Program Tanımları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 74628 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen yeterli alt yapıya sahip olma.
2 74629 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun analitik yöntemlerle çözümleme becerisine sahip olma
3 74630 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri gereksinimleri karşılayabilecek şekilde kullanabilme yeteneğinde olma.
4 74631 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki sorunları tanımlayabilme, deney yapma, veri toplama, analiz etme, sonuçlara göre çözüm önerileri getirebilme
5 74632 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme, bireysel ve çok disiplinli çalışmalarda sorumluluk alma ve etkin çalışabilme becerisinde olma.
6 74636 Tarımsal üretimi etkileyen erozyon, toprak su kirliliği, çoraklaşma gibi toprak sorunlarının çözümü için gerekli projeleri yapar ve temel düzeyde bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
7 74633 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında edindiği bilgi ve becerilere ilaveten, kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
8 74634 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişimi doğru ve düzgün cümlelerle yapabilme ve konuşabilme becerisi ve bir yabancı dili etkin kullanma becerisine sahip olma
9 74635 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri yorumlama, değerlendirme ve uygulama becerisine sahip olma. Alanındaki mesleki ve etik değerlere uygun hareket etme

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-4 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ETOP603 Soil Analysis Techniques 2 2 0 3 6
ETOP611 Advanced Soil Physics 2 2 0 3 6
ETOP612 Manure and Waste Management 2 0 0 2 6
ETOP624 Land Evaluation 2 2 0 3 6
ETOP625 Soil Survey and Mapping 2 2 0 3 6
ETOP626 Soil Classification Systems 2 0 0 2 6
ETOP627 Remote Sensing (RS) and Geographic Information System(GIS) in Soil Science 2 2 0 3 6
TOP602 Bitki Beslenmesi ve Metabolizması 3 0 0 3 6
TOP603 Toprak Analiz Teknikleri 2 2 0 3 6
TOP604 Bitki Analiz Teknikleri 2 2 0 3 6
TOP611 İleri Toprak Fiziği 2 2 0 3 6
TOP612 İşletme Gübresi ve Artıkların Değerlendirilmesi 2 0 0 2 6
TOP616 Toprak ve Su Koruma Tekniği 2 2 0 3 6
TOP617 Erozyon ve Sediment Kirlilik Kontrolü 3 0 0 3 6
TOP618 Toprak Aşınabilirlik İndeksleri 3 0 0 3 6
TOP619 Toprak Kirlenmesi 3 0 0 3 6
TOP621 Toprağın Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Süreçlerinde Diferansiyel Denk. Kullanımı 2 2 0 3 6
TOP622 Toprakların Termal Özellikleri 2 2 0 3 6
TOP624 Arazi Değerlendirme 2 2 0 3 6
TOP625 İleri Toprak Etüd ve Haritalama 2 2 0 3 6
TOP626 Toprak Sınıflandırma Sistemleri 2 0 0 2 6
TOP627 Toprak Biliminde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi 2 2 0 3 6
TOP628 Jeoistatistik 3 0 0 3 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ETOP603 Soil Analysis Techniques 2 2 0 3 6
ETOP611 Advanced Soil Physics 2 2 0 3 6
ETOP612 Manure and Waste Management 2 0 0 2 6
ETOP624 Land Evaluation 2 2 0 3 6
ETOP625 Soil Survey and Mapping 2 2 0 3 6
ETOP626 Soil Classification Systems 2 0 0 2 6
ETOP627 Remote Sensing (RS) and Geographic Information System(GIS) in Soil Science 2 2 0 3 6
TOP603 Toprak Analiz Teknikleri 2 2 0 3 6
TOP604 Bitki Analiz Teknikleri 2 2 0 3 6
TOP611 İleri Toprak Fiziği 2 2 0 3 6
TOP612 İşletme Gübresi ve Artıkların Değerlendirilmesi 2 0 0 2 6
TOP616 Toprak ve Su Koruma Tekniği 2 2 0 3 6
TOP617 Erozyon ve Sediment Kirlilik Kontrolü 3 0 0 3 6
TOP618 Toprak Aşınabilirlik İndeksleri 3 0 0 3 6
TOP619 Toprak Kirlenmesi 3 0 0 3 6
TOP621 Toprağın Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Süreçlerinde Diferansiyel Denk. Kullanımı 2 2 0 3 6
TOP622 Toprakların Termal Özellikleri 2 2 0 3 6
TOP624 Arazi Değerlendirme 2 2 0 3 6
TOP625 İleri Toprak Etüd ve Haritalama 2 2 0 3 6
TOP626 Toprak Sınıflandırma Sistemleri 2 0 0 2 6
TOP627 Toprak Biliminde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi 2 2 0 3 6
TOP628 Jeoistatistik 3 0 0 3 6