomisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017622009 Bitki Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017632009 Ekolojik Modelleme Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017652011 Makrofungusların Filogenisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017662010 Bitkilerde Stres Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017672011 Bitki Ekofizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017682010 Böcek Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017692011 Balıklarda Yaş Tahmini Doğrulama Metodları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017702011 Balık Davranışları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017712011 Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EFBI701 Advaced Molecular Genetics Zorunlu 3 0 0 3 0
EFBI702 Herbivore Plant Interactions Zorunlu 4 0 0 4 0
FBİ702 Bitki Ekolojisinde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
FBİ712 Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi Zorunlu 3 0 0 3 0
FBİ718 Diatome Biyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
FBİ738 Sularda Primer Prodüktivite ve Ölçümü Zorunlu 3 0 0 3 0
FBİ747 İleri İhtiyoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
FBİ749 İleri Bitki Embriyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FBİ772 Biyolojik Gözlem ve Çalışma II Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2101017012000 Türkiye Vejetasyonu Zorunlu 2 2 0 3 7.5
2101017032000 Sitogenetik Zorunlu 3 2 0 4 7.5
2101017062000 İleri Bitki Coğrafyası Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017072000 Hayvanlar Aleminde Evolusyon Zorunlu 3 2 0 4 7.5
2101017082000 Nükleik Asit Metabolizması Zorunlu 3 2 0 4 7.5
2101017092000 İleri Moleküler Genetik Zorunlu 3 2 0 4 7.5
2101017102000 İleri Hayvan Fizyolojisi II Zorunlu 3 2 0 4 7.5
2101017112000 Endüstriyel Mikrobiyoloji Zorunlu 3 2 0 4 7.5
2101017132000 Tıbbi ve Ekonomik Bitkiler Zorunlu 2 0 0 2 7.5
2101017142000 Türkiye Memelileri Zorunlu 3 2 0 4 7.5
2101017152000 İleri Bitki Fizyolojisi Zorunlu 2 2 0 3 7.5
2101017172000 Kanser Moleküler Biyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017192000 İleri Bitki Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017212000 Türkiye Homopterleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017222000 Zar Biyokimyası ve İletim Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017232000 İleri Entomoloji Zorunlu 3 2 0 4 7.5
2101017242000 İmmünoloji Zorunlu 3 2 0 4 7.5
2101017252000 Endokrinoloji Zorunlu 3 2 0 4 7.5
2101017262000 Bitkilerde Gelişim Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 7.5
2101017272000 Denizlerde Balık Üretim Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 7.5
2101017302000 Çevrimsel Adenozin Monofosfat Met. Zorunlu 3 2 0 4 7.5
2101017332000 Homopter Taksonomisinde Yeni Çalışmalar Zorunlu 2 2 0 3 7.5
2101017342000 Türkiye Florası Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017352000 Orman Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017362000 Vejetasyon Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017392000 Gen Mühendisliği Zorunlu 3 2 0 4 7.5
2101017412000 İleri Fungus Taksonomisi Zorunlu 2 2 0 3 7.5
2101017422000 Halofit Bitkiler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017432000 Akuvatik Bakteriyoloji Zorunlu 2 2 0 3 7.5
2101017442000 İleri Bitki Anatomisi II Zorunlu 2 2 0 3 7.5
2101017452000 İçsularda Balık Üretim Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 7.5
2101017482000 Ötrofikasyon Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017502000 Balıklarda Adaptasyonlar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017512000 Algolojide Yeni Çalışmalar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017522000 Bakteri Biyokimyası Zorunlu 2 0 0 2 7.5
2101017542000 Moleküler Biyoteknoloji Zorunlu 2 2 0 3 7.5
2101017552000 Balık Populasyonlarında Biyoistatistik Hesaplamalar ve Yorumları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017562000 Çiçekli Bitkilerin Evolusyonu Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017572000 Moleküler Bakteri Sistematiği Zorunlu 3 2 0 4 7.5
2101017582000 Bakterilerde Küresel Kontrol Zorunlu 2 2 0 3 7.5
2101017592000 Prokaryot Sistematiğinde Kimyasal Metotlar Zorunlu 2 2 0 3 7.5
2101017612000 İleri İnsan Anatomisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017622009 Bitki Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017632009 Ekolojik Modelleme Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017652011 Makrofungusların Filogenisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017662010 Bitkilerde Stres Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017672011 Bitki Ekofizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017682010 Böcek Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017692011 Balıklarda Yaş Tahmini Doğrulama Metodları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017702011 Balık Davranışları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2101017712011 Sucul Ekosistemlerde İstilacı Türler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EFBI701 Advaced Molecular Genetics Zorunlu 3 0 0 3 0
EFBI702 Herbivore Plant Interactions Zorunlu 4 0 0 4 0
FBİ702 Bitki Ekolojisinde Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
FBİ712 Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi Zorunlu 3 0 0 3 0
FBİ718 Diatome Biyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0
FBİ738 Sularda Primer Prodüktivite ve Ölçümü Zorunlu 3 0 0 3 0
FBİ747 İleri İhtiyoloji Zorunlu 3 0 0 3 0
FBİ749 İleri Bitki Embriyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FBİ772 Biyolojik Gözlem ve Çalışma II Zorunlu 3 0 0 3 0