Program Tanımları

Kazanılan Derece

Bahçe Bitkileri Alanında Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

1. Doktora programlarına başvuranların YDS/ÜDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir. Bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir.

2. Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve mülakat sonucunun %20’si alınarak toplanır. Mülakata girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1. Doktora programları için yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 55 ALES puanına, hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına, lisans mezunu olanların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması gerekir.

2. Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1. Doktora yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.
2. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 70.0 olması gerekir.

2. Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a. İlgili anabilim dalı doktora tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b. Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c. Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç. Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
Enstitü Müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı (Ziraat Fakültesi) Kurupelit-Atakum/SAMSUN

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ahmet BALKAYA

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66626 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip mühendislik alanında son gelişmelerin bilgi izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması ve bir süreci yönetme yeteneği, algılama yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
2 66643 Bahçe Bitkileri Bölümü Doktora programının eğitim amacı; yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme gücüne sahip olan, mühendislik alanındaki son gelişmeleri izleyerek özgün bir sürecin tamamlanması yeteneğine sahip mezunlar eğitmektir.
3 66642 Çalışma alanındaki problemlere yaklaşımları ile toplumu etkileyecek gelişmelere ve araştırmalara liderlik eder.
4 66640 Üretim materyali ve genetik kaynakları korur ve devamını sağlar.
5 66641 Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretir ve bu değerlerin gelişimini destekler.
6 66638 En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
7 66639 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
8 66635 Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
9 66636 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar ve uygular.
10 66637 Yeni fikirlerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
11 66632 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
12 66633 Alanı ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
13 66634 Alanıyla ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
14 66631 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
15 66630 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
16 66629 Yeni bilimsel yöntemler geliştirebilir veya bilinen bir yöntemi bir alana uygular, yayınlar ve özgün bir çalışmayı ortaya koyar.
17 66628 Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilir ve ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanır.
18 66627 Alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirerek, bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-7 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-8 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Seminer
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Seminer
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2102017012000 İleri Sebze Tohumculuğu Zorunlu 3 0 0 3 6
2102017022000 Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı Zorunlu 2 2 0 3 6
2102017042000 Bahçe Bitkileri Floral Gelişme Devrelerinin İncelenmesi Zorunlu 2 2 0 3 6
2102017062000 Bahçe Bitkilerinde Gerilim (Stres) Fizyolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
2102017072000 Yemeklik Mantar Islahı Zorunlu 2 2 0 3 6
2102017122000 Bağcılıkta Anaç Islahı Zorunlu 2 0 0 2 6
2102017132011 Bitki Genetik Kaynakların Korunmasında Yeni Teknolojiler Zorunlu 3 0 0 3 6
2102017142000 Bahçe Bitkilerinde Dayanıklılık Islahı Zorunlu 2 0 0 2 6
2102017162000 Özel Sebze Fizyolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
2102017192000 Ampelografi Zorunlu 2 2 0 3 6
2102017202000 Mikoriza ve Tarımdaki Önemi Zorunlu 3 0 0 3 6
2102017212000 Kesme Çiçeklerin Hasat Sonrası Fizyolojileri Zorunlu 3 0 0 3 6
2102017222000 Çiçek Soğanı Fizyolojisi Zorunlu 2 0 0 2 6
2102017252000 Bitki Islahında Popülasyon Analizleri Zorunlu 2 2 0 3 6
BAH701 İleri Sebze Tohumculugu Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH702 Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH703 Bahçe Bitkilerinde Prepasyon Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 7.5
BAH704 Bahçe Bitkileri Floral Gelişme Devrelerinin İncelenmesi Zorunlu 2 2 0 3 7.5
BAH705 Hasat Öncesi ve Sonrası Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH706 Bahçe Bitkilerinde Stres Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH707 Yemeklik Mantar Islahı Zorunlu 2 2 0 3 7.5
BAH708 Meyvecilikte Anaç Islahı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH709 Bahçe Bitkilerinde Sitoloji Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH710 Ektomikorizal Mantarlar ve Yetiştirme Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 7.5
BAH711 Egzotik Mantar Türleri ve Yetiştirme Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 7.5
BAH712 Bağcılıkta Anaç Islahı Zorunlu 2 0 0 2 7.5
BAH713 Bitki Genetik Kaynakların Korunmasında Yeni Teknolojiler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH714. Bahçe Bitkilerinde Dayanıklılık Islahı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH715 Bağ Islahının Esasları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH716 Özel Sebze Fizyolojisi Zorunlu 2 2 0 3 7.5
BAH717 Bahçe Bitkilerinde Bilgisayar Modellerinin Kullanımı Zorunlu 2 2 0 3 7.5
BAH718 Organik Tohum Üretimi Yönetmeliği Kontrol ve Sertifikasyonu Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH719 Ampelografi Zorunlu 2 2 0 3 7.5
BAH720 Mikoriza ve Tarımdaki Önemi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH721 Kesme Çiçeklerin Hasat Sonrası Fizyolojileri Zorunlu 2 2 0 3 7.5
BAH722 Çiçek Soğanı Fizyolojisi Zorunlu 2 2 0 3 7.5
BAH723 Bitki Islahında Populasyon Analizleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH724 İleri Meyve Ağaçları Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH725 Meyve Türlerinde Özel Çoğaltma Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH726 Sert Kabuklu Meyveler Islahı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH727 Meyve Ağaçlarında Karbonhidrat Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAHH722 Çiçek Soğanı Fizyolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
EBAH702 Plant Growth Regulators in Horticultural Plants Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EBAH706 Stress Physiology of Horticultural Plants Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EBAH708 Rootstock Breeding in Fruit Growing Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EBAH719 Ampelography Zorunlu 2 2 0 3 7.5
EBAH721 Postharvest Physiology of Cut Flowers Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EBAH722 Physiology of Flower Bulbs Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EBAH724 Advanced Fruit Tree Physilogy Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EBAH725 Special Progation Methads in Fruit Trees Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EBAH726 Nut Crops Breeding Zorunlu 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2102017022000 Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı Zorunlu 2 2 0 3 6
2102017032000 Bahçe Bitkilerinde Preparasyon Tekniklari Zorunlu 2 2 0 3 6
2102017052000 Hasat Öncesi ve Sonrası Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
2102017062000 Bahçe Bitkilerinde Gerilim (Stres) Fizyolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
2102017092000 Bahçe Bitkilerinde Sitoloji Zorunlu 3 0 0 3 6
2102017132011 Bitki Genetik Kaynakların Korunmasında Yeni Teknolojiler Zorunlu 3 0 0 3 6
2102017152000 Bağ Islahının Esasları Zorunlu 3 0 0 3 6
2102017212000 Kesme Çiçeklerin Hasat Sonrası Fizyolojileri Zorunlu 3 0 0 3 6
2102017252000 Bitki Islahında Popülasyon Analizleri Zorunlu 2 2 0 3 6
BAH701 İleri Sebze Tohumculugu Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH702 Bahçe Tarımında Büyümeyi Düzenleyici Maddelerin Kullanımı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH703 Bahçe Bitkilerinde Prepasyon Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 7.5
BAH704 Bahçe Bitkileri Floral Gelişme Devrelerinin İncelenmesi Zorunlu 2 2 0 3 7.5
BAH705 Hasat Öncesi ve Sonrası Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH706 Bahçe Bitkilerinde Stres Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH707 Yemeklik Mantar Islahı Zorunlu 2 2 0 3 7.5
BAH708 Meyvecilikte Anaç Islahı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH709 Bahçe Bitkilerinde Sitoloji Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH710 Ektomikorizal Mantarlar ve Yetiştirme Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 7.5
BAH711 Egzotik Mantar Türleri ve Yetiştirme Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 7.5
BAH712 Bağcılıkta Anaç Islahı Zorunlu 2 0 0 2 7.5
BAH713 Bitki Genetik Kaynakların Korunmasında Yeni Teknolojiler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH714. Bahçe Bitkilerinde Dayanıklılık Islahı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH715 Bağ Islahının Esasları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH716 Özel Sebze Fizyolojisi Zorunlu 2 2 0 3 7.5
BAH717 Bahçe Bitkilerinde Bilgisayar Modellerinin Kullanımı Zorunlu 2 2 0 3 7.5
BAH718 Organik Tohum Üretimi Yönetmeliği Kontrol ve Sertifikasyonu Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH719 Ampelografi Zorunlu 2 2 0 3 7.5
BAH720 Mikoriza ve Tarımdaki Önemi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH721 Kesme Çiçeklerin Hasat Sonrası Fizyolojileri Zorunlu 2 2 0 3 7.5
BAH722 Çiçek Soğanı Fizyolojisi Zorunlu 2 2 0 3 7.5
BAH723 Bitki Islahında Populasyon Analizleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH724 İleri Meyve Ağaçları Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH725 Meyve Türlerinde Özel Çoğaltma Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH726 Sert Kabuklu Meyveler Islahı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
BAH727 Meyve Ağaçlarında Karbonhidrat Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EBAH702 Plant Growth Regulators in Horticultural Plants Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EBAH706 Stress Physiology of Horticultural Plants Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EBAH708 Rootstock Breeding in Fruit Growing Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EBAH719 Ampelography Zorunlu 2 2 0 3 7.5
EBAH721 Postharvest Physiology of Cut Flowers Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EBAH722 Physiology of Flower Bulbs Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EBAH724 Advanced Fruit Tree Physilogy Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EBAH725 Special Progation Methads in Fruit Trees Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EBAH726 Nut Crops Breeding Zorunlu 3 0 0 3 7.5