Program Tanımları

Kuruluş

1. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 20 Temmuz 1982 tarih ve 17769 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 41 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27. maddesine göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş olup, 31.01.1983 tarihinde faaliyete başlamıştır.

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı 1988 yılında doktora programında eğitim-öğretime başlamıştır. 2018 yılına kadar toplam 167 yüksek lisans dereceli mezun vermiştir. 2018 yılı itibariyle Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı 28 adet Türk, 2 adet yabancı uyruklu doktora öğrencisi ile eğitim vermeye devam etmektedir.

Kazanılan Derece

2. OMÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı doktora programını başarı ile bitiren öğrencilerimiz Doktora derecesi almaktadır.

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

4. KAYIT KOŞULLARI

1. Başvurular, enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir.
a) Doktora programına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, sahip olmaları gerekir.
b) Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ten ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sınavın Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puandan;
Doktora programları için yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 55 ALES puanına, hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması gerekir.
c) Doktora/sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların YDS/ÜDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir.

KABUL KOŞULLARI

1. Başvurular, enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir.
2. Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından duyurulur. Enstitü Yönetim Kurulu, her program için en fazla ilan edilen kontenjan sayısının iki katı kadar yedek aday belirleyebilir.
3. Öğrenci kayıt işlemleri, lisansüstü programın özellikleri dikkate alınarak ilgili müdürlük tarafından yapılır. Akademik takvimde belirtilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kesin kayıt hakkını kaybeder. Eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz. Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.
4. Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde yapılacak değerlendirmede adayın not ortalamaları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında adayın mezun olduğu Yüksek Öğretim Kurumundan alacağı onaylı transkript esas alınır. Bu belgeye sahip olmayan adaylar için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının dönüşüm tablosu kullanılır.
5. Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve mülakat sonucunun %20’si alınarak toplanır. Mülakata girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesi ile başvuracak adayların ise bir yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir.

Program Profili

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında, temel mühendislik dersleri ve laboratuvar alanında ileri seviyede bilgi verilmektedir. Çevre mühendisinin çalışma ortamında karşılaşacağı su ve atıksu, katı atık, hava ve toprak kirliliği problemleriyle en iyi seviyede başa çıkabilmesi için eğitimler verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin akademik hayata hazırlanması, iyi bir araştırmacı gözüyle çözüm odaklı çalışma prensibine sahip olması sağlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

8. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını bitiren öğrencilerimiz Belediyelerde, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vs. gibi çeşitli kamu kuruluşlarında, endüstriyel tesislerde, çevre teknolojileri ve hizmetleri üreten özel kuruluşlarda, çevre korunmasında gönüllü kuruluşlarda çalışabilmektedir. Kariyer hedefleyen öğrencilerimiz ise doktora programına devam ederek üniversitelerde akademik personel olarak eğitim hayatına devam edebilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora Derecesini başarı ile bitiren öğrencilerimiz uygun şartları taşıması durumunda Üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik çalışmalarına devam edebilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

10. SINAVLAR

1. Yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:

a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim üyeleri yarıyıl süresince öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları da ara sınav yerine sayabilir.
b) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciye F2 notu verilir.
c) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavına girebilmek için öğrencinin zamanında ders kaydını yaptırmış ve devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması şartları aranır. Bütünleme sınavına, yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girer. Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciye F2 notu verilir.
d) Mazeret sınavı: Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen lisansüstü öğrenciler, giremedikleri dönem sonu sınav hakkını o dersin açıldığı ilk sınav döneminde kullanırlar. Bu derslerin başarı notunun hesaplanmasında mazeretli olduğu dönemin arasınav puanları esas alınır. Mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen lisansüstü öğrenciler, giremedikleri arasınav hakkını aynı dönem içinde kullanırlar. Mazeret sınavlarına giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez.

2. Ders değerlendirme esasları

1. Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık kuramsal ders saatinin tamamı ile laboratuvar, atölye veya alan çalışması gibi uygulamalı saatlerin yarısının toplamıdır.
2. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı notunun hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.
3. Başarı notu doktorada 70’dir. Yarıyıl sonu sınav notunun doktora programlarında en az 65 olması gerekir.
4. Ders başarı değerlendirilmesinde 100’lük sistem kullanılır. Puanların dörtlük sistemdeki karşılıkları hesaplanırken Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü Not Dönüşüm Tablosu esas alınır.

Mezuniyet Koşulları

Doktora yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.

2. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülfem BAKAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 55139 Atakum/SAMSUN Tel: 03623121919

Bölüm Olanakları

Çevre Mühendisliği Bölümü fiziksel ve laboratuvar özellikleri ve araştırma imkanları ile çevre mühendislerini eğitmek amaçlı çevre mühendisliği ile ilgili teknik ve bilimsel yeterliliğe sahiptir. Bölümümüzde verilen derslerin anlatımı sırasında teknolojik imkanlar kullanılmaktadır.Ayrıca, sahip olduğu kütüphane ile de öğrencilere hizmet vermektedir. Öğrenciler organize edilen teknik ziyaretler ve konferanslar ile çevre mühendisliği alanında kendilerini geliştirmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66948 Yüksek lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 66933 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 66934 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 66947 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 66935 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 66936 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 66945 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
8 66937 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 66946 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
10 66938 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 66939 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 66940 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 66941 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 66942 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 66943 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 66944 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3 Seminer
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 7.5


Yıl: 2, Dönem: 4 Seminer
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 7.5


Yıl: 3, Dönem: 5 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 7.5


Yıl: 4, Dönem: 7 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 7.5


Yıl: 5, Dönem: 9 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12 Tez
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2103017022000 Su Arıtımında İleri Teknikler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017032000 Endüstriyel Atıkların Yön. Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017042000 Toksik ve Parçalanmayan Organik Kirleticilerin İleri Oksidasyon Prosesleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017052000 Biyolojik Arıtım Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017062000 Çevre Mühendisliğinde Reaktör Tasarımı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017082000 Elektrokimyasal Arıtım Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017092010 Gaz Arıtımına Membran Teknolojisi ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017102011 Çamur Arıtım Teknikleri. Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017112010 Endüstriyel Su ve Atıksu Arıtılması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017122000 Endüstrilerde Geri Kazanım ve Geri Kullanım Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017142000 Yeraltı Suyu ve Toprak Arıtımı İçin Tasarım Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017152000 Deponilerde Sızıntı Suyu ve Gaz Kontrolü Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017162000 Kentsel Altyapı ve Çevresel Planlama Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017202000 Biyoremidasyon Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017212000 Kirlilik Önleme Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017222000 Kirlenmiş Alanlarda Ekolojik Risk Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017232000 Sediman Kirliliği Kontrol Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017242000 Su Mekanizması ve Sediman Taşınımı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017252000 Atıksu Arıtma Tesisi Modelleme Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017262000 Sucul Toksikolojinin Esasları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017272000 Biyolojik Sistemlerde İnhibisyon Özellikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017282000 Toksik Organik Kirleticilerin İzlenmesi ve Minimizasyonu Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017292000 Biyofilm Kinetiği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017302000 Mikrokirleticiler ve Kontrolü Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017342011 Ekolojik Nano Teknoloji Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017352010 Tehlikeli Atık Yönetiminin Esasları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017362011 Madencilik ve Çevre Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017372010 Düzenli Depolama Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017382011 Kompostlaştırma Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017392011 Sızıntı Suyu Oluşumu ve Arıtım Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EFCM701 Physicochemical Treatment Zorunlu 3 0 0 3 0
EFCM702 Advenced Techniques in Water Treatment Zorunlu 3 0 0 3 0
EFCM703 Industrial Waste Management Zorunlu 3 0 0 3 0
EFCM705 Biological Treatment Processes Zorunlu 3 0 0 3 0
EFCM709 Membrane Technology and Applications in Gas Treatment Zorunlu 3 0 0 3 0
EFCM711 Industrial Wastewater Treatment Zorunlu 3 0 0 3 0
EFCM718 Ecological Risk Assessment for Contaminated Soils Zorunlu 3 0 0 3 0
EFCM719 Special Issues in Environmental Technology Zorunlu 3 0 0 3 0
EFCM721 Pollution Prevention Techniques Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EFCM725 Wastewater Treatment Plants Modelling Techniques Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EFCM738 Composting Techniques Zorunlu 3 0 0 3 0
EFÇM711 Fundamentals of Environmental Engineering II Zorunlu 3 0 0 3 0
EFÇM717 Principles of Environmental Engineering II Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM701 Fizikokimyasal Arıtım Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM713 Arıtma Sistemlerinde Optimizasyon ve Modelleme Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FÇM717 Çevre Teknolojisinde Temel Konular II Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FÇM718 İç Ortam Hava Kirliliği ve Kontrolü Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM719 İleri Çevre Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM731 Biyolojik Süreçler İçin Reaktör Mühendisliği Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM732 Membran Teknolojisi ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2103017022000 Su Arıtımında İleri Teknikler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017032000 Endüstriyel Atıkların Yön. Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017042000 Toksik ve Parçalanmayan Organik Kirleticilerin İleri Oksidasyon Prosesleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017052000 Biyolojik Arıtım Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017062000 Çevre Mühendisliğinde Reaktör Tasarımı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017072000 Enstrümental Analiz Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017082000 Elektrokimyasal Arıtım Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017092000 Membran Teknolojisi ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017092010 Gaz Arıtımına Membran Teknolojisi ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017102011 Çamur Arıtım Teknikleri. Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017112010 Endüstriyel Su ve Atıksu Arıtılması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017122000 Endüstrilerde Geri Kazanım ve Geri Kullanım Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017132000 Arıtma Sistemlerinde Optimizasyon Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017142000 Yeraltı Suyu ve Toprak Arıtımı İçin Tasarım Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017152000 Deponilerde Sızıntı Suyu ve Gaz Kontrolü Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017162000 Kentsel Altyapı ve Çevresel Planlama Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017202000 Biyoremidasyon Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017212000 Kirlilik Önleme Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017222000 Kirlenmiş Alanlarda Ekolojik Risk Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017232000 Sediman Kirliliği Kontrol Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017242000 Su Mekanizması ve Sediman Taşınımı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017252000 Atıksu Arıtma Tesisi Modelleme Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017262000 Sucul Toksikolojinin Esasları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017272000 Biyolojik Sistemlerde İnhibisyon Özellikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017282000 Toksik Organik Kirleticilerin İzlenmesi ve Minimizasyonu Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017292000 Biyofilm Kinetiği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017302000 Mikrokirleticiler ve Kontrolü Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017342011 Ekolojik Nano Teknoloji Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017352010 Tehlikeli Atık Yönetiminin Esasları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017362011 Madencilik ve Çevre Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017372010 Düzenli Depolama Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017382011 Kompostlaştırma Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103017392011 Sızıntı Suyu Oluşumu ve Arıtım Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EFCM701 Physicochemical Treatment Zorunlu 3 0 0 3 0
EFCM702 Advenced Techniques in Water Treatment Zorunlu 3 0 0 3 0
EFCM703 Industrial Waste Management Zorunlu 3 0 0 3 0
EFCM705 Biological Treatment Processes Zorunlu 3 0 0 3 0
EFCM709 Membrane Technology and Applications in Gas Treatment Zorunlu 3 0 0 3 0
EFCM711 Industrial Wastewater Treatment Zorunlu 3 0 0 3 0
EFCM718 Ecological Risk Assessment for Contaminated Soils Zorunlu 3 0 0 3 0
EFCM719 Special Issues in Environmental Technology Zorunlu 3 0 0 3 0
EFCM721 Pollution Prevention Techniques Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EFCM725 Wastewater Treatment Plants Modelling Techniques Zorunlu 3 0 0 3 7.5
EFCM738 Composting Techniques Zorunlu 3 0 0 3 0
EFÇM711 Fundamentals of Environmental Engineering II Zorunlu 3 0 0 3 0
EFÇM717 Principles of Environmental Engineering II Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM701 Fizikokimyasal Arıtım Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM713 Arıtma Sistemlerinde Optimizasyon ve Modelleme Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FÇM717 Çevre Teknolojisinde Temel Konular II Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM718 İç Ortam Hava Kirliliği ve Kontrolü Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM719 İleri Çevre Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM731 Biyolojik Süreçler İçin Reaktör Mühendisliği Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM732 Membran Teknolojisi ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 0