Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74163 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 74166 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 74167 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 74168 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 74169 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 74170 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 74171 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 74176 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 74177 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 74164 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 74165 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 74172 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.
13 74174 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
14 74175 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
15 74173 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FMA601 Cebir-I 3 0 0 3 7.5
FMA602 Cebir-II 3 0 0 3 7.5
FMA603 Karmaşık Analiz 3 0 0 3 7.5
FMA604 Topoloji I 3 0 0 3 7.5
FMA605 Topoloji II 3 0 0 3 7.5
FMA606 Gerçel Analiz 3 0 0 3 7.5
FMA607 Fonksiyonel Analiz I 3 0 0 3 7.5
FMA608 Fonksiyonel Analiz II 3 0 0 3 7.5
FMA609 Diferansiyel Geometri I 3 0 0 3 7.5
FMA610 Diferansiyel Geometri II 3 0 0 3 7.5
FMA611 Teorik Kinematik I 3 0 0 3 7.5
FMA612 Teorik Kinematik II 3 0 0 3 7.5
FMA613 Özel Fonksiyonlar 3 0 0 3 7.5
FMA614 Modül Teorisi 3 0 0 3 7.5
FMA615 Akışkanlar Mekaniği I 3 0 0 3 7.5
FMA616 Akışkanlar Mekaniği II 3 0 0 3 7.5
FMA617 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme I 3 0 0 3 7.5
FMA618 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme II 3 0 0 3 7.5
FMA619 Matrisler Teorisi I 3 0 0 3 7.5
FMA620 Matrisler Teorisi II 3 0 0 3 7.5
FMA621 Diferansiyel Denklemler I 3 0 0 3 7.5
FMA622 Diferansiyel Denklemler II 3 0 0 3 7.5
FMA623 Analitik Sayılar Teorisinde Modüler Formlar ve Fonksiyonlar 3 0 0 3 7.5
FMA624 P-Adik Analiz 3 0 0 3 7.5
FMA625 Cebirsel Sayılar Teorisi 3 0 0 3 7.5
FMA626 Analitik Sayılar Teorisi 3 0 0 3 7.5
FMA627 İleri Lineer Cebir I 3 0 0 3 7.5
FMA628 İleri Lineer Cebir II 3 0 0 3 7.5
FMA629 Geometriden Seçme Konular I 3 0 0 3 7.5
FMA630 Geometriden Seçme Konular II 3 0 0 3 7.5
FMA631 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 3 0 0 3 7.5
FMA632 Matematik Fiziğin Denklemleri 3 0 0 3 7.5
FMA633 Bilim Tarihi (Matematik) 3 0 0 3 7.5
FMA634 Bilim Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FMA635 Bilgisayar Programlama 3 0 0 3 7.5
FMA636 Nümerik Analize Giriş 3 0 0 3 7.5
FMA645 Gruplar Teorisi I 3 0 0 3 7.5
FMA646 Gruplar Teorisi II 3 0 0 3 7.5
FMA647 Toplanabilme Teorisi 3 0 0 3 7.5
FMA648 Yüksek Boyutlu Uzaylarda Dönüşümler ve Geometriler 3 0 0 3 7.5
FMA649 Riemann Geometrisi 3 0 0 3 7.5
FMA650 Iraksak Seriler 3 0 0 3 7.5
FMA651 Topolojik Vektör Uzayları I 3 0 0 3 7.5
FMA651 Topoloji Vektör Uzayları 3 0 0 3 7.5
FMA652 Fourier Analizi 3 0 0 3 7.5
FMA653 Zaman-Frekans Analizi 3 0 0 3 7.5
FMA654 Fuzzy Topolojik Uzayları I 3 0 0 3 7.5
FMA655 Fuzzy Topolojik Uzayları II 3 0 0 3 7.5
FMA656 Kafes Teorisine Giriş I 3 0 0 3 7.5
FMA657 Kafes Teorisine Giriş II 3 0 0 3 7.5
FMA658 Numerik Analize Giriş II 3 0 0 3 7.5
FMA659 Bilgisayar Tabanlı Diferansiyel Denkler Çözümleri 3 0 0 3 7.5
FMA660 Kesirli Analiz I 3 0 0 3 7.5
FMA661 Kesirli Analiz II 3 0 0 3 7.5
FMA662 Öklidiyen Olmayan Geometriler 3 0 0 3 7.5
FMA663 Projektif Geometri 3 0 0 3 7.5
FMA664 Dinamik Sistemler I 3 0 0 3 7.5
FMA665 Dinamik Sistemler II 3 0 0 3 7.5
FMA666 Lorentz Geometriye Giriş 3 0 0 3 7.5
FMA667 Lorentz Geometri 3 0 0 3 7.5
FMA668 Diferensiyel Geometride Dönüşüm Grupları 3 0 0 3 7.5
FMA669 Kuaterniyonlar Teorisi I 3 0 0 3 7.5
FMA670 Kuaterniyonlar Teorisi II 3 0 0 3 7.5
FMA671 Geometride Varyasyon Problemleri 3 0 0 3 7.5
FMA672 Değişmeli Halkalar 3 0 0 3 7.5
FMA673 Halka Teorisi I 3 0 0 3 7.5
FMA674 Halka Teorisi II 3 0 0 3 7.5
FMA675 Kodlama Teorisine Giriş 3 0 0 3 7.5
FMA676 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
FMA677 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 7.5
MAT448 Fourier Analizi 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FMA601 Cebir-I 3 0 0 3 7.5
FMA602 Cebir-II 3 0 0 3 7.5
FMA603 Karmaşık Analiz 3 0 0 3 7.5
FMA604 Topoloji I 3 0 0 3 7.5
FMA605 Topoloji II 3 0 0 3 7.5
FMA606 Gerçel Analiz 3 0 0 3 7.5
FMA607 Fonksiyonel Analiz I 3 0 0 3 7.5
FMA608 Fonksiyonel Analiz II 3 0 0 3 7.5
FMA609 Diferansiyel Geometri I 3 0 0 3 7.5
FMA610 Diferansiyel Geometri II 3 0 0 3 7.5
FMA611 Teorik Kinematik I 3 0 0 3 7.5
FMA612 Teorik Kinematik II 3 0 0 3 7.5
FMA613 Özel Fonksiyonlar 3 0 0 3 7.5
FMA614 Modül Teorisi 3 0 0 3 7.5
FMA615 Akışkanlar Mekaniği I 3 0 0 3 7.5
FMA616 Akışkanlar Mekaniği II 3 0 0 3 7.5
FMA617 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme I 3 0 0 3 7.5
FMA618 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme II 3 0 0 3 7.5
FMA619 Matrisler Teorisi I 3 0 0 3 7.5
FMA620 Matrisler Teorisi II 3 0 0 3 7.5
FMA621 Diferansiyel Denklemler I 3 0 0 3 7.5
FMA622 Diferansiyel Denklemler II 3 0 0 3 7.5
FMA623 Analitik Sayılar Teorisinde Modüler Formlar ve Fonksiyonlar 3 0 0 3 7.5
FMA624 P-Adik Analiz 3 0 0 3 7.5
FMA625 Cebirsel Sayılar Teorisi 3 0 0 3 7.5
FMA626 Analitik Sayılar Teorisi 3 0 0 3 7.5
FMA627 İleri Lineer Cebir I 3 0 0 3 7.5
FMA628 İleri Lineer Cebir II 3 0 0 3 7.5
FMA629 Geometriden Seçme Konular I 3 0 0 3 7.5
FMA630 Geometriden Seçme Konular II 3 0 0 3 7.5
FMA631 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 3 0 0 3 7.5
FMA632 Matematik Fiziğin Denklemleri 3 0 0 3 7.5
FMA633 Bilim Tarihi (Matematik) 3 0 0 3 7.5
FMA634 Bilim Felsefesi 3 0 0 3 7.5
FMA635 Bilgisayar Programlama 3 0 0 3 7.5
FMA636 Nümerik Analize Giriş 3 0 0 3 7.5
FMA645 Gruplar Teorisi I 3 0 0 3 7.5
FMA646 Gruplar Teorisi II 3 0 0 3 7.5
FMA647 Toplanabilme Teorisi 3 0 0 3 7.5
FMA648 Yüksek Boyutlu Uzaylarda Dönüşümler ve Geometriler 3 0 0 3 7.5
FMA649 Riemann Geometrisi 3 0 0 3 7.5
FMA650 Iraksak Seriler 3 0 0 3 7.5
FMA651 Topoloji Vektör Uzayları 3 0 0 3 7.5
FMA652 Fourier Analizi 3 0 0 3 7.5
FMA653 Zaman-Frekans Analizi 3 0 0 3 7.5
FMA654 Fuzzy Topolojik Uzayları I 3 0 0 3 7.5
FMA655 Fuzzy Topolojik Uzayları II 3 0 0 3 7.5
FMA656 Kafes Teorisine Giriş I 3 0 0 3 7.5
FMA657 Kafes Teorisine Giriş II 3 0 0 3 7.5
FMA658 Numerik Analize Giriş II 3 0 0 3 7.5
FMA659 Bilgisayar Tabanlı Diferansiyel Denkler Çözümleri 3 0 0 3 7.5
FMA660 Kesirli Analiz I 3 0 0 3 7.5
FMA661 Kesirli Analiz II 3 0 0 3 7.5
FMA662 Öklidiyen Olmayan Geometriler 3 0 0 3 7.5
FMA663 Projektif Geometri 3 0 0 3 7.5
FMA666 Lorentz Geometriye Giriş 3 0 0 3 7.5
FMA667 Lorentz Geometri 3 0 0 3 7.5
FMA669 Kuaterniyonlar Teorisi I 3 0 0 3 7.5
FMA670 Kuaterniyonlar Teorisi II 3 0 0 3 7.5
FMA671 Geometride Varyasyon Problemleri 3 0 0 3 7.5
FMA672 Değişmeli Halkalar 3 0 0 3 7.5
FMA673 Halka Teorisi I 3 0 0 3 7.5
FMA674 Halka Teorisi II 3 0 0 3 7.5
FMA675 Kodlama Teorisine Giriş 3 0 0 3 7.5
FMA676 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
FMA677 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 7.5