Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 1984 yılında Kültürteknik Bölümü olarak kurulmuştur, 1992 yılında ilk öğrencileri alınmış ve İlk mezunlarını 1996 yılında Ziraat Mühendisi olarak vermiştir.

Kazanılan Derece

Tarımsal Yapılar ve Sulama Alanında Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

1)Doktora programlarına başvuranların YDS/ÜDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir. Bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir.

2)Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve mülakat sonucunun %20’si alınarak toplanır. Mülakata girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1) Doktora programları için yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 55 ALES puanına, hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına, lisans mezunu olanların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1)Doktora yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.
2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.

Program Profili

Alanında bireysel araştırma ve uygulama yapabilme, yürütme ve yönetme

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Alanında, araştırma enstitülerin, üniversitelerde ve özel teşebbüste

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 70.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı doktora tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Atakum/SAMSUN

Bölüm Olanakları

Ölçme, sulama, malzeme laboratuvarları, Bilgisayar destekli uygulama laboratuvarı, Uzaktan algılama ve CBS laboratuvarı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66839 Tarımsal yapılar ve sulama alanındaki kurumsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66838 Tarımsal Yapılar, Tarımsal İnşaat, Çevre Koşulları Denetimi, Meteoroloji, Sera Planlaması, Tarımsal Sulama Sistemleri, Sulama Yöntemleri, Tarımsal Drenaj, Arazi Islahı, Tarımsal Hidroloji, Tarımsal Hidrolik, Köy İçme Suları, Arazi Tesviyesi, Kırsal Yerleşim Teknikleri gibi bazı özel uzmanlık konularında da görev yapabilme bilgi ve becerine sahip olabilmektedirler.
3 66840 Proje hazırlayabilme, bireysel iş yapabilme ve ilgili kurumlarad sorumluluk alabilme yetkinliklerine sahiptir.
4 66841 Kendini geliştirme ve öğrenmeye açık ve uygulayıcı
5 66842 Bireysel ve grup çalışmalarına yatkın, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme yetkinliğine sahip
6 66843 Kendi çalışma alanında teorik ve pratik bilgi ve beceri yeterliliğine sahip
7 66844 Her alan ve gurupla iletişim kurabilme alt yapısına sahip

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Seminer
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 30
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Seminer
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 30
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2102057012000 Bitkisel Ürünlerin Depolama Yapıları I Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057022000 Bitkisel Ürünlerin Depolama Yapıları II Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057032000 Kırsal Yerleşim Planlaması Zorunlu 3 0 0 3 3
2102057042000 Arazi Toplulaştırmasında Planlama Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057052000 Hiperstatik Yapı Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
2102057062000 Kültürteknikte Yöneylem Araştırması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057072000 Kültürteknik Çalışmalarında Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu 2 4 0 3.3 7.5
2102057082000 Tarımsal Taneli Ürünlerde Akış Özellikleri ve Silo Tasarımı Zorunlu 2 0 0 2 7.5
2102057092000 Mantar Üretim Tesislerinin Planlanması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057102000 Kültürteknikte Uzaktan Algılama Tekniklerinin Kullanımı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057112000 Gözenekli Ortam Hidroliği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057122000 Göletler ve Küçük Toprak Barajlar Zorunlu 3 0 0 3 4
2102057132000 Sulama Şebekelerinde Organizasyon ve Yönetim Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057142000 Yeraltı Sularının Geliştirilmesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057152000 Su Kaynaklarının Kirlenmesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057162000 Su Kaynaklarının Geliştirilmesinde Risk Analizi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057172000 Drenaj Mühendisliğinde Test ve Değerlendirme Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 3
2102057182000 Yüzey Hidrolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057192011 Çelik Yapılar. Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057202011 Tarımsal İnşaatta Betonarme Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057242000 Özel Betonlar Zorunlu 3 0 0 3 5
2102057262000 Sulama ve Tuzluluk Yöntemi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057282011 Çevre Biyofiziği. Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057292000 Jeoistatistik Zorunlu 2 2 0 3 7.5
2102057302011 Sulama Programlama Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TYS721 Bazı Kümes Hayvanlarında Barınak Planlanması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TYS722 Soğuk Hava Depoları Zorunlu 2 0 0 2 0
TYS723 Tarımsal Yapılarda Organizasyon ve İşletme Esasları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TYS724 Özel Betonlar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TYS725 Basınçlı Sulama Şebekelerinin Projelendirilmesi Zorunlu 3 0 0 3 0
TYS726 Sulama ve Tuzluluk Yöntemi Zorunlu 3 0 0 3 4
TYS727 Sulama Projelerinde Su Kullanım Etkinliği Zorunlu 2 0 0 2 4


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2102057012000 Bitkisel Ürünlerin Depolama Yapıları I Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057022000 Bitkisel Ürünlerin Depolama Yapıları II Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057032000 Kırsal Yerleşim Planlaması Zorunlu 3 0 0 3 3
2102057042000 Arazi Toplulaştırmasında Planlama Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057052000 Hiperstatik Yapı Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 5
2102057062000 Kültürteknikte Yöneylem Araştırması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057072000 Kültürteknik Çalışmalarında Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu 2 4 0 3.3 7.5
2102057082000 Tarımsal Taneli Ürünlerde Akış Özellikleri ve Silo Tasarımı Zorunlu 2 0 0 2 7.5
2102057092000 Mantar Üretim Tesislerinin Planlanması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057102000 Kültürteknikte Uzaktan Algılama Tekniklerinin Kullanımı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057112000 Gözenekli Ortam Hidroliği Zorunlu 3 0 0 3 4
2102057122000 Göletler ve Küçük Toprak Barajlar Zorunlu 3 0 0 3 4
2102057132000 Sulama Şebekelerinde Organizasyon ve Yönetim Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057142000 Yeraltı Sularının Geliştirilmesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057152000 Su Kaynaklarının Kirlenmesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057162000 Su Kaynaklarının Geliştirilmesinde Risk Analizi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057172000 Drenaj Mühendisliğinde Test ve Değerlendirme Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 3
2102057182000 Yüzey Hidrolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057192011 Çelik Yapılar. Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057202011 Tarımsal İnşaatta Betonarme Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 5
2102057242000 Özel Betonlar Zorunlu 3 0 0 3 5
2102057262000 Sulama ve Tuzluluk Yöntemi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057282011 Çevre Biyofiziği. Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2102057292000 Jeoistatistik Zorunlu 2 2 0 3 7.5
2102057302011 Sulama Programlama Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TYS721 Bazı Kümes Hayvanlarında Barınak Planlanması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TYS722 Soğuk Hava Depoları Zorunlu 2 0 0 2 0
TYS723 Tarımsal Yapılarda Organizasyon ve İşletme Esasları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TYS724 Özel Betonlar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
TYS725 Basınçlı Sulama Şebekelerinin Projelendirilmesi Zorunlu 3 0 0 3 0
TYS726 Sulama ve Tuzluluk Yöntemi Zorunlu 3 0 0 3 4
TYS727 Sulama Projelerinde Su Kullanım Etkinliği Zorunlu 2 0 0 2 4