Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74488 Tarım ve tarım ekonomisiyle ilgili temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur, bilgiye nasıl ulaşılacağını, nerede, ne zaman kullanılacağını bilir
2 74489 Tarım ekonomisi alanında dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri takip edebilme, sorunları tanımlayarak kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur
3 74490 Tarım işletmeleri ve tarıma dayalı sanayi işletmelerine yönelik projeler ve planlama yapabilecek beceriye sahip olur
4 74491 Tarım, Gıda, çevre ve kırsal kalkınma politikalarının temel iktisadi değişkenler üzerindeki etkilerini tahmin edebilme ve etkinpolitikaları önerebilme becerisine sahip olur
5 74492 Tarım ekonomisi ile ilgili karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar
6 74499 Çevresel, ekonomik ve teknik faktörleri dikkate alarak tarım işletmeleri ve kırsal alanlara yönelik plan ve projeler hazırlar, uygular, yönetir ve izler
7 74493 Toplumsal ve mesleki mevzuat ve etik kuralları bilir, takip eder ve ona uyum sağlar
8 74495 Tarım ve tarım ekonomisi konularında ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktararak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur
9 74494 Tarım ve tarım ekonomisi konusunda edindiği bilgi ve becerilerle, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
10 74498 Tarım ekonomisiyle ilgili literatürü izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme açısından yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
11 74497 Temel bilgisayar programları ile birlikte tarım ekonomisi ile ilgili istatistik ve ekonometrik analizlerin yapıldığı en az bir paket program kullanır.
12 74496 Tarım ekonomisi ile ilgili olguları, temel istatistik ve ekonometrik yöntemleri kullanarak analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ETEB602 Research Methods İn Agricultural Ekonomics 3 0 0 3 7.5
ETEB604 Computer Applications İn Agricultural Economics Research 3 0 0 3 7.5
ETEB606 Linear Programming 2 2 0 3 7.5
ETEB607 Quantifying and Managing Risk in Agriculture 3 0 0 3 7.5
ETEB611 Environmental and Natural Resources Economics 3 0 0 3 7.5
ETEB614 Agricultural Development Policy 3 0 0 3 7.5
ETEB617 Agricultural Trade Policies 3 0 0 3 7.5
ETEB618 Agricultural Knowledge And Information Systems 3 0 0 3 7.5
ETEB621 Microeconomics Analysis in Agriculture 3 0 0 3 7.5
ETEB622 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3 7.5
ETEB623 Entrepreneurship and Innovation 3 0 0 3 7.5
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 3 0 0 3 7.5
TEB603 Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarlama Araştırmaları 2 2 0 3 7.5
TEB604. Tarım Ekonomisi Araştırmalarında Bilgisayar Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
TEB605 Uygulamalı Ekonometri 2 2 0 3 7.5
TEB606 Doğrusal Programlama 2 2 0 3 7.5
TEB607 Tarımda Risk ve Belirsizlik Analizleri 3 0 0 3 7.5
TEB608 Tarım İşletmelerinin Analiz Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
TEB609 Tarımsal Üretim Ekonomisi 3 0 0 3 7.5
TEB610 Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik 3 0 0 3 7.5
TEB611 Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi 3 0 0 3 7.5
TEB612. Çevre Hukuku 3 0 0 3 7.5
TEB613. Tarımda İş Hukuku 3 0 0 3 7.5
TEB614. Tarımsal Kalkınma Politikası 3 0 0 3 7.5
TEB615 Kırsal Kalkınma Yaklaşımları ve Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
TEB616 Türk Tarımının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına Uyumu 3 0 0 3 7.5
TEB617. Tarım Ürünleri Dış Ticaret Politikası 3 0 0 3 7.5
TEB619. Türkiye Tarımında Üretici Eğitimi ve Yayım Çalışmaları 3 0 0 3 7.5
TEB620 Türkiye Tarımında Üretici Eğitimi ve Yayım Çalışmaları* 3 0 0 3 7.5
TEB620. Proje Hazırlama, Yönetme ve Değerlendirme 3 0 0 3 7.5
TEB621 Tarımsal Enformasyon ve Bilgi Sistemleri 4 0 0 4 7.5
TEB622. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
TEB623 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 7.5
TEBB603 Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarlama Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
TEBB621 Tarımda Mikro Ekonomik Analizler 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ETEB606 Linear Programming 2 2 0 3 7.5
ETEB611 Environmental and Natural Resources Economics 3 0 0 3 7.5
ETEB621 Microeconomics Analysis in Agriculture 3 0 0 3 7.5
ETEB622 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3 7.5
ETEB623 Entrepreneurship and Innovation 3 0 0 3 7.5
TEB601 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık 3 0 0 3 7.5
TEB604. Tarım Ekonomisi Araştırmalarında Bilgisayar Uygulamaları 3 0 0 3 7.5
TEB605 Uygulamalı Ekonometri 2 2 0 3 7.5
TEB606 Doğrusal Programlama 2 2 0 3 7.5
TEB608 Tarım İşletmelerinin Analiz Yöntemleri 3 0 0 3 7.5
TEB610 Tarımsal Değer Biçme ve Bilirkişilik 3 0 0 3 7.5
TEB611 Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi 3 0 0 3 7.5
TEB621 Tarımsal Enformasyon ve Bilgi Sistemleri 4 0 0 4 7.5
TEB622. Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3 7.5
TEBB603 Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarlama Araştırmaları 3 0 0 3 7.5
TEBB621 Tarımda Mikro Ekonomik Analizler 3 0 0 3 7.5