Program Tanımları

Kuruluş

1985 yılında Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, lisansüstü seviyesinde öğrenci almaya başlamıştır. 2018 yılı itibariyle Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında toplam 167 adet yüksek lisans çalışması tamamlanmıştır. Halen 169 adet öğrenci eğitime devam etmektedir.

Kazanılan Derece

2. Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1)Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.

Program Profili

7. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında, temel mühendislik dersleri ve laboratuvar alanında ileri seviyede bilgi verilmektedir. Çevre mühendisinin çalışma ortamında karşılaşacağı su ve atıksu, katı atık, hava ve toprak kirliliği problemleriyle en iyi seviyede başa çıkabilmesi için eğitimler verilmektedir. Ayrıca öğrencilerin akademik hayata hazırlanması, iyi bir araştırmacı gözüyle çözüm odaklı çalışma prensibine sahip olması sağlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını bitiren öğrencilerimiz Belediyelerde, İller Bankası, Devlet Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vs. gibi çeşitli kamu kuruluşlarında, endüstriyel tesislerde, çevre teknolojileri ve hizmetleri üreten özel kuruluşlarda, çevre korunmasında gönüllü kuruluşlarda çalışabilmektedir

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans derecesi ile mezun olan öğrencilerimiz doktora için gerekli (ALES ,YDS ) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıkları durumlarda alanları ve alandışı doktora programlarına kabul edilebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 65.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Asgari 24 kredi saat dersi 100'lük sistemde en az 65 alarak başarı ile tamamlayan, bir seminer sunan ve yüksek lisans tezini hazırlayıp başarı ile savunan öğrenciler Çevre Mühendisliği Anabilimdalında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanacaklardır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülfem BAKAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 55139 Atakum/SAMSUN Tel: 03623121919

Bölüm Olanakları

Çevre Mühendisliği Bölümü fiziksel ve laboratuvar özellikleri ve araştırma imkanları ile çevre mühendislerini eğitmek amaçlı çevre mühendisliği ile ilgili teknik ve bilimsel yeterliliğe sahiptir. Bölümümüzde verilen derslerin anlatımı sırasında teknolojik imkanlar kullanılmaktadır.Ayrıca, sahip olduğu kütüphane ile de öğrencilere hizmet vermektedir. Öğrenciler organize edilen teknik ziyaretler ve konferanslar ile çevre mühendisliği alanında kendilerini geliştirmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66950 Lisans düzeyinde edinilmiş alanı ile ilgili ileri düzeydeki bilgileri özgün araştırmalar ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşabilme
2 66961 Çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilme
3 66962 Arazi uygulamalarında gerekli olan uygulama bilgilerine ileri düzeyde sahip olabilme ve bunu disiplinlerarası kullanabilme
4 66949 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir şekilde değerlendirebilme ve uygulayabilme
5 66952 Kendi alanında gerçekleştirdiği çalışmalarda elde edilmiş yeni bir sonucu yada değerlendirmeyi farklı disiplinlerle entegre ederek ortaya koyabilme
6 66953 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi alanının ileri kabul edilen dergilerinde yayınlayarak bilgisinin sınırlarını genişletebilme
7 66963 Kendi işini kurabilme konusunda girişimcilik yeteneğine sahip olabilme
8 66954 Alanındaki çalışma ve projeleri farklı alanlarla birleştirilmiş özgün ve bağımsız bir çalışma haline getirebilme
9 66964 Yeni projeler sunabilme yeteneği kazanabilme
10 66951 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri değerlendirebilme ve bunları uzmanlık seviyesine getirebilme
11 66955 Mesleki ingilizcesini uzmalık düzeyine getirerek ileri düzeyde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve tartışabilme
12 66956 Alanındaki uzman kişiler ile konuların tartışılmasında özgün görüşlerini ortaya koyabilme ve savunabilme
13 66957 Alanıyla ilgili çalışmalarını yürüttüğü işler için ikna yeteneğini kullanabilme, geliştirebilme ve gerektiğinde kişilerin görüşlerini değiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunma
14 66958 Alanındaki bilgileri toplum yararına kullanabilme
15 66959 Alanı ile ilgili çalışmalarda karşılaşılan sorunların çözümünde hızlı ve işlevsel karar verme yetkinliğine sahip olma
16 66960 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket etmesi ve bu konuda karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunabilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

BECERİ

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
3.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3.
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme
2.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme
3.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYL Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2103016012000 Deniz Deşarjları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016062000 Katı Atıklar ve Geriye Kazanımı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016072000 Su Arıtma Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016092000 Çevre Teknolojisinin Temelleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016102000 Hava Kirliliğinde Bilgisayar Uygulaması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016112000 Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016122000 Tehlikeli Atık ve Yönetim Prensipleri ve Giderimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016142000 Toprak Kirleticilerinin Taşınımı ve Kontrolü Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016152011 Risk Bazlı Kirlenmiş Alanların Belirlenmesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016162000 Toprakta Hızlandırılmış Arıtım Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016172000 Doğal Materyallerin Çevre Mühendisliğinde Kullanım Alanları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016182000 Katı Atıkların Aerobik ve Anaerobik Yöntemlerle Giderimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016192011 Atık Gaz Kontrolünde Temel İşlemler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016202000 Kimyasal ve İleri Oksidasyon Prosesleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016212000 Su Kalitesi Yöntemi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016222000 Sucul Sistem Mikrobiyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016232000 Mikrobiyal Ekoloji Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016252000 Atık Minimizasyonu, Geri Dönüşümü ve Temiz Üretim Tek. Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016262000 Ekotoksikoloji Prensipleri ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016272000 Çevresel Risk Değerlendirme Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016282000 Bütünleşmiş Ekosistem Modelleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016302000 Türkiye'nin Çevre Sorunları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016342000 Endüstriyel Atıkların Biyodegradasyonu Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016352000 Arıtma Tesisi İşletilmesi ve İşletilme Problemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016362000 Çevresel Faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016372010 Baca Gazı Arıtma Sistemi Tasarımı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016382010 Atıksuların Kimyasal Yöntemlerle Arıtılması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016402011 Şehircilik ve Çevre Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016422011 Çevre Mühendisliğinde Adsorpsiyon ve İyon Değiştirme Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016442010 Endüstriyel Kirlenme, Kontrolü ve Arıtımı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016452011 Arıtma Çamurlarının İşlenmesi ve Berterafı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016462010 Katı Atık Uzaklaştırma Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
ENVE603 Mass Transfer Zorunlu 3 0 0 3 0
ENVE607 Water Treatment Technology Zorunlu 3 0 0 3 0
ENVE609 Fundamentals of Environmental Engineering I Zorunlu 3 0 0 3 0
ENVE611 Soil and Groundwater Pollution and Control Zorunlu 3 0 0 3 0
ENVE613 Scientific Research Technologies and Publication Ethics Zorunlu 0 0 0 3 0
ENVE614 Transport And Fate Of Contaminants İn Soil Zorunlu 3 0 0 3 0
ENVE619 Fundamentals Of Waste Gas Treatment Processes Zorunlu 3 0 0 3 0
ENVE624 Remediation Of Contaminated Land Zorunlu 3 0 0 3 0
ENVE625 Waste Minimization, Recycling And Cleaner Technologies Zorunlu 3 0 0 3 0
ENVE628 Integrated Ecosystem Models Zorunlu 3 0 0 3 0
ENVE638 Chemical Treatment Of Wastewaters Zorunlu 3 0 0 3 0
ENVE642 Adsorption & Lon Exchange İn Environmental Engineering Zorunlu 3 0 0 3 0
ENVE644 Industrial Waste Management Zorunlu 3 0 0 3 0
ENVE646 Integrated Solid Waste Management Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM601 Deniz ve Göl Bilimi Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM602 Çevre Mühendisliğinde Laboratuar Teknikleri ve Veri Analizi Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM605 CBS ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM608 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM610 Hava Kirletici Ölçümleri ve Modellenmesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FÇM613 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FÇM614 Toprakta Kirletici Dağılımı, Taşınımı ve Kontrolü Zorunlu 3 0 0 3 7
FÇM615 Risk Bazlı Kirlenmiş Ortamların Belirlenmesi ve İyileştirilmesi Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM619 Hava Kirliliği Kontrol Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FÇM639 Çevre Mühendisilğinde Jeoteknik Uygulamalar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FÇM640 Şehircilik, Çevre ve Sürdürülebilirlik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FÇM641 Biyolojik Arıtma Proseslerinin Tasarımı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FÇM643 Membran Prosesler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FÇM645 Arıtma Çamuru Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM647 Toprak Kirliliği ve Kirletici Dağılımı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FÇM649 İklim Değişimi Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FÇM650 Arıtma Çamurlarının Susuzlaştırılması Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM651 Çevresel Biyoprosesler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FÇM652 İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM653 Arıtım Teknolojilerinde Nano Materyal Kullanımı Zorunlu 3 0 0 3 0


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2103016062000 Katı Atıklar ve Geriye Kazanımı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016072000 Su Arıtma Teknolojileri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016092000 Çevre Teknolojisinin Temelleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016102000 Hava Kirliliğinde Bilgisayar Uygulaması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016112000 Toprak ve Yeraltı Suyu Kirliliği Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016122000 Tehlikeli Atık ve Yönetim Prensipleri ve Giderimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016152011 Risk Bazlı Kirlenmiş Alanların Belirlenmesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016162000 Toprakta Hızlandırılmış Arıtım Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016172000 Doğal Materyallerin Çevre Mühendisliğinde Kullanım Alanları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016182000 Katı Atıkların Aerobik ve Anaerobik Yöntemlerle Giderimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016192011 Atık Gaz Kontrolünde Temel İşlemler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016202000 Kimyasal ve İleri Oksidasyon Prosesleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016212000 Su Kalitesi Yöntemi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016222000 Sucul Sistem Mikrobiyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016232000 Mikrobiyal Ekoloji Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016242000 Kirlenmiş Ortamların İyileştirilmesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016252000 Atık Minimizasyonu, Geri Dönüşümü ve Temiz Üretim Tek. Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016262000 Ekotoksikoloji Prensipleri ve Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016282000 Bütünleşmiş Ekosistem Modelleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016302000 Türkiye'nin Çevre Sorunları Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016342000 Endüstriyel Atıkların Biyodegradasyonu Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016352000 Arıtma Tesisi İşletilmesi ve İşletilme Problemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016362000 Çevresel Faaliyetlerde Kalite Yönetim Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016382010 Atıksuların Kimyasal Yöntemlerle Arıtılması Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016402011 Şehircilik ve Çevre Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016422010 Atıksuların Kimyasal Çevre Mühendisliğinde Adsorpsiyon ve İyon Değiştirme Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016422011 Çevre Mühendisliğinde Adsorpsiyon ve İyon Değiştirme Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016442010 Endüstriyel Kirlenme, Kontrolü ve Arıtımı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016452011 Arıtma Çamurlarının İşlenmesi ve Berterafı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
2103016462010 Katı Atık Uzaklaştırma Teknikleri Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FÇM601 Deniz ve Göl Bilimi Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM602 Çevre Mühendisliğinde Laboratuar Teknikleri ve Veri Analizi Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM605 CBS ve Çevre Mühendisliği Uygulamaları Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM609 Çevre Teknolojisinde Temel Konular I Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM610 Hava Kirletici Ölçümleri ve Modellenmesi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FÇM613 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FÇM614 Toprakta Kirletici Dağılımı, Taşınımı ve Kontrolü Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM615 Risk Bazlı Kirlenmiş Ortamların Belirlenmesi ve İyileştirilmesi Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM619 Hava Kirliliği Kontrol Sistemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM630 Türkiye'nin Çevre Sorunları Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM639 Çevre Mühendisilğinde Jeoteknik Uygulamalar Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FÇM640 Şehircilik, Çevre ve Sürdürülebilirlik Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FÇM641 Biyolojik Arıtma Proseslerinin Tasarımı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FÇM643 Membran Prosesler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FÇM645 Arıtma Çamuru Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM647 Toprak Kirliliği ve Kirletici Dağılımı Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FÇM649 İklim Değişimi Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FÇM650 Arıtma Çamurlarının Susuzlaştırılması Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM651 Çevresel Biyoprosesler Zorunlu 3 0 0 3 7.5
FÇM652 İş Güvenliği ve Risk Değerlendirme Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3 0
FÇM653 Arıtım Teknolojilerinde Nano Materyal Kullanımı Zorunlu 3 0 0 3 0