Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde bulunan Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 1991 yılında kurulmuştur. Üniversitenin 27.02.1992 tarihli öğrenci alım talebinin YÖK yürütme kurulunun 11.03.1992 tarihli toplantısında kabul edilmesiyle 1992-93 eğitim-öğretim döneminde 30 öğrenci ile ilk öğrencilerini alarak eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Toprak ve Bitki Besleme Bilim Dallarını içerecek biçimde kurulan bölümde lisans ve lisans üstü düzeyde eğitim verilmektedir. Ülke topraklarının ve bitkisel üretimin var olan sorunlarına yönelik projeler üretilerek çözümleri üzerinde çalışılmaktadır. Farklı bilim dallarında yetişmiş uzman elemanlar, ulusal ve uluslararası destekli bir çok projeyi başarıyla yürütmektedir. Bölüm, gelişmiş laboratuarları, deneme alanları ve seraları ile bu araştırmaları yürütecek imkanlara sahiptir. * Çalışmalardan elde edilen sonuçlar yayın faaliyetlerinin yanı sıra belirli dönemlerde düzenlenen kongre, sempozyum, çalıştay, seminer ve çiftçi toplantısı gibi etkinlikler ile de ilgili alanda çalışan bilim adamları, kamu veya özel kuruluşlar ve çiftçilere aktarılmaktadır. * Bölüm laboratuarları resmi ve özel kuruluşlarla çiftçilere açık olup, toprak, bitki, su ve gübre analizlerine dayalı toprak verimliliği ve gübreleme önerileri ile danışmanlık hizmetleri yanında, toprak etüt haritalama ve uzaktan algılama ile ilgili hizmetler de verilmektedir

Kazanılan Derece

Yüksek lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1)Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1) Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

........

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümünden mezun olan Ziraat Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapabilmektedir. Gerekli sınavları verdikleri takdirde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, DSİ veya Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi değişik kurumlarda mühendis olarak çalışabilecekleri gibi, özel sektörde gübre, ilaç, tohum, organik tarım, toprak-su-gübre laboratuvarlarında ve sertifikasyon gibi konularda çalışabilme imkanına sahiptirler. Ayrıca zirai danışmanlık yapabilme ve gıda kontrolü (fırın pastane vs. denetleme) olarak çalışma haklarına sahip olabileceklerdir.


Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı mezunları Ziraat Yüksek Mühendisi olarak kamu ve özel sektörde görev yapabilmektedir. Gerekli sınavları verdikleri takdirde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, DSİ, Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinde, Belediyeler ile Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi değişik kurumlarda yüksek mühendis olarak çalışabilecekleri gibi, özel sektörde gübre, ilaç, tohum, organik tarım, toprak-su-gübre laboratuvarlarında ve sertifikasyon gibi konularda çalışabilme imkanına sahiptirler. Ayrıca zirai danışmanlık yapabilme ve gıda kontrolü (fırın pastane vs. denetleme) olarak çalışma haklarına sahip olabileceklerdir

Üst Derece Programlarına Geçiş


Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı yüksek lisans tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Nutullah ÖZDEMİR Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 55139 Kurupelit/SAMSUN. Telefon: +90.362.3121919--1105. E -Posta: nutullah@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölüm, toplam 6 adet laboratuar ile araştırma ve eğitim faaliyetleri sürdürülmektedir. LABORATUARLAR; # Toprak Fiziği ve Mekaniği Laboratuarı, # Toprak Kimyası Laboratuarı, # Toprak-Su Korunumu ve Erozyon Kontrol Laboratuarı # Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Laboratuarı # Toprak Mikrobiyolojisi Laboratuarı # Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Laboratuarı # Öğrenci Uygulama Laboratuarı. Diğer imkanlar ; ortak kullanılkan lisans derslikleri ve 1 adet lisans üstü dersliği 1 adet kütüphane ve bilgisayar odası ile eğitim faaliyetlerini desteklenmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66896 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 66897 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 66898 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 66899 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 66900 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 66901 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
7 66902 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
8 66903 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme
9 66904 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-4 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Seminer
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 30
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2102076012000 Kimyasal Analiz Yöntemleri ve Lab.Tekniği Zorunlu 2 2 0 3 6
2102076022000 Bitki Beslenmesi ve Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
2102076032000 Toprak Analiz Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
2102076042000 Bitki Analiz Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
2102076052000 Sera Denemesi Tekniği ve Metodları Zorunlu 2 2 0 3 6
2102076062000 Gübre-Çevre İlişkileri Zorunlu 2 0 0 2 6
2102076072000 Gübre Analiz Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
2102076092000 Toprakta Azot Fiksasyonu Zorunlu 2 2 0 3 6
2102076102000 Toprak Mikrobiyolojisi Zorunlu 3 2 0 4 6
2102076112000 İleri Toprak Fiziği Zorunlu 2 2 0 3 6
2102076122000 İşletme Gübresi ve Artıkların Değerlendirilmesi Zorunlu 2 0 0 2 6
2102076132000 Toprak Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 3 6
2102076142000 Çevre Sorunları ve Kir.Kont.Mikrobiyolojik Etkenler Zorunlu 2 0 0 2 6
2102076152000 Gübre Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
2102076162000 Toprak ve Su Koruma Tekniği Zorunlu 2 2 0 3 6
2102076172000 Erozyon ve Sediment Kirlilik Kontrolü Zorunlu 3 0 0 3 6
2102076182000 Toprak Aşınabilirlik İndeksleri Zorunlu 3 0 0 3 6
2102076192000 Toprak Kirlenmesi Zorunlu 3 0 0 3 6
2102076202000 Toprak Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 6
2102076212000 Toprağın Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Süreçlerinde Diferansiyel Denk. Kullanımı Zorunlu 2 2 0 3 6
2102076222000 Toprakların Termal Özellikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
2102076232000 Toprak Kalitesi ve Değerlendirilmesi Zorunlu 2 0 0 2 6
2102076242000 Arazi Değerlendirme Zorunlu 2 2 0 3 6
2102076252000 İleri Toprak Etüd ve Haritalama Zorunlu 2 2 0 3 6
2102076262000 Toprak Sınıflandırma Sistemleri Zorunlu 2 0 0 2 6
2102076272000 Toprak Biliminde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Zorunlu 2 2 0 3 6
2102076282012 Jeoistatistik Zorunlu 3 0 0 3 6
ETOP603 Soil Analysis Techniques Zorunlu 2 2 0 3 0
ETOP610 Soil Microbiology Zorunlu 3 2 0 4 0
ETOP611 Advanced Soil Physics Zorunlu 2 2 0 3 0
ETOP612 Manure and Waste Management Zorunlu 2 0 0 2 0
ETOP613 Soil Biochemistry Zorunlu 3 0 0 3 0
ETOP623 Soil Quality and Evaluation Zorunlu 2 0 0 2 0
ETOP624 Land Evaluation Zorunlu 2 2 0 3 0
ETOP625 Soil Survey and Mapping Zorunlu 2 2 0 3 0
ETOP626 Soil Classification Systems Zorunlu 2 0 0 2 0
ETOP627 Remote Sensing (RS) and Geographic Information System(GIS) in Soil Science Zorunlu 2 2 0 3 0
ETOP629 Scientific Research Methods and Ethics Zorunlu 3 0 0 3 0
TOP629 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2102076012000 Kimyasal Analiz Yöntemleri ve Lab.Tekniği Zorunlu 2 2 0 3 6
2102076022000 Bitki Beslenmesi ve Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
2102076032000 Toprak Analiz Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
2102076042000 Bitki Analiz Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
2102076052000 Sera Denemesi Tekniği ve Metodları Zorunlu 2 2 0 3 6
2102076062000 Gübre-Çevre İlişkileri Zorunlu 2 0 0 2 6
2102076072000 Gübre Analiz Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
2102076082000 Toprak Düzenleyiciler ve Bitki Yetiştirme Ortamları Zorunlu 3 0 0 3 6
2102076092000 Toprakta Azot Fiksasyonu Zorunlu 2 2 0 3 6
2102076102000 Toprak Mikrobiyolojisi Zorunlu 3 2 0 4 6
2102076112000 İleri Toprak Fiziği Zorunlu 2 2 0 3 6
2102076122000 İşletme Gübresi ve Artıkların Değerlendirilmesi Zorunlu 2 0 0 2 6
2102076132000 Toprak Biyokimyası Zorunlu 3 0 0 3 6
2102076142000 Çevre Sorunları ve Kir.Kont.Mikrobiyolojik Etkenler Zorunlu 2 0 0 2 6
2102076152000 Gübre Teknolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
2102076162000 Toprak ve Su Koruma Tekniği Zorunlu 2 2 0 3 6
2102076172000 Erozyon ve Sediment Kirlilik Kontrolü Zorunlu 3 0 0 3 6
2102076182000 Toprak Aşınabilirlik İndeksleri Zorunlu 3 0 0 3 6
2102076192000 Toprak Kirlenmesi Zorunlu 3 0 0 3 6
2102076202000 Toprak Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 6
2102076212000 Toprağın Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Süreçlerinde Diferansiyel Denk. Kullanımı Zorunlu 2 2 0 3 6
2102076222000 Toprakların Termal Özellikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
2102076232000 Toprak Kalitesi ve Değerlendirilmesi Zorunlu 2 0 0 2 6
2102076242000 Arazi Değerlendirme Zorunlu 2 2 0 3 6
2102076252000 İleri Toprak Etüd ve Haritalama Zorunlu 2 2 0 3 6
2102076262000 Toprak Sınıflandırma Sistemleri Zorunlu 2 0 0 2 6
2102076272000 Toprak Biliminde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Zorunlu 2 2 0 3 6
2102076282012 Jeoistatistik Zorunlu 3 0 0 3 6
ETOP603 Soil Analysis Techniques Zorunlu 2 2 0 3 0
ETOP610 Soil Microbiology Zorunlu 3 2 0 4 0
ETOP611 Advanced Soil Physics Zorunlu 2 2 0 3 0
ETOP612 Manure and Waste Management Zorunlu 2 0 0 2 0
ETOP613 Soil Biochemistry Zorunlu 3 0 0 3 0
ETOP623 Soil Quality and Evaluation Zorunlu 2 0 0 2 0
ETOP624 Land Evaluation Zorunlu 2 2 0 3 0
ETOP625 Soil Survey and Mapping Zorunlu 2 2 0 3 0
ETOP626 Soil Classification Systems Zorunlu 2 0 0 2 0
ETOP627 Remote Sensing (RS) and Geographic Information System(GIS) in Soil Science Zorunlu 2 2 0 3 0
ETOP629 Scientific Research Methods and Ethics Zorunlu 3 0 0 3 0
TOP629 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0