Program Tanımları

Kuruluş

Zootekni Bölümü, 1982 yılından bu yana Ziraat Fakültesi bünyesinde eğitim vermektedir. Bölüm bünyesinde Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Yemler ve Hayvan Besleme ile Biyometri ve Genetik Anabilim Dalları bulunmaktadır. Her Anabilim dalı kendi alanında eğitim, ve araştırma birimi niteliğindedir. Zootekni Bölümünde halen 12 öğretim üyesi 7 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 1988 yılından itibaren Lisansüstü eğitim çalışmalarını sürdüren Zootekni Anabilim Dalından çok sayıda Yüksek Lisans ve doktora öğrencisi mezun olmuştur. Mezunlar Akademik alanda, Kamuda ve Özel Sektörde yaygın çalışma ortamı bulmaktadır.
Hayansal üretimin sürdürülebilirliği ile ilgili yetiştirme, besleme, sürü yönetimi ve veri değerlendirme alanlarında uzmanlaşmış elemanlar yetiştirilmektedir. Zootekni Bölümü Lisans Programını tamamlayan Ziraat Mühendisleri dışında Fen Fakültesi Kimya ve Biyoloji Bölümleri mezunları, Gıda Mühendisliği programını tamamlayanlar ve Veteriner Fakültesi mezunları Zootekni Yüksek Lisans Programlarına alınmaktadır.
Araştırma, laboratuar ve uygulama alanları ile yetkinlik kazanmış olan anabilim dalında yapılan tezler Uluslararası İndeksli dergilerde yayınlanma imkanı bulabilmektedir. Ayrıca Ülke ve Bölge sorunlarına dönük araştırma ve uygulama çalışmalarının yürütülmesine gayret edilmektedir. Son yıllarda yapılan değişikliklerle program daha esnek hale getirilmiş, Erasmus öğrencileri Yüksek Lisans çalışmalarına alınmaya başlanmıştır.

Kazanılan Derece

Ziraat Yüksek Mühendisi, Uzman Zooteknist

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte Fen Bilimleri Enstitü müdürlüklerine yapılır. Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. Zootekni Ana Bilim Dalı Tezli yüksek lisans programına başvuru için en az 55 ALES puanına sahip olmak gerekmektedir. Yüksek lisans programımıza öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Zootekni Yüksek Lisans programına alan dışı kontenjandan yerleşen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl bilimsel hazırlık programına tabi tutulurlar. Alan dışı Lisans Bölümleri Fen Fakültesi Kimya, İsatistik ve Biyoloji mezunlarıdır. Veteriner Fakültesi Mezunları için hazırlık programı uygulanmaz.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Zootekni Bölümü Lisans mezunları doğrudan yüksek lisans programımıza başvurabilirler. Zootekni Yüksek Lisans programına alan dışı kontenjandan yerleşen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl bilimsel hazırlık programına tabi tutulurlar. Bazı alanlar için bu Anabilim Dalı Kurul Karaı ile uygulnmayabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Zootekni Yüksek Lisans programına kayıt yaptıracak öğrencilerin hayvansal üretim, evcil hayvanların bakım, besleme ve yönetimi, genetik, istatistik, hayvan ıslahı ve bilgisayar kullanım alanlarında yeterli olmaları beklenmektedir. Yüksek lisans programına kayıt yaptıracak öğrenciler 21.04.2013 tarih ve 28625 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine" tabidirler.

Program Profili

Yüksek Lisans programına alınan öğrencilerin her yıl Anabilim Dalı kurulunca belirlediği 9 kredi saatlik 3 dersi almaları zorunludur. Bu dersler dışında Danışmanlarla belirlenecek ve çalışacağı alanlara göre değişik derslerin alınması zorunludur. Öğrenciler en az 2 yarıyılda Enstitü Ynetmeliğinde öngörülen sayı ve kredide ders almak ve bir seminer hazırlayarak sunmak zorundadır. Derslerin tamamlanmasıyla öğrencilerin en fazla 4 yarıyılda tamamlayacakları uygulamalı bir tez çalışması verilir. Çalışmanın tamamlanması ve sunumu ile Ziraat Yüksek Mühendisi Ünvanı ile mezun olunur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Zootekni Bölümü Yüksek Lisans Programını tamamlayan öğrenciler uzman Zooteknistler olarak mesleklerini yürüteceklerdir. Kamuda bu mezunlar doğrudan Araştırma Enstitülerince tercih edilmektedir. Ayrıca Sığırcılık, Tavukçuluk ve Diğer Hayvancılık İşletmelerinde yaygın istihdam mümkündür. Özellikle projeye dayalı iş yapan Özel Sektör kuruluşlarında aranan elemanlar niteliğindedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Zootekni Bölümü Yüksek Lisans Programını tamamlayan öğrenciler, Zootekni Doktora Programına ve diğer doktora programlarına devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler aldıkları derslerde dönem içi ve dönem sonu değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı notunun hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. Ders başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların dörtlük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü Not Dönüşüm Tablosu esas alınır.

Mezuniyet Koşulları

Asgari 24 kredi saat dersi 100'lük sistemde en az 65, 4'lük sistemde en az 2.5 alarak başarı ile tamamlayan, bir seminer sunan ve yüksek lisans tezini hazırlayıp başarı ile savunan öğrenciler Zootekni Alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanacaklardır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 55139 Atakum/SAMSUN
Tel: 03623121919-1157
Fax: 03624576034
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr Musa SARICA

Bölüm Olanakları

Anabilim Dalında Sığır, Koyun, Keçi, Et ve Yumurta Tavuğu, Bıldırcın, Keklik ve Balarası üretimleri yapılmakta, elde edilen ürünler Üniversite Kampüsünde pazarlanmaktadır. Bu alanlarda eğitim ve araştırma altyapısı en güçlü olan brimlerdendir. Üreticilere ve teknik elemanlara bu alanlarda elde edilen deneyimler sunulabilmektedir. Ayrıca yemleme, yönetim ve kayıt değerlendirmede destekler sağlanabilmektedir. Bölümde bulunan Laboratuarlarda yemlerdeki her türlü analizler ve kan analizleri yapılabilmektedir. Biyometri ve Genetik Anabilm Dalında Üretim Oragizasyonu yanında araştırmalardan elde edilen verilerin değerledirlmesi ve yorumlanması ile ilgili hizmetler verilmektedir. Seminer Salonu ve Kütüphane hizmetleri bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66913 Zootekni Bölümünde üç ana bilim dalında teorik ve pratik bilgi düzeyine sahip olur.
2 66923 Zootekni bölümünün seçilen uzmanlık alanında gerekli yetenek ve bilgi düzeyine erişir.
3 66914 Zootekni alanında gelişmiş problem planlama ve yürütme becerisine ulaşır.
4 66916 Tez hazırlama kabiliyeti edinir.
5 66918 Tarımsal üretimin diğer kolları ile birlikte özellikle hayvancılık konularında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, sorunların çözümünde bireysel ve disiplinler arası çalışmaları planlama ve yürütme yeteneği kazanır.
6 66920 Hayvansal üretimde genetik, ıslah, biyoteknoloji, yetiştirme, besleme, muhafaza, hayvan sağlığı, sürü sevk-idaresi, hayvancılıkta elde edilen verilerin analizi ve değerlendirilmesi ile pazarlama gibi konularda temel bilgi-beceriler kazanır
7 66922 Değişen ekonomik ve toplumsal koşullara göre hayvancılık işletmelerinin üretim yapısına ait düzenlemeleri yapacak yeteneği kazanır.
8 66915 Hayvancılıkta sevk ve idare yeteneği kazanır.
9 66917 Sözlü sunum yeteneği gelişir.
10 66919 Üreticilerle iletişim yeteneğine ulaşır.
11 66921 Alanı ile ilgili konuları takip edebilecek düzeyde yabancı dil kullanma becerisine sahip olur.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2102086012000 Hayvansal Üretim Planlaması Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086022012 Koyunculukta Yetiştirme Teknikleri ve Islah Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086032000 Yapağı ve Tiftik Üretim Teknolojisi Zorunlu 1 2 0 2 6
2102086042000 İleri Biyoteknoloji Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086052000 Ruminatlarda Mineral Metabolizma Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086062000 Deri ve Kürk Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086072000 Tavuk Ürünlerinde Kalite ve Kontrol Standartları Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086082000 Kanatlılarda Sindirim Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086092000 Tavuk Ürünleri Değerlendirme ve Muhafazası Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086102000 Yem Kalite Kontrol ve Analiz Teknikleri Zorunlu 1 2 0 2 6
2102086112000 Hayvan Beslemede Su ve Su Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086122000 Çiftlik Hayvanlarında Üremenin Denetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086132000 Koyun, Kuzu Besiciliği Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086152000 Ördek ve Kaz Yetiştiriciliği Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086162000 Protein Değerlendirme Sistemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086172000 Hayvan Islahının Genetik ve Teorik Esasları Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086182000 Hayvancılık Artıklarının Değerlendirilmesi Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086192000 Hayvan Besleme ve Ürün Kalitesi Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086202000 Bal Arısı Islah Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086212000 Rumen Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086222000 Ana Arı Yetiştirme Tekniği Zorunlu 1 2 0 2 6
2102086232000 Yumurta Tavuğu Yetiştiriciliği ve Islahı Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086242000 Yem Katkı Maddeleri Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086252000 Silaj Yapım Tekniği Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086262000 Keçi Yetiştirme Tekniği Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086272000 Ruminantlarda Sindirim Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086282011 Ruminant Beslemede Yeni Gelişmeler Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086292000 Türkiye Hayvancılığını Geliştirme Yolları Zorunlu 1 2 0 2 6
2102086302000 Et Tavuğu Yetiştiriciliği ve Islahı Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086312000 Sığırlarda Et Üretim Tekn. Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086322000 Ot Kurutma Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086332012 Sığırcılıkta Ülkesel ve Ölgesel Projrler Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086342000 Tavukçulukta İşletme Planlaması Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086352000 Çiftlik Hayvanlarında Üreme Fizyolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086362000 Hindi Yetiştiriciliği Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086372000 Hayvan Beslemede Yan-Atık Ürünler Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086382011 Ruminatlarda Alternatif Yem Kaynakları Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086392000 Yapay Tohumlama Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086402000 Biyolojik Analiz Teknikleri Zorunlu 1 2 0 2 6
2102086412000 Jel Elektroforez Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086422000 Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Islahı Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086432000 Yem İşleme Metotları Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086442000 Et Sığır Islahı Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086452000 Hayvan Beslemede Yemleme Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086462000 Genel Sitogenetik Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086472000 Hayvan Beslemede Lipidler Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086482000 Yemlerde Antibesinsel Faktörler Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086492000 Bilgisayar Destekli Yem Formülasyonu Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086502000 Üreme Endokrinolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086512000 Populasyon Genetiği Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086522000 Üremede Enzimler Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086532000 Klonlama Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086542000 Dölerme Beslemesi Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086552000 Gen Klonlamanın Temel Prensipleri Zorunlu 1 2 0 2 6
2102086562000 Hayvancılıkta Biyoteknolojik Keşifler Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086572000 Çiftlik Hayvanlarında Denetimli Yetiştirme Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086582000 Yemlerin Sindirilebilirliğini Belirleme Metotları Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086592000 Bıldırcın, Hindi, Ördek, Kaz, Sülün ve Kekliklerin Beslenmesi Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086602000 Tavukçulukta Organik ve Alternatif Yetiştirme Sistemleri Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086612000 Hayvan Refahı Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086622000 Buzağı Yetiştirme Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086632000 Süt Sığırcılığında Verimliği Etkileyen Faktörler Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086642000 Sterilizasyon Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086652000 Arı Ürünleri Üretimi, İşlenme ve Muhafazası Zorunlu 1 2 0 2 6
2102086662000 Sektörel Genetik Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086672000 Genetikte İstatistiksel Analiz Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086682000 Genetik Analizlere Giriş Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086692000 Süt Sığırlarında Doğrusal Tanımlama Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086702000 Manda Yetiştiriciliği Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086712000 Hayvansal Üretimde Risk Analizleri Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086722000 Hayvan Beslemede Amino Asitler Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086732000 Küçük Baş Hayvanlarda Kayıt Tutma Sistemleri Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086742012 Regresyon ve Korelasyon Analizi Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086762010 Varyans Unsurları Tahmini Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086772010 Biyolojik Araştırmalarda Matris Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086782009 Tarımsal Araştırmalarda Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086792009 Görüntü İşleme ve Sunu Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086802010 Arı Biyolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086812009 Haylaj Yapım Tekniği Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086822012 Ruminantlarda Yem Sindirilebilirliği ve Enerji Formülasyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086832009 Ruminatlarda Beslenme Davranışları Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086872011 Metabolizma ve Biyoenerjetik Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086882011 Enzimoloji Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086902011 Veritabanlı ve Bilgisayarlı Sürü Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086912011 Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086922011 Süt Sığırlarının Beslenmesi Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086942012 Sütte Kalite Analizleri Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086952012 Hayvan Davranışları Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086962012 Tarımsal Yazılım Geliştirme Zorunlu 3 0 0 3 6
2102087562011 İstatistiksel Yorumlama Zorunlu 3 0 0 3 0
EZOT615 Duck and Goose Production Zorunlu 2 0 0 2 0
EZOT621 Rumen Metabolism Zorunlu 3 0 0 3 0
EZOT627 Digestive Physiology in Ruminants Zorunlu 3 0 0 3 0
EZOT630 Broiler Production and Breeding Zorunlu 2 2 0 3 0
EZOT636 Turkey Production Zorunlu 3 0 0 3 0
EZOT649 Least Cosys Feed Formulation in Poultry Zorunlu 3 0 0 3 0
EZOT650 Reproductive Endocrinology Zorunlu 3 0 0 3 0
EZOT659 Nutrition of Quail, Partidge, Turkey, Duck, Goose Zorunlu 3 0 0 3 0
EZOT662 Calf Raising Technics Zorunlu 2 0 0 2 0
EZOT669 Linear Description Methods in Dairy Cattle Breeding Zorunlu 2 2 0 3 0
EZOT674 Regression and Correlation Analysis Zorunlu 3 0 0 3 0
EZOT675 Computer Applied Experimental Design and Analyze Zorunlu 3 0 0 3 0
EZOT678 Determination of Sample Size in Agricultural Researches Zorunlu 3 0 0 3 0
EZOT694 Quality Analysis of Milk Zorunlu 2 2 0 3 0
ZOT614 Arı Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
ZOT675 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
ZOT680 Arı Biyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
ZOT686 Tarımsal Proje Hazırlama Zorunlu 3 0 0 3 6
ZOT693 Kedi ve Köpeklerin Beslenmesi Zorunlu 3 0 0 3 6
ZOT697 Kümes Hayvanları Anatomisi ve Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2102080002000 Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
2102086012000 Hayvansal Üretim Planlaması Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086022012 Koyunculukta Yetiştirme Teknikleri ve Islah Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086032000 Yapağı ve Tiftik Üretim Teknolojisi Zorunlu 1 2 0 2 6
2102086042000 İleri Biyoteknoloji Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086052000 Ruminatlarda Mineral Metabolizma Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086062000 Deri ve Kürk Teknolojisi Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086072000 Tavuk Ürünlerinde Kalite ve Kontrol Standartları Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086082000 Kanatlılarda Sindirim Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086092000 Tavuk Ürünleri Değerlendirme ve Muhafazası Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086102000 Yem Kalite Kontrol ve Analiz Teknikleri Zorunlu 1 2 0 2 6
2102086112000 Hayvan Beslemede Su ve Su Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086122000 Çiftlik Hayvanlarında Üremenin Denetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086132000 Koyun, Kuzu Besiciliği Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086142000 Arı Ekolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086152000 Ördek ve Kaz Yetiştiriciliği Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086162000 Protein Değerlendirme Sistemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086172000 Hayvan Islahının Genetik ve Teorik Esasları Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086182000 Hayvancılık Artıklarının Değerlendirilmesi Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086192000 Hayvan Besleme ve Ürün Kalitesi Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086202000 Bal Arısı Islah Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086212000 Rumen Metabolizması Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086222000 Ana Arı Yetiştirme Tekniği Zorunlu 1 2 0 2 6
2102086232000 Yumurta Tavuğu Yetiştiriciliği ve Islahı Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086242000 Yem Katkı Maddeleri Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086252000 Silaj Yapım Tekniği Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086262000 Keçi Yetiştirme Tekniği Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086272000 Ruminantlarda Sindirim Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086282011 Ruminant Beslemede Yeni Gelişmeler Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086292000 Türkiye Hayvancılığını Geliştirme Yolları Zorunlu 1 2 0 2 6
2102086302000 Et Tavuğu Yetiştiriciliği ve Islahı Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086312000 Sığırlarda Et Üretim Tekn. Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086322000 Ot Kurutma Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086332012 Sığırcılıkta Ülkesel ve Ölgesel Projrler Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086342000 Tavukçulukta İşletme Planlaması Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086352000 Çiftlik Hayvanlarında Üreme Fizyolojisi Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086362000 Hindi Yetiştiriciliği Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086372000 Hayvan Beslemede Yan-Atık Ürünler Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086382011 Ruminatlarda Alternatif Yem Kaynakları Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086392000 Yapay Tohumlama Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086402000 Biyolojik Analiz Teknikleri Zorunlu 1 2 0 2 6
2102086412000 Jel Elektroforez Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086422000 Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Islahı Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086432000 Yem İşleme Metotları Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086442000 Et Sığır Islahı Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086452000 Hayvan Beslemede Yemleme Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086462000 Genel Sitogenetik Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086472000 Hayvan Beslemede Lipidler Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086482000 Yemlerde Antibesinsel Faktörler Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086492000 Bilgisayar Destekli Yem Formülasyonu Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086502000 Üreme Endokrinolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086512000 Populasyon Genetiği Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086522000 Üremede Enzimler Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086532000 Klonlama Yöntemleri Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086542000 Dölerme Beslemesi Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086552000 Gen Klonlamanın Temel Prensipleri Zorunlu 1 2 0 2 6
2102086562000 Hayvancılıkta Biyoteknolojik Keşifler Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086572000 Çiftlik Hayvanlarında Denetimli Yetiştirme Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086582000 Yemlerin Sindirilebilirliğini Belirleme Metotları Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086592000 Bıldırcın, Hindi, Ördek, Kaz, Sülün ve Kekliklerin Beslenmesi Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086602000 Tavukçulukta Organik ve Alternatif Yetiştirme Sistemleri Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086612000 Hayvan Refahı Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086622000 Buzağı Yetiştirme Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086632000 Süt Sığırcılığında Verimliği Etkileyen Faktörler Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086642000 Sterilizasyon Uygulamaları Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086652000 Arı Ürünleri Üretimi, İşlenme ve Muhafazası Zorunlu 1 2 0 2 6
2102086662000 Sektörel Genetik Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086672000 Genetikte İstatistiksel Analiz Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086682000 Genetik Analizlere Giriş Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086692000 Süt Sığırlarında Doğrusal Tanımlama Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086702000 Manda Yetiştiriciliği Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086712000 Hayvansal Üretimde Risk Analizleri Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086722000 Hayvan Beslemede Amino Asitler Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086732000 Küçük Baş Hayvanlarda Kayıt Tutma Sistemleri Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086742012 Regresyon ve Korelasyon Analizi Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086762010 Varyans Unsurları Tahmini Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086772010 Biyolojik Araştırmalarda Matris Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086782009 Tarımsal Araştırmalarda Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086792009 Görüntü İşleme ve Sunu Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086812009 Haylaj Yapım Tekniği Zorunlu 2 0 0 2 6
2102086822012 Ruminantlarda Yem Sindirilebilirliği ve Enerji Formülasyonları Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086832009 Ruminatlarda Beslenme Davranışları Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086872011 Metabolizma ve Biyoenerjetik Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086882011 Enzimoloji Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086892011 Kromatografi Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086902011 Veritabanlı ve Bilgisayarlı Sürü Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086912011 Parametrik Olmayan İstatistik Yöntemler Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086922011 Süt Sığırlarının Beslenmesi Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086942012 Sütte Kalite Analizleri Zorunlu 2 2 0 3 6
2102086952012 Hayvan Davranışları Zorunlu 3 0 0 3 6
2102086962012 Tarımsal Yazılım Geliştirme Zorunlu 3 0 0 3 6
2102087032000 Bıldırcın Sülün ve Süs Hayvanları Yetiştiriciliği Zorunlu 3 0 0 3 0
EZOT615 Duck and Goose Production Zorunlu 2 0 0 2 0
EZOT621 Rumen Metabolism Zorunlu 3 0 0 3 0
EZOT627 Digestive Physiology in Ruminants Zorunlu 3 0 0 3 0
EZOT630 Broiler Production and Breeding Zorunlu 2 2 0 3 0
EZOT636 Turkey Production Zorunlu 3 0 0 3 0
EZOT649 Least Cosys Feed Formulation in Poultry Zorunlu 3 0 0 3 0
EZOT650 Reproductive Endocrinology Zorunlu 3 0 0 3 0
EZOT659 Nutrition of Quail, Partidge, Turkey, Duck, Goose Zorunlu 3 0 0 3 0
EZOT662 Calf Raising Technics Zorunlu 2 0 0 2 0
EZOT669 Linear Description Methods in Dairy Cattle Breeding Zorunlu 2 2 0 3 0
EZOT674 Regression and Correlation Analysis Zorunlu 3 0 0 3 0
EZOT675 Computer Applied Experimental Design and Analyze Zorunlu 3 0 0 3 0
EZOT678 Determination of Sample Size in Agricultural Researches Zorunlu 3 0 0 3 0
EZOT694 Quality Analysis of Milk Zorunlu 2 2 0 3 0
ZOT614 Arı Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
ZOT675 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 0
ZOT680 Arı Biyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 6
ZOT686 Tarımsal Proje Hazırlama Zorunlu 3 0 0 3 6
ZOT693 Kedi ve Köpeklerin Beslenmesi Zorunlu 3 0 0 3 6
ZOT697 Kümes Hayvanları Anatomisi ve Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 0