Program Tanımları

Kuruluş

1982

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

(1) Lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları şunlardır:
a) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmak.
b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olmak.
c) Not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta, en az 70 doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 80 olması gerekir.
(2) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı lisansüstü programları arasında yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını, müdürlüğe bildirir. Kontenjanlar enstitü kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur.
(3) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne yaparlar.
(4) Adayların durumu lisans yatay geçiş için başvurduğu yüksek lisans veya doktora programında aldığı derslerdeki başarı notu ile alınan lisansüstü kredi sayısı dikkate alınarak ilgili anabilim dalınca değerlendirilip sıralanır ve bu sıralama enstitü yönetim kurulunda görüşülerek kesinleştirilir.
(5) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

Yüksek lisans programı, öğrencilerin lisans yeterliliklerine dayalı olarak;
a) Aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmeyi,
b) Edindikleri uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmeyi,
c) Alanlarındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmeyi,
ç) Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme ve alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme ve çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazandırmayı,
d) Alanlarındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilmesine ve konusuyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmesini ve denetleyebilmesini sağlamayı,
e) Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygulayabilmesini kazandırmayı amaçlayan; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleri ile tez çalışmasını kapsayan bir lisansüstü programıdır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tezli yüksek lisans mezunları gerekli şartları sağlamaları halinde doktora eğitimine devam edebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

(1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık kuramsal ders saatinin tamamı ile laboratuvar, atölye veya alan çalışması gibi uygulamalı saatlerin yarısının toplamıdır.
(2) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı notunun hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.
(3) Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı notu, dönem içi sınavının %15’i ile yılsonu/bütünleme sınavında alınan notun %85’inin toplamıdır.
(4) Başarı notu yüksek lisansta 65’dir. Yarıyıl sonu sınav notunun yüksek lisans programlarında en az 60 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciye yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla tezli yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciye yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla tezli yüksek lisans diploması verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr.Ali PANCAR
Matematik Bölüm Başkanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Matematik Bölümü, Kurupelit Kampüsü, Samsun
Tel: 0362 312 19 19 – 5036

Bölüm Olanakları

Matematik Bölümünde 7 derslik, 1 bilgisayar laboratuarı ve lisansüstü öğrenci odası bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66431 Bilimsel, matematiksel düşünme yeteneği kazanabilme ve ilgili alanlarda bu bilgiyi kullanabilme.
2 66434 Temel matematiksel beceriler (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme) ve bu becerilere dayalı yetenekler edinebilme. (Rasyonel düşünme tekniği kazandırabilme)
3 66435 Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanabilme.
4 66436 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme.
5 66437 Çalışma hayatında etik sorumlulukların gereklerini yerine getirebilme.
6 66438 Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi edinebilme.
7 66439 Matematiksel bilgi birikimlerini teknolojide kullanabilme.
8 66444 Gerçek dünya problemlerinde Matematiksel prensipleri uygulayabilme.
9 66445 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini Matematikte kullanabilme.
10 66432 Matematik ile ilgili kavramları özümseyebilme ve bu kavramları ilişkilendirebilme.
11 66433 Çalışma hayatı ve sosyal yaşam ile ilgili konularda bireysel ve takım çalışmaları yapabilme.
12 66442 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve konulara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
13 66443 Alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili geliştirebilme.
14 66441 Matematik alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilme, çözüm yöntemi geliştirebilme, çözebilme, sonuçları değerlendirebilme ve gerektiğinde uygulayabilme.
15 66440 Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerle etkinlikler düzenleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2101054482000 Fourier Analizi 3 0 0 3 7.5
2101056012000 Cebir-I 3 0 0 3 7.5
2101056022000 Cebir-II 3 0 0 3 7.5
2101056032000 Karmaşık Analiz 3 0 0 3 7.5
2101056042000 Topoloji I 3 0 0 3 7.5
2101056052000 Topoloji II 3 0 0 3 7.5
2101056062000 Gerçel Analiz 3 0 0 3 7.5
2101056072000 Fonksiyonel Analiz I 3 0 0 3 7.5
2101056082000 Fonksiyonel Analiz II 3 0 0 3 7.5
2101056092000 Diferansiyel Geometri I 3 0 0 3 7.5
2101056102000 Diferansiyel Geometri II 3 0 0 3 7.5
2101056112000 Teorik Kinematik I 3 0 0 3 7.5
2101056122000 Teorik Kinematik II 3 0 0 3 7.5
2101056132000 Özel Fonksiyonlar 3 0 0 3 7.5
2101056142000 Modül Teorisi 3 0 0 3 7.5
2101056152000 Akışkanlar Mekaniği I 3 0 0 3 7.5
2101056162000 Akışkanlar Mekaniği II 3 0 0 3 7.5
2101056172000 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme I 3 0 0 3 7.5
2101056182000 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme II 3 0 0 3 7.5
2101056192000 Matrisler Teorisi I 3 0 0 3 7.5
2101056202000 Matrisler Teorisi II 3 0 0 3 7.5
2101056212000 Diferansiyel Denklemler I 3 0 0 3 7.5
2101056222000 Diferansiyel Denklemler II 3 0 0 3 7.5
2101056232000 Analitik Sayılar Teorisinde Modüler Formlar ve Fonksiyonlar 3 0 0 3 7.5
2101056242000 P-Adik Analiz 3 0 0 3 7.5
2101056252000 Cebirsel Sayılar Teorisi 3 0 0 3 7.5
2101056262000 Analitik Sayılar Teorisi 3 0 0 3 7.5
2101056272000 İleri Lineer Cebir I 3 0 0 3 7.5
2101056282000 İleri Lineer Cebir II 3 0 0 3 7.5
2101056292000 Geometriden Seçme Konular I 3 0 0 3 7.5
2101056302000 Geometriden Seçme Konular II 3 0 0 3 7.5
2101056312000 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 3 0 0 3 7.5
2101056322000 Matematik Fiziğin Denklemleri 3 0 0 3 7.5
2101056332000 Bilim Tarihi (Matematik) 3 0 0 3 7.5
2101056342000 Bilim Felsefesi 3 0 0 3 7.5
2101056352000 Bilgisayar Programlama 3 0 0 3 7.5
2101056362000 Nümerik Analize Giriş 3 0 0 3 7.5
2101056452000 Gruplar Teorisi I 3 0 0 3 7.5
2101056462000 Gruplar Teorisi II 3 0 0 3 7.5
2101056472000 Toplanabilme Teorisi 3 0 0 3 7.5
2101056482000 Yüksek Boyutlu Uzaylarda Dönüşümler ve Geometriler 3 0 0 3 7.5
2101056492000 Riemann Geometrisi 3 0 0 3 7.5
2101056502000 Iraksak Seriler 3 0 0 3 7.5
2101056512010 Topolojik Vektör Uzayları I 3 0 0 3 7.5
2101056582011 Numerik Analize Giriş II 3 0 0 3 7.5
2101056602010 Kesirli Analiz I 3 0 0 3 7.5
2101056612011 Kesirli Analiz II 3 0 0 3 7.5
2101056662011 Lorentz Geometriye Giriş 3 0 0 3 7.5
2101056672012 Lorentz Geometri 3 0 0 3 7.5
FMA651 Topoloji Vektör Uzayları 3 0 0 3 7.5
FMA652 Fourier Analizi 3 0 0 3 7.5
FMA653 Zaman-Frekans Analizi 3 0 0 3 7.5
FMA654 Fuzzy Topolojik Uzayları I 3 0 0 3 7.5
FMA655 Fuzzy Topolojik Uzayları II 3 0 0 3 7.5
FMA656 Kafes Teorisine Giriş I 3 0 0 3 7.5
FMA657 Kafes Teorisine Giriş II 3 0 0 3 7.5
FMA659 Bilgisayar Tabanlı Diferansiyel Denkler Çözümleri 3 0 0 3 7.5
FMA662 Öklidiyen Olmayan Geometriler 3 0 0 3 7.5
FMA663 Projektif Geometri 3 0 0 3 7.5
FMA664 Dinamik Sistemler I 3 0 0 3 7.5
FMA665 Dinamik Sistemler II 3 0 0 3 7.5
FMA668 Diferensiyel Geometride Dönüşüm Grupları 3 0 0 3 7.5
FMA669 Kuaterniyonlar Teorisi I 3 0 0 3 7.5
FMA670 Kuaterniyonlar Teorisi II 3 0 0 3 7.5
FMA671 Geometride Varyasyon Problemleri 3 0 0 3 7.5
FMA672 Değişmeli Halkalar 3 0 0 3 7.5
FMA673 Halka Teorisi I 3 0 0 3 7.5
FMA674 Halka Teorisi II 3 0 0 3 7.5
FMA675 Kodlama Teorisine Giriş 3 0 0 3 7.5
FMA676 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
FMA677 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2101056012000 Cebir-I 3 0 0 3 7.5
2101056022000 Cebir-II 3 0 0 3 7.5
2101056032000 Karmaşık Analiz 3 0 0 3 7.5
2101056042000 Topoloji I 3 0 0 3 7.5
2101056052000 Topoloji II 3 0 0 3 7.5
2101056062000 Gerçel Analiz 3 0 0 3 7.5
2101056072000 Fonksiyonel Analiz I 3 0 0 3 7.5
2101056082000 Fonksiyonel Analiz II 3 0 0 3 7.5
2101056092000 Diferansiyel Geometri I 3 0 0 3 7.5
2101056102000 Diferansiyel Geometri II 3 0 0 3 7.5
2101056112000 Teorik Kinematik I 3 0 0 3 7.5
2101056122000 Teorik Kinematik II 3 0 0 3 7.5
2101056132000 Özel Fonksiyonlar 3 0 0 3 7.5
2101056142000 Modül Teorisi 3 0 0 3 7.5
2101056152000 Akışkanlar Mekaniği I 3 0 0 3 7.5
2101056162000 Akışkanlar Mekaniği II 3 0 0 3 7.5
2101056172000 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme I 3 0 0 3 7.5
2101056182000 Akışkanlar Mekaniğinde Matematiksel Modelleme II 3 0 0 3 7.5
2101056192000 Matrisler Teorisi I 3 0 0 3 7.5
2101056202000 Matrisler Teorisi II 3 0 0 3 7.5
2101056212000 Diferansiyel Denklemler I 3 0 0 3 7.5
2101056222000 Diferansiyel Denklemler II 3 0 0 3 7.5
2101056232000 Analitik Sayılar Teorisinde Modüler Formlar ve Fonksiyonlar 3 0 0 3 7.5
2101056242000 P-Adik Analiz 3 0 0 3 7.5
2101056252000 Cebirsel Sayılar Teorisi 3 0 0 3 7.5
2101056262000 Analitik Sayılar Teorisi 3 0 0 3 7.5
2101056272000 İleri Lineer Cebir I 3 0 0 3 7.5
2101056282000 İleri Lineer Cebir II 3 0 0 3 7.5
2101056292000 Geometriden Seçme Konular I 3 0 0 3 7.5
2101056302000 Geometriden Seçme Konular II 3 0 0 3 7.5
2101056312000 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler 3 0 0 3 7.5
2101056322000 Matematik Fiziğin Denklemleri 3 0 0 3 7.5
2101056332000 Bilim Tarihi (Matematik) 3 0 0 3 7.5
2101056342000 Bilim Felsefesi 3 0 0 3 7.5
2101056352000 Bilgisayar Programlama 3 0 0 3 7.5
2101056362000 Nümerik Analize Giriş 3 0 0 3 7.5
2101056452000 Gruplar Teorisi I 3 0 0 3 7.5
2101056462000 Gruplar Teorisi II 3 0 0 3 7.5
2101056472000 Toplanabilme Teorisi 3 0 0 3 7.5
2101056482000 Yüksek Boyutlu Uzaylarda Dönüşümler ve Geometriler 3 0 0 3 7.5
2101056492000 Riemann Geometrisi 3 0 0 3 7.5
2101056502000 Iraksak Seriler 3 0 0 3 7.5
2101056582011 Numerik Analize Giriş II 3 0 0 3 7.5
2101056602010 Kesirli Analiz I 3 0 0 3 7.5
2101056612011 Kesirli Analiz II 3 0 0 3 7.5
2101056662011 Lorentz Geometriye Giriş 3 0 0 3 7.5
2101056672012 Lorentz Geometri 3 0 0 3 7.5
FMA651 Topoloji Vektör Uzayları 3 0 0 3 7.5
FMA652 Fourier Analizi 3 0 0 3 7.5
FMA653 Zaman-Frekans Analizi 3 0 0 3 7.5
FMA654 Fuzzy Topolojik Uzayları I 3 0 0 3 7.5
FMA655 Fuzzy Topolojik Uzayları II 3 0 0 3 7.5
FMA656 Kafes Teorisine Giriş I 3 0 0 3 7.5
FMA657 Kafes Teorisine Giriş II 3 0 0 3 7.5
FMA659 Bilgisayar Tabanlı Diferansiyel Denkler Çözümleri 3 0 0 3 7.5
FMA662 Öklidiyen Olmayan Geometriler 3 0 0 3 7.5
FMA663 Projektif Geometri 3 0 0 3 7.5
FMA669 Kuaterniyonlar Teorisi I 3 0 0 3 7.5
FMA670 Kuaterniyonlar Teorisi II 3 0 0 3 7.5
FMA671 Geometride Varyasyon Problemleri 3 0 0 3 7.5
FMA672 Değişmeli Halkalar 3 0 0 3 7.5
FMA673 Halka Teorisi I 3 0 0 3 7.5
FMA674 Halka Teorisi II 3 0 0 3 7.5
FMA675 Kodlama Teorisine Giriş 3 0 0 3 7.5
FMA676 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
FMA677 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 7.5