Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74137 Kimya alanında lisans düzeyinde kazanılan bilgileri genişletmek ve geliştirmek,
2 74138 Alanında herhangi bir konu ile ilgili bilgiye ulaşabilme ve bilgiyi kullanabilme yeteneği kazandırmak,
3 74139 Bilimsel ve analitik düşünme ve sentez yapabilme formasyonu kazandırmak,
4 74140 Kimya alanında çeşitli cihazları kullanır ve sonuçlarını yorumlar.
5 74141 Uzmanlık alanı ile ilgili deneyleri tasarlar ve uygular.
6 74142 Deneysel verilerin değerlendirilmesinde çeşitli istatistik metotları ve paket programları kullanır.
7 74143 Temel kimya bilgilerini kullanarak, kimyasal problemlere tek başına çözümler üretebilir.
8 74144 Alanındaki bilgi ve beceri düzeyi ileri araştırmalar planlama ve yürütmeye uygundur.
9 74145 Ulusal ve uluslararası düzeyde kimya ile ilgili konuları izleyebilir, değerlendirebilir ve yorumlayabilir.
10 74146 Alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirerek bilgi toplumu oluşum sürecine katkı yapabilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FBİ614 İleri Kimyasal Termodinamik* 3 0 0 3 7.5
FBİ629 İleri Organik Reaksiyonlar* 3 0 0 3 7.5
FFİ650 Ftalosiyanın Kimyasına Giriş 2 0 0 2 7.5
FKİ601 Atomik Spektroskopi 3 0 0 3 7.5
FKİ602 Moleküler Spektroskopi 3 0 0 3 7.5
FKİ603 Kromatografi I 3 0 0 3 7.5
FKİ604 Kromatografi II 2 2 0 3 7.5
FKİ605 Moleküler Simetri ve Grup Teo. 3 0 0 3 7.5
FKİ606 İleri Elektrokimya 2 0 0 2 7.5
FKİ607 Organometalik Kimya 2 0 0 2 7.5
FKİ608 Kimyada Veri Analizi 2 0 0 2 7.5
FKİ609 Fiziksel ve Kimyasal Ayırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FKİ610 Kristal Kimyası* 2 0 0 2 7.5
FKİ611 İleri Biyokimya 3 0 0 3 7.5
FKİ612 Organik Boyar Maddeler* 2 0 0 2 7.5
FKİ613 Analitik Biyokimya 2 0 0 2 7.5
FKİ615 Kimyacılar İçin Elektronik 3 0 0 3 7.5
FKİ616 Kuantum Kimyası 3 0 0 3 7.5
FKİ618 İleri Koordinasyon Kimyası 3 3 0 4.5 7.5
FKİ619 Çevre Kirliliği ve Analiz Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FKİ620 Kimyada Araş.Tek.Ve Tez Yazımı* 2 0 0 2 7.5
FKİ621 Geçiş Elementleri Kimyası 2 0 0 2 7.5
FKİ622 İleri Yüzey Kimyası 2 0 0 2 7.5
FKİ623 Adsorpsiyon ve Uygulamaları 2 0 0 2 7.5
FKİ624 İleri Spektroskopi 4 0 0 4 7.5
FKİ625 Analitik Kimya İçin İstatistik* 2 0 0 2 7.5
FKİ626 Kataliz ve Uygulamaları 2 0 0 2 7.5
FKİ627 Organik Tep.Çözücü Etkileri 2 0 0 2 7.5
FKİ628 Anorganik Reaksiyon Mekanizması 3 0 0 3 7.5
FKİ630 Modern Titrasyon Teknikleri 2 0 0 2 7.5
FKİ631 Fiziksel Organik Kimya I* 2 0 0 2 7.5
FKİ633 İyon Dengesi I 2 0 0 2 7.5
FKİ634 İyon Dengesi II 2 0 0 2 7.5
FKİ636 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı I 3 0 0 3 7.5
FKİ637 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı II 3 0 0 3 7.5
FKİ639 Katıların Termik Bozunması ve Bozunma Kinetikleri* 2 0 0 2 7.5
FKİ640 Atomik Absorbsiyon Spektrometrisi 2 2 0 3 7.5
FKİ642 Biyokimyada Seçme Konular 3 0 0 3 7.5
FKİ643 Serbest Radikal Biyokimyası* 2 0 0 2 7.5
FKİ644 Kapiler Elektroforez* 2 0 0 2 7.5
FKİ645 Elektrokimyasal Sensörler* 3 2 0 4 7.5
FKİ647 Potansiyometri 2 2 0 3 7.5
FKİ649 Sıvı Kristallere Giriş 2 0 0 2 7.5
FKİ651 Renk Kimyası ve Teknolojik Uygulamaları 2 0 0 2 7.5
FKİ652 İleri Toksikoloji 2 0 0 2 7.5
FKİ653 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
FKİ654 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FBİ614 İleri Kimyasal Termodinamik* 3 0 0 3 7.5
FBİ629 İleri Organik Reaksiyonlar* 3 0 0 3 7.5
FFİ650 Ftalosiyanın Kimyasına Giriş 2 0 0 2 7.5
FKİ601 Atomik Spektroskopi 3 0 0 3 7.5
FKİ602 Moleküler Spektroskopi 3 0 0 3 7.5
FKİ603 Kromatografi I 3 0 0 3 7.5
FKİ604 Kromatografi II 2 2 0 3 7.5
FKİ605 Moleküler Simetri ve Grup Teo. 3 0 0 3 7.5
FKİ606 İleri Elektrokimya 2 0 0 2 7.5
FKİ607 Organometalik Kimya 2 0 0 2 7.5
FKİ608 Kimyada Veri Analizi 2 0 0 2 7.5
FKİ609 Fiziksel ve Kimyasal Ayırma Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
FKİ610 Kristal Kimyası* 2 0 0 2 7.5
FKİ611 İleri Biyokimya 3 0 0 3 7.5
FKİ612 Organik Boyar Maddeler* 2 0 0 2 7.5
FKİ613 Analitik Biyokimya 2 0 0 2 7.5
FKİ615 Kimyacılar İçin Elektronik 3 0 0 3 7.5
FKİ616 Kuantum Kimyası 3 0 0 3 7.5
FKİ618 İleri Koordinasyon Kimyası 3 3 0 4.5 7.5
FKİ619 Çevre Kirliliği ve Analiz Teknikleri 3 0 0 3 7.5
FKİ620 Kimyada Araş.Tek.Ve Tez Yazımı* 2 0 0 2 7.5
FKİ621 Geçiş Elementleri Kimyası 2 0 0 2 7.5
FKİ622 İleri Yüzey Kimyası 2 0 0 2 7.5
FKİ623 Adsorpsiyon ve Uygulamaları 2 0 0 2 7.5
FKİ624 İleri Spektroskopi 4 0 0 4 7.5
FKİ625 Analitik Kimya İçin İstatistik* 2 0 0 2 7.5
FKİ626 Kataliz ve Uygulamaları 2 0 0 2 7.5
FKİ627 Organik Tep.Çözücü Etkileri 2 0 0 2 7.5
FKİ628 Anorganik Reaksiyon Mekanizması 3 0 0 3 7.5
FKİ630 Modern Titrasyon Teknikleri 2 0 0 2 7.5
FKİ631 Fiziksel Organik Kimya I* 2 0 0 2 7.5
FKİ633 İyon Dengesi I 2 0 0 2 7.5
FKİ634 İyon Dengesi II 2 0 0 2 7.5
FKİ636 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı I 3 0 0 3 7.5
FKİ637 Kimyada İleri Bilgisayar Kullanımı II 3 0 0 3 7.5
FKİ638 Kataliz ve Uygulamaları 2 0 0 2 7.5
FKİ639 Katıların Termik Bozunması ve Bozunma Kinetikleri* 2 0 0 2 7.5
FKİ640 Atomik Absorbsiyon Spektrometrisi 2 2 0 3 7.5
FKİ641 İleri Organik Reaksiyonlar 2 2 0 3 7.5
FKİ641 Bilgisayar Ortamında Analitik Verilerin Değerlendirilmesi* 3 0 0 3 7.5
FKİ642 Biyokimyada Seçme Konular 3 0 0 3 7.5
FKİ643 Serbest Radikal Biyokimyası* 2 0 0 2 7.5
FKİ644 Fiziksel Organik Kimya II 2 0 0 2 7.5
FKİ644 Kapiler Elektroforez* 2 0 0 2 7.5
FKİ645 Elektrokimyasal Sensörler* 3 2 0 4 7.5
FKİ647 Potansiyometri 2 2 0 3 7.5
FKİ649 Sıvı Kristallere Giriş 2 0 0 2 7.5
FKİ651 Renk Kimyası ve Teknolojik Uygulamaları 2 0 0 2 7.5
FKİ652 İleri Toksikoloji 2 0 0 2 7.5
FKİ653 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
FKİ654 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 7.5
FKİ663 Perisiklik Kimya 2 0 0 2 7.5