Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74476 Bilimsel ve mesleki etik kurallarını bilir ve bunlara uyar.
2 74477 Tarım ekonomisi alanında güncel bilgileri sistematik bir yaklaşım ve özgün bir düşünce/araştırmalarla değerlendirir, derinleştirir, geliştirir, ve bu bilgileri kullanır.
3 74478 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemleri geliştirir.
4 74479 Tarım ekonomisi ile ilgili en az bir bilimsel çalışmayı ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlama becerisine sahip olur.
5 74480 Bir yabancı dili kullanarak meslektaşlarıyla ulusalar arası yazılı, sözlü, ve görsel iletişim kurar.
6 74487 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapabilir.
7 74481 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde bunları değiştirir.
8 74483 Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel gelişmeleri tanıtır, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
9 74482 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
10 74486 Tarım ekonomisiyle ilişkili disiplinler arasıdaki etkileşimi kavrar, yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analiz, sentez ve değerlendirmesini yapar.
11 74485 Tarım Ekonomisi alanına yenilik getiren yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir yada bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veyauygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu bağımsız veya ekip üyesi olarak araştırır, kavrar, uyarlar ve uygular.
12 74484 Tarım ekonomisi ile ilgili çalışmalarda nicel ve nitel araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahip olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ETEB622 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3 7.5
ETEB702 Multivariete Statistics Techniques 2 2 0 3 7.5
ETEB704 Marketing Research 3 0 0 3 7.5
ETEB707 Quantitative Analysis for Decision Making 2 2 0 3 7.5
ETEB720 Macroeconomics Analysis in Agriculture 3 0 0 3 7.5
TEB602. Tarım Ekonomisi Araştırma Metotları 3 0 0 3 0
TEB605 Uygulamalı Ekonometri 2 2 0 3 0
TEB606 Doğrusal Programlama 2 2 0 3 0
TEB616 Türk Tarımının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına Uyumu 3 0 0 3 0
TEB620. Proje Hazırlama, Yönetme ve Değerlendirme 3 0 0 3 0
TEB622. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 0
TEB701 Stratejik Yatırım Kararların Değerlendirilmesi 2 2 0 3 7.5
TEB702 Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 2 2 0 3 7.5
TEB704 Pazarlama Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
TEB705 Zaman Serileri Analizleri 3 0 0 3 7.5
TEB706 Tarımda Etkinlik Analizi 2 2 0 3 7.5
TEB707 Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 2 2 0 3 7.5
TEB707 Quantitative Techniques In Decision Making 2 2 0 3 7.5
TEB708 Gıda ve Tarım Politikalarının Analizi 2 2 0 3 7.5
TEB719 Ekonometride Bilgisayar Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
TEB720 Tarımda Makro Ekonomik Analizler 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ETEB702 Multivariete Statistics Techniques 2 2 0 3 7.5
ETEB704 Marketing Research 3 0 0 3 7.5
ETEB707 Quantitative Analysis for Decision Making 2 2 0 3 7.5
ETEB708 Food and Agricultural Policy Analysis 2 2 0 3 7.5
ETEB713 Rural Women Enterpreneurship 3 0 0 3 7.5
ETEB719 Computer Applications in Econometrics 3 0 0 3 7.5
ETEB720 Macroeconomics Analysis in Agriculture 3 0 0 3 7.5
TEB701 Stratejik Yatırım Kararların Değerlendirilmesi 2 2 0 3 7.5
TEB702 Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 2 2 0 3 7.5
TEB703 Yönetim Ekonomisi 3 0 0 3 7.5
TEB704 Pazarlama Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
TEB705 Zaman Serileri Analizleri 3 0 0 3 7.5
TEB705 Zaman Serileri Analizleri 2 2 0 3 7.5
TEB706 Tarımda Etkinlik Analizi 2 2 0 3 7.5
TEB707 Karar Almada Sayısal Yaklaşımlar 2 2 0 3 7.5
TEB707 Quantitative Techniques In Decision Making 2 2 0 3 7.5
TEB708. Gıda ve Tarım Politikalarının Analizi 3 0 0 3 7.5
TEB709 Uluslararası Tarım Ticareti Analizleri 3 0 0 3 7.5
TEB710 Bölgesel Ekonomik Kalkınmanın Planlanması 2 3 0 3 7.5
TEB712 Arazi Kullanım Planlaması 3 0 0 3 7.5
TEB713 Kırsal Kadın Girişimciliği 3 0 0 3 7.5
TEB716 Kırsal Kesimde Uzaktan Öğretim Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
TEB719 Ekonometride Bilgisayar Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
TEB720 Tarımda Makro Ekonomik Analizler 3 0 0 3 7.5