Program Tanımları

Kuruluş

1982

Kazanılan Derece

Matematik alanında Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b)Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES sayısal puan türünden ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES Sayısal puan türüne eşdeğer kabul edilen bir sınavın Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puandan yüksek puan almaları gerekir. c) YDS/ÜDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir.
d) Üniversite Senatosu gerekli hallerde taban puanları yükseltebilir.
f) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve mülakat sonucunun %20’si alınarak toplanır. Mülakata girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

(1) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları şunlardır:
a) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmak.
b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olmak.
c) Not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta, en az 70 doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 80 olması gerekir.
(2) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı lisansüstü programları arasında yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını, müdürlüğe bildirir. Kontenjanlar enstitü kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur.
(3) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne yaparlar.
(4) Adayların durumu lisans yatay geçiş için başvurduğu yüksek lisans veya doktora programında aldığı derslerdeki başarı notu ile alınan lisansüstü kredi sayısı dikkate alınarak ilgili anabilim dalınca değerlendirilip sıralanır ve bu sıralama enstitü yönetim kurulunda görüşülerek kesinleştirilir.
(5) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

(1) Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Bu süre dört yarıyıl uzatmayla azami 12 yarıyıldır. Bu süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir öğrenci ilgili dönem için öngörülen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
(2) Doktora programı için 7 dersten az olmamak şartıyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez çalışmasını ve en az bir semineri başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır.
(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını altı yılsonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.
(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Program Profili

Doktora; öğrencilerin yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmalarını, alanlarındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmelerini ve uzmanlık alanlarıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmelerini, bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmelerini veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayabilmelerini ve bu şekilde yayınlanabilir özgün bir çalışma ortaya koyarak bilime katkıda bulunabilmelerini amaçlayan bir programdır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Doktora mezunları üniversitelerde akademisyen olarak görev almaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

(1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık kuramsal ders saatinin tamamı ile laboratuvar, atölye veya alan çalışması gibi uygulamalı saatlerin yarısının toplamıdır.
(2) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır.
(3) Başarı notu doktorada 70’dir. Yarıyıl sonu sınav notunun doktora programlarında en az 65 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciye yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla doktora diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.Ali PANCAR
Matematik Bölüm Başkanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Matematik Bölümü, Kurupelit Kampüsü, Samsun
Tel: 0362 312 19 19 – 5036

Bölüm Olanakları

Matematik Bölümünde 7 derslik, 1 bilgisayar laboratuarı ve lisansüstü öğrenci odası bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66418 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 66420 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 66424 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 66425 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 66426 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 66427 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 66428 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 66422 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 66423 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 66417 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 66419 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 66429 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
13 66421 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
14 66416 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
15 66430 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2101057012000 Homolojik Cebir 3 0 0 3 7.5
2101057022000 Grup Temsilleri 3 0 0 3 7.5
2101057032000 Analizden Seçme Konular I 3 0 0 3 7.5
2101057042000 Analizden Seçme Konular II 3 0 0 3 7.5
2101057052000 Harmonik Analiz 3 0 0 3 7.5
2101057062000 Değişmeli Cebir 3 0 0 3 7.5
2101057082000 Distrübüsyon Uzayları 3 0 0 3 7.5
2101057092000 Cebirsel Sayılar Teorisi 3 0 0 3 7.5
2101057102000 Banach Cebirleri 3 0 0 3 7.5
2101057112000 Diferansiyellenebilir Manifoltlar I 3 0 0 3 7.5
2101057122000 Yüksek Diferansiyel Geometri 3 0 0 3 7.5
2101057132000 Yüksek Boy. Uzay. Dön. Geometrisi 3 0 0 3 7.5
2101057142000 Geometriden Seçme Konular 3 0 0 3 7.5
2101057152000 Riemann Geometri 3 0 0 3 7.5
2101057162000 Lie Grupları 3 0 0 3 7.5
2101057172000 Tensör Geometri 3 0 0 3 7.5
2101057182000 Yarı-Riemann Geometrisi 3 0 0 3 7.5
2101057192000 Genelleştirilmiş Regle Yüzeyler Teorisi 3 0 0 3 7.5
2101057212000 Operatörler Teorisi I 3 0 0 3 7.5
2101057222000 Operatörler Teorisi II 3 0 0 3 7.5
2101057232000 Topolojik Gruplar 3 0 0 3 7.5
2101057242000 Grup Cebirleri 3 0 0 3 7.5
2101057262000 Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemler 3 0 0 3 7.5
2101057272000 Nümerik Analiz I 3 0 0 3 7.5
2101057282000 Cebirden Seçme Konular 3 0 0 3 7.5
2101057302000 Sayılar Teorisinden Seçme Konular 3 0 0 3 7.5
2101057322000 Diferansiyel Geometriden Seçme Konular 3 0 0 3 7.5
2101057332011 Tensör Geometrisi II 3 0 0 3 7.5
2101057342000 Lineer Operatörler I 3 0 0 3 7.5
2101057352000 Lineer Operatörler II 3 0 0 3 7.5
2101057362000 Sturm-Liouville Operatörler I 3 0 0 3 7.5
2101057372000 Sturm-Liouville Operatörler II 3 0 0 3 7.5
2101057402000 Sınırdeğer Problemleri 3 0 0 3 7.5
2101057412000 Halka ve Modül Teorisi I 3 0 0 3 7.5
2101057422000 Halka ve Modül Teorisi II 3 0 0 3 7.5
2101057432000 Fark Denklemleri 3 0 0 3 7.5
2101057472011 Modül Teorisinin Kafes Kavramları I 3 0 0 3 7.5
2101057482011 Modül Teorisinin Kafes Kavramları II 3 0 0 3 7.5
2101057492011 Projektif ve İnjektif Modüller 3 0 0 3 7.5
2101057502011 Değişmeli Halkalar ve Modüller 3 0 0 3 7.5
2101057532010 Isı ve Kütle Transferi 3 0 0 3 7.5
2101057542011 Bilgisayar Destekli Akışkanlar Mekaniği 3 0 0 3 7.5
2101057612011 Yüzeyler Teorisi I 3 0 0 3 7.5
2101057682011 Sonsuz Abel Gruplar I 3 0 0 3 7.5
2101057692011 Sonsuz Abel Gruplar II 3 0 0 3 7.5
EFMA703 Selected Topics in the Analysis I 3 0 0 3 7.5
EFMA704 Selected Topics in the Analysis II 3 0 0 3 7.5
EFMA705 Harmonic Analysis 3 0 0 3 7.5
EFMA707 Topological Vector Spaces 3 0 0 3 7.5
EFMA710 Banach Algebras 3 0 0 3 7.5
EFMA721 Theory Of U-Operators I 3 0 0 3 7.5
EFMA722 Theory Of U-Operators II 3 0 0 3 7.5
EFMA723 Topological Groups 3 0 0 3 7.5
EFMA726 Non-Linear Differential Equations 3 0 0 3 7.5
EFMA727 Numerical Analysis 3 0 0 3 7.5
EFMA730 Selected Topics in Number Theory 3 0 0 3 7.5
EFMA743 Difference Equations 3 0 0 3 7.5
EFMA753 Heat and Mass Transfer 3 0 0 3 7.5
EFMA754 Computer Aided Fluid Mechanics 3 0 0 3 7.5
EFMA766 Projective Differential Geometry 3 0 0 3 7.5
FMA707 Topolojik Vektör Uzayları 3 0 0 3 7.5
FMA731 Matris Dönüşümleri 3 0 0 3 7.5
FMA744 Cebirsel Topoloji 3 0 0 3 7.5
FMA745 Burulma Teorisine Giriş I 3 0 0 3 7.5
FMA746 Burulma Teorisine Giriş II 3 0 0 3 7.5
FMA751 Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemler II 3 0 0 3 7.5
FMA752 Nümerik Analiz II 3 0 0 3 7.5
FMA755 Kesirli Diferansiyel Denklemler I 3 0 0 3 7.5
FMA756 Kesirli Diferansiyel Denklemler II 3 0 0 3 7.5
FMA757 İnvaryant Teori 3 0 0 3 7.5
FMA762 Yüzeyler Teorisi II 3 0 0 3 7.5
FMA763 Minimal Yüzeylerin Geometrisi 3 0 0 3 7.5
FMA766 Projektif Diferensiyel Geometri 3 0 0 3 7.5
FMA770 Kategori Teorisi 3 0 0 3 7.5
FMA773 Kodlama Teorisi 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2101057012000 Homolojik Cebir 3 0 0 3 7.5
2101057022000 Grup Temsilleri 3 0 0 3 7.5
2101057032000 Analizden Seçme Konular I 3 0 0 3 7.5
2101057042000 Analizden Seçme Konular II 3 0 0 3 7.5
2101057052000 Harmonik Analiz 3 0 0 3 7.5
2101057062000 Değişmeli Cebir 3 0 0 3 7.5
2101057082000 Distrübüsyon Uzayları 3 0 0 3 7.5
2101057092000 Cebirsel Sayılar Teorisi 3 0 0 3 7.5
2101057102000 Banach Cebirleri 3 0 0 3 7.5
2101057112000 Diferansiyellenebilir Manifoltlar I 3 0 0 3 7.5
2101057122000 Yüksek Diferansiyel Geometri 3 0 0 3 7.5
2101057132000 Yüksek Boy. Uzay. Dön. Geometrisi 3 0 0 3 7.5
2101057142000 Geometriden Seçme Konular 3 0 0 3 7.5
2101057152000 Riemann Geometri 3 0 0 3 7.5
2101057162000 Lie Grupları 3 0 0 3 7.5
2101057172000 Tensör Geometri 3 0 0 3 7.5
2101057182000 Yarı-Riemann Geometrisi 3 0 0 3 7.5
2101057192000 Genelleştirilmiş Regle Yüzeyler Teorisi 3 0 0 3 7.5
2101057202000 İntegral Geometri 3 0 0 3 7.5
2101057212000 Operatörler Teorisi I 3 0 0 3 7.5
2101057222000 Operatörler Teorisi II 3 0 0 3 7.5
2101057232000 Topolojik Gruplar 3 0 0 3 7.5
2101057242000 Grup Cebirleri 3 0 0 3 7.5
2101057252000 Spektral Analiz ve Sentez 3 0 0 3 7.5
2101057262000 Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemler 3 0 0 3 7.5
2101057272000 Nümerik Analiz I 3 0 0 3 7.5
2101057282000 Cebirden Seçme Konular 3 0 0 3 7.5
2101057292000 Cebirsel Gruplar ve Sınıf Cisimleri 3 0 0 3 7.5
2101057302000 Sayılar Teorisinden Seçme Konular 3 0 0 3 7.5
2101057322000 Diferansiyel Geometriden Seçme Konular 3 0 0 3 7.5
2101057332011 Tensör Geometrisi II 3 0 0 3 7.5
2101057342000 Lineer Operatörler I 3 0 0 3 7.5
2101057352000 Lineer Operatörler II 3 0 0 3 7.5
2101057362000 Sturm-Liouville Operatörler I 3 0 0 3 7.5
2101057372000 Sturm-Liouville Operatörler II 3 0 0 3 7.5
2101057382000 Manifoltlara Giriş 3 0 0 3 7.5
2101057392000 Tensör Analizi ve Mekanik 3 0 0 3 7.5
2101057402000 Sınırdeğer Problemleri 3 0 0 3 7.5
2101057412000 Halka ve Modül Teorisi I 3 0 0 3 7.5
2101057422000 Halka ve Modül Teorisi II 3 0 0 3 7.5
2101057432000 Fark Denklemleri 3 0 0 3 7.5
2101057472011 Modül Teorisinin Kafes Kavramları I 3 0 0 3 7.5
2101057482011 Modül Teorisinin Kafes Kavramları II 3 0 0 3 7.5
2101057492011 Projektif ve İnjektif Modüller 3 0 0 3 7.5
2101057502011 Değişmeli Halkalar ve Modüller 3 0 0 3 7.5
2101057532010 Isı ve Kütle Transferi 3 0 0 3 7.5
2101057542011 Bilgisayar Destekli Akışkanlar Mekaniği 3 0 0 3 7.5
2101057612011 Yüzeyler Teorisi I 3 0 0 3 7.5
2101057682011 Sonsuz Abel Gruplar I 3 0 0 3 7.5
2101057692011 Sonsuz Abel Gruplar II 3 0 0 3 7.5
EFMA703 Selected Topics in the Analysis I 3 0 0 3 7.5
EFMA704 Selected Topics in the Analysis II 3 0 0 3 7.5
EFMA705 Harmonic Analysis 3 0 0 3 7.5
EFMA707 Topological Vector Spaces 3 0 0 3 7.5
EFMA710 Banach Algebras 3 0 0 3 7.5
EFMA721 Theory Of U-Operators I 3 0 0 3 7.5
EFMA722 Theory Of U-Operators II 3 0 0 3 7.5
EFMA723 Topological Groups 3 0 0 3 7.5
EFMA726 Non-Linear Differential Equations 3 0 0 3 7.5
EFMA727 Numerical Analysis 3 0 0 3 7.5
EFMA730 Selected Topics in Number Theory 3 0 0 3 7.5
EFMA743 Difference Equations 3 0 0 3 7.5
EFMA753 Heat and Mass Transfer 3 0 0 3 7.5
EFMA754 Computer Aided Fluid Mechanics 3 0 0 3 7.5
EFMA766 Projective Differential Geometry 3 0 0 3 7.5
FMA707 Topolojik Vektör Uzayları 3 0 0 3 7.5
FMA731 Matris Dönüşümleri 3 0 0 3 7.5
FMA744 Cebirsel Topoloji 3 0 0 3 7.5
FMA745 Burulma Teorisine Giriş I 3 0 0 3 7.5
FMA746 Burulma Teorisine Giriş II 3 0 0 3 7.5
FMA751 Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemler II 3 0 0 3 7.5
FMA752 Nümerik Analiz II 3 0 0 3 7.5
FMA755 Kesirli Diferansiyel Denklemler I 3 0 0 3 7.5
FMA756 Kesirli Diferansiyel Denklemler II 3 0 0 3 7.5
FMA757 İnvaryant Teori 3 0 0 3 7.5
FMA762 Yüzeyler Teorisi II 3 0 0 3 7.5
FMA763 Minimal Yüzeylerin Geometrisi 3 0 0 3 7.5
FMA766 Projektif Diferensiyel Geometri 3 0 0 3 7.5
FMA770 Kategori Teorisi 3 0 0 3 7.5
FMA773 Kodlama Teorisi 3 0 0 3 7.5