Program Tanımları

Kuruluş

Kimya Bölümü 1975 yılında kurulmuştur. Kimya Bölümü; Analitik, Anorganik, Fizikokimya, Organik Kimya ve Biyokimya Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Kimya eğitimi, toplam 4 yıllık bir süreci kapsar. Öğrenciler üçüncü sınıftan itibaren 30 iş günü staj yapmak zorundadır. Eğitim programını tamamlayanlar Kimya Lisans diploması alırlar ve “Kimyager” olarak çalışabilirler. Kimya Bölümünün misyonu, kimya biliminin ve endüstrinin gereksinimleri ve gelişimi doğrultusunda bilimsel düşünceye sahip, yaratıcı potansiyeli olan araştırıcı ve uygulayıcı eleman yetiştirmektir. Ayrıca, kazanılan bilgi birikimini, ulusal ve bölgesel olarak faaliyet sürdüren endüstri kuruluşlarının sorunlarının çözümünde kullanmak ve kimyanın çeşitli alanlarında araştırma ve yayın yapmaktır. Vizyonu ise ulusal ve uluslar arası arenada kimya bilimi ve kimyasal teknoloji dünyası ile örgütsel bağları geliştirmek, kimya eğitimini ve araştırmalarını dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir düzeye getirmek için rekabetçi bir ortam yaratmaktır.

Kazanılan Derece

Kimya alanında doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Adaylar yüksek lisans diplomasına, lisansüstü giriş sınavından (ALES) ve yabancı dil sınavlarından (ÜDS, YDS, TOEFL vb.) gerekli puana sahip olması gerekir.
2)Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve mülakat sonucunun %20’si alınarak toplanır. Mülakata girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1) Doktora programları için yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 55 ALES puanına, hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına, lisans mezunu olanların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1)Doktora yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.
2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.


Program Profili

Kimya doktora programı en az 4, en çok 6 yıllık eğitim-öğretim programını içermektedir. İlk iki yıl öğrencilerin ilgili anabilim dalındaki bilgi ve beceri düzeyini ilerletmek için bazı zorunlu ve seçmeli dersler (120 AKTS) alması gerekmektedir. Daha sonraki yıllarda ise, tez danışmanı tarafından belirlenen bir tez konusu üzerinde teorik ve uygulamalı tez çalışmasını sürdürür. Tez çalışmasını (120 AKTS) başarılı bir şekilde tamamlayan ve tez savunma jürisi tarafından yapılan sınavdan geçerli not olan öğrenciye Doktora derecesi verilir. Kimya Doktora programından mezun olan öğrenciler Bilim Uzmanı unvanı alırlar.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar özel sektörde; petrokimya, ilaç, kozmetik, demir-çelik, otomotiv, gıda, tekstil, maden v.b. endüstri kuruluşlarında uzman araştırmacı veya teknik yönetici, ayrıca enstitü ve fakültelerde ise akademisyen olarak iş olanaklarına sahiptirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar özel sektörde; petrokimya, ilaç, kozmetik, demir-çelik, otomotiv, gıda, tekstil, maden v.b. endüstri kuruluşlarında uzman araştırmacı veya teknik yönetici, ayrıca enstitü ve fakültelerde ise akademisyen olarak iş olanaklarına sahiptirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 70.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı doktora tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.Bekir BATI, Tel:0362 3121919/5065, E-mail:bbati@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümümüz; 19 adet profesör, 7 adet doçent, 3 adet yardımcı doçent, 14 adet araştırma görevlisi ve 2 adet uzman ile eğitim-öğretim vermektedir. Bölüme ait 4 adet derslik ve 1 adet amfi bulunmakta olup her biri projeksiyon cihazları ile donatılmıştır. Bölümümüzde Anorganik, Analitik, Organik, Biyokimya ve Fizikokimya anabilim dalları aktif olup her anabilim dalına ait hem lisansüstü öğrenci hem de araştırma laboratuarları bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak genel kimya öğrenci laboratuarı da yaptırılmaktadır. Bölümümüzde kimyasal maddeleri karakterize edebilmek için: farklı kromatografi cihazları (GPC; LC), dönüşümlü voltametri (CV), farklı absorpsiyon spektrofotometreleri (F-AAS; GFAAS), nükleer manyetik rezonans spektrometresi (NMR), UV-VIS, IR spektrofotometreleri, termik analiz cihazı, potansiyometrik titrasyon düzeneği, kapiler elektroforez mevcuttur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66397 Kimya alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak disiplinler arası bilgilerden sentezler yapar ve yeni bilgiler üretir.
2 66398 Uygun araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak kimyasal problemlere çözüm üretir.
3 66396 İleri düzeyde deneyleri tasarlayıp, düzenekleri kurabilir.
4 66395 İleri düzey araştırmalar için komplike cihazların kullanımını öğrenir ve sonuçlarını değerlendirir.
5 66399 Kimyasal problemlerin çözümünde teori, bilgi ve yöntemleri entegre edebilir.
6 66400 Konusu ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde ortak veya bağımsız projeler hazırlayabilir.
7 66403 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
8 66404 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.
9 66401 Disiplinler arası problemlerin çözümünde yer alabilir.
10 66402 Bağımsız olarak bir araştırmayı planlayabilir, yürütebilir ve sonuçlandırabilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Seminer
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Seminer
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 30
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2101047022011 Polimer Kimyası. Zorunlu 3 0 0 3 6
2101047032011 Termik Analiz Metodları. Zorunlu 2 2 0 3 6
2101047042011 Sıvı Kromatografisi. Zorunlu 2 2 0 3 7.5
2101047052000 Polimer Kimyası Zorunlu 3 0 0 3 6
2101047052011 Gaz Kromatografisi. Zorunlu 2 2 0 3 7.7
2101047062011 Enzim Kimyası. Zorunlu 3 0 0 3 6
2101047072000 X Işınları Difraksiyon Yöntemi Zorunlu 2 0 0 2 7.62
2101047082000 Tepkime Mekanizmalarında İleri Konular Zorunlu 2 0 0 2 6
2101047092011 Ligand Alan Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 6
2101047102000 İstatistik Termodinamik Zorunlu 3 0 0 3 6
2101047122011 Protein Biyokimyası. Zorunlu 2 0 0 2 6
2101047132011 Karbonhidrat Biyokimyası. Zorunlu 2 0 0 2 7.5
2101047142011 Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi Zorunlu 2 2 0 3 7.5
2101047162011 Liyotropik Sıvı Kristaller. Zorunlu 2 0 0 2 6
2101047172000 Biyoenerjetik Zorunlu 2 0 0 2 6
2101047172011 Elektron Mikroskopu Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 7.5
2101047182000 Protein Biyokimyası Zorunlu 2 0 0 2 6
2101047192010 Voltametrik Teknikler Zorunlu 2 0 0 2 7.5
2101047212000 Uv-VIs Spektroskopisi Zorunlu 2 0 0 2 6
2101047222011 İyon Seçici Elektrotlar. Zorunlu 2 0 0 2 6
2101047232000 İyon Kromatografisi Zorunlu 2 0 0 2 6
2101047252000 Organik Polarografi Zorunlu 2 2 0 3 6
2101047262011 Organo Sülfir Bileşikleri. Zorunlu 2 0 0 2 6
2101047272011 Organofosfor Bileşikleri. Zorunlu 3 0 0 3 6
2101047282000 Susuz Ortam Titrasyonları Zorunlu 2 0 0 2 6
2101047292000 Çevredeki Metaller ve Metal Türlemesi Zorunlu 3 0 0 3 6
2101047312000 İleri Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi Zorunlu 2 2 0 3 6
2101047332011 Akış Enjeksiyon Analiz Tekniği I Zorunlu 2 2 0 3 6
EFKİ707 X-Ray Diffraction Method Zorunlu 2 0 0 2 0
EFKİ717 Electron Microscopy Techniques Zorunlu 2 0 0 2 0
EFKİ719 Voltametric Techniques Zorunlu 2 0 0 2 0
EFKİ724 Acidity Functions Zorunlu 2 0 0 2 0
EFKİ725 Organic Polarography Zorunlu 2 2 0 3 0
EFKİ733 Flow – Injection Analysis I Zorunlu 2 2 0 3 0
FKİ715 Moleküler Sıvı Kristaller Zorunlu 2 0 0 2 0
FKİ720 Ir Spektroskopisi Zorunlu 2 0 0 2 6
FKİ724 Asit Fonksiyonları Zorunlu 2 0 0 2 6
FKİ730 Elektroanalitik Kimyada Laboratuvar Teknikleri Zorunlu 2 2 0 2 0
FKİ732 X-Ray Mikroanaliz Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.62
FKİ734 Lipit Biyokimyası Zorunlu 2 0 0 2 6
FKİ735 İleri Karakterizasyon Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 0
FKİ736 Hesaplamalı Kuantum Kimyası Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2101047012000 İleri Heterosiklik Bileşikler Zorunlu 3 0 0 3 6
2101047022011 Polimer Kimyası. Zorunlu 3 0 0 3 6
2101047032011 Termik Analiz Metodları. Zorunlu 2 2 0 3 6
2101047042011 Sıvı Kromatografisi. Zorunlu 2 2 0 3 7.5
2101047052000 Polimer Kimyası Zorunlu 3 0 0 3 6
2101047052011 Gaz Kromatografisi. Zorunlu 2 2 0 3 7.7
2101047062011 Enzim Kimyası. Zorunlu 3 0 0 3 6
2101047072000 X Işınları Difraksiyon Yöntemi Zorunlu 2 0 0 2 7.62
2101047082000 Tepkime Mekanizmalarında İleri Konular Zorunlu 2 0 0 2 6
2101047092011 Ligand Alan Teorisi Zorunlu 3 0 0 3 6
2101047102000 İstatistik Termodinamik Zorunlu 3 0 0 3 6
2101047122011 Protein Biyokimyası. Zorunlu 2 0 0 2 6
2101047132011 Karbonhidrat Biyokimyası. Zorunlu 2 0 0 2 6
2101047142011 Yüksek Basınç Sıvı Kromatografisi Zorunlu 2 2 0 3 7.5
2101047162011 Liyotropik Sıvı Kristaller. Zorunlu 2 0 0 2 6
2101047172000 Biyoenerjetik Zorunlu 2 0 0 2 6
2101047172011 Elektron Mikroskopu Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 7.5
2101047182000 Protein Biyokimyası Zorunlu 2 0 0 2 6
2101047192010 Voltametrik Teknikler Zorunlu 2 0 0 2 6
2101047212000 Uv-VIs Spektroskopisi Zorunlu 2 0 0 2 6
2101047222011 İyon Seçici Elektrotlar. Zorunlu 2 0 0 2 6
2101047232000 İyon Kromatografisi Zorunlu 2 0 0 2 6
2101047252000 Organik Polarografi Zorunlu 2 2 0 3 6
2101047262000 Moleküler Sıvı Kristaller Zorunlu 2 0 0 2 6
2101047262011 Organo Sülfir Bileşikleri. Zorunlu 2 0 0 2 6
2101047272011 Organofosfor Bileşikleri. Zorunlu 3 0 0 3 6
2101047282000 Susuz Ortam Titrasyonları Zorunlu 2 0 0 2 6
2101047292000 Çevredeki Metaller ve Metal Türlemesi Zorunlu 3 0 0 3 6
2101047302000 İleri Elektroanalitik Kimya Zorunlu 2 0 0 2 6
2101047312000 İleri Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi Zorunlu 2 2 0 3 6
2101047332011 Akış Enjeksiyon Analiz Tekniği I Zorunlu 2 2 0 3 6
EFKİ707 X-Ray Diffraction Method Zorunlu 2 0 0 2 0
EFKİ717 Electron Microscopy Techniques Zorunlu 2 0 0 2 0
EFKİ719 Voltametric Techniques Zorunlu 2 0 0 2 0
EFKİ724 Acidity Functions Zorunlu 2 0 0 2 0
EFKİ733 Flow – Injection Analysis I Zorunlu 2 2 0 3 0
FKİ715 Moleküler Sıvı Kristaller Zorunlu 2 0 0 2 0
FKİ720 Ir Spektroskopisi Zorunlu 2 0 0 2 6
FKİ724 Asit Fonksiyonları Zorunlu 2 0 0 2 6
FKİ730 Elektroanalitik Kimyada Laboratuvar Teknikleri Zorunlu 2 2 0 2 0
FKİ732 X-Ray Mikroanaliz Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.62
FKİ734 Lipit Biyokimyası Zorunlu 2 0 0 2 6
FKİ735 İleri Karakterizasyon Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5