Program Tanımları

Kuruluş

Gıda Mühendisliği Bölümü’nde lisansüstü eğitim ilk kez 1983 yılından itibaren Fen Bilimleri Enstitüsü’nün kuruluşu ile birlikte hem yüksek lisans hem de doktora eğitim programları devam etmektedir.

Kazanılan Derece

……………… alanında Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

1)Doktora programlarına başvuranların YDS/ÜDS’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir. Bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir.

2)Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve mülakat sonucunun %20’si alınarak toplanır. Mülakata girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

1) Doktora programları için yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 55 ALES puanına, hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvuracakların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına, lisans mezunu olanların ise en az 80 ALES puanına ve en az 80 veya muadili lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması gerekir.

2)Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak lisans mezuniyet alanı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi doğrultusunda üniversite senatosunca belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1)Doktora yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.
2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.

Program Profili

Doktora programının amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde belirtildiği şekilde öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora programında, Su Ürünleri İşleme Teknolojisi, Gıda Mühendisliğinde Modelleme ve Simülasyon, Dondurma Teknolojisi, Et Teknolojisinde Üretim Hataları, Nişasta Teknolojisi, Alkol Kimyası ve Teknolojisi, Aroma ve Baharat Maddeleri, Gıda Bulaşanları, Fermantasyon Mikrobiyolojisi , Asetik Asit ve Laktik Asit Fermantasyonları, Kahvaltılık Tahıllar Teknolojisi, Meyve Sebze Kurutma Teknolojisi, Fonksiyonel Gıdalar , Karbonhidrat Kimyası, Gıda Üretiminde Starter, Süt Mikrobiyolojisi , Süt Kimyası, Protein Saflaştırma, Yenilebilir, Filmler ve Kaplamalar , Gıda ve Genetik Mühendisliği , Öğütme Teknolojisi , Gıda İşlemede Yeni İngrediyenler, Elektroforez Teknikleri , Eritme Peynir Teknolojisi , Et Teknolojisinde Yeni Uygulamalar, Aroma Biyoteknolojisi, Fermentasyon Kinetiği, Gıdalar İçin Enkapsülasyon Teknolojisi, Endüstriyel Mikrobiyoloji, İleri Isı Transferi, Gıda Hidrokolloidleri, Modifiye Yağlar Teknolojisi, Probiyotik ve Starter Kültür Teknolojisi dersleri verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Doktora derecesi alan mezunlarımız Gıda Sanayinin araştırma-geliştirme, üretim, kalite güvence, pazarlama, ithalat ve ihracat alanlarında mühendis olarak ve yönetici kademesinde görev yapabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

1)Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60'ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bu notun 100.0 üzerinden en az 70.0 olması gerekir.

2) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin %20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye F1 notu verilir.

Mezuniyet Koşulları

Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi için;
a) İlgili anabilim dalı doktora tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,
b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş üç kopyasının,
c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kaydedilmiş kopyasının,
ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. A. Faik Koca
e-mail: afkoca@omu.edu.tr
Telefon: 03623121919 – 1521

Bölüm Olanakları

Gıda Mühendisliği Bölümünde, ofisler, sınıflar ve lisans eğitimi ve lisansüstü araştırmalarında kullanılan laboratuvarlar, seminer salonu ve kütüphanesi bulunmaktadır. Gıda Mühendisliği Bölümünde Süt, Et, Tahıl, Meyve-Sebze, Mikrobiyoloji, Kromatografi ve Temel İşlemler laboratuvarı olmak üzere 7 tane uygulama ve araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 66965 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak Gıda Mühendisliği alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak.
2 66966 Gıda Mühendisliği Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmek.
3 66967 Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek uygulayabilmek ve bilime katkıda bulunmak.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2.
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

BECERİ

1.
Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3.
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4.
Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3.
Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2.
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2.
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3.
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3
BİLGİ 1
2
BECERİ 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
3

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1 Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0 30


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBS-2 Seçmeli II SDG 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDR Seminer Zorunlu 0 0 0 0 0
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 3, Dönem: 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 4, Dönem: 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 5, Dönem: 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0


Yıl: 6, Dönem: 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZ Tez Zorunlu 0 0 0 0 30
FBUA100 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2103037012000 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 2 2 0 3 7.5
2103037022000 Gıda Mühendisliğinde Modelleme ve Simülasyon 3 0 0 3 7.5
2103037032000 Dondurma Teknolojisi 1 2 0 2 7.5
2103037042000 Et Teknolojisinde Üretim Hataları 2 0 0 2 7.5
2103037062010 Alkol Kimyası ve Teknolojisi. 3 0 0 3 7.5
2103037082010 Gıda Bulaşanları. 2 0 0 2 7.5
2103037102011 Asetik Asit ve Laktik Asit Fermantasyonları. 3 0 0 3 7.5
2103037132011 Fonksiyonel Gıdalar. 2 0 0 2 7.5
2103037152000 Karbonhidrat Kimyası 2 0 0 2 7.5
2103037152011 Gıda Üretiminde Starter. 2 0 0 2 7.5
2103037192011 Yenilebilir Filmler ve Kaplamalar. 2 0 0 2 7.5
2103037242010 Eritme Peynir Teknolojisi* 2 0 0 2 7.5
2103037252011 Et Teknolojisinde Yeni Uygulamalar 3 0 0 3 7.5
2103037262011 Aroma Biyoteknolojisi. 2 0 0 2 7.5
2103037282010 Gıdalar İçin Enkapsülasyon Teknolojisi. 2 2 0 3 7.5
2103037292009 Endüstriyel Mikrobiyoloji 3 0 0 3 7.5
2103037312010 Gıda Hidrokolloidleri 3 0 0 3 7.5
2103037322010 Modifiye Yağlar Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
GMB712 Meyve Sebze Kurutma Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
GMB727 Fermentasyon Kinetiği 3 0 0 3 7.5
GMB734 Gıda Mühendisliğinde İleri Laboratuar Teknikleri 3 0 0 3 7.5
GMB735 Gıda Mühendisliğinde Araştırma Deneme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2103030002000 Seminer 0 0 0 0 0
2103036072011 İçme Sütü Teknolojisi* 3 0 0 3 6
2103036092012 Gıdaların Soğukta Muhafazası 2 0 0 2 6
2103036102010 Hazır Yemek Teknolojisi* 2 0 0 2 6
2103036112010 Doğal Antioksidanlar* 3 0 0 3 6
2103036132010 Kanatlı Etleri ve Yumurta Teknolojisi* 2 0 0 2 6
2103036142010 Gıda Sanayinde Biyoteknolojik Uygulamalar 3 0 0 3 6
2103036162010 Süt Endüstrisinde Organizasyon* 3 0 0 3 6
2103036182000 Enzimler Kimyası 2 0 0 2 6
2103036182011 İşlenmiş Gıdaların Reoloji 3 0 0 3 6
2103036202010 Gıda Endüstrisinde Yeni İşleme Teknikleri* 3 0 0 3 6
2103036222010 Taze Et Teknolojisi* 2 0 0 2 6
2103036232000 Gıdalarda Biyokimyasal Değişmeler 3 0 0 3 6
2103036232010 Et Kimyası ve Biyokimyası* 3 0 0 3 6
2103036252000 İşlenmiş Gıdaların Reolojisi 3 0 0 3 6
2103036252012 Kimyasal Mikrobiyoloji* 2 0 0 2 6
2103036262000 Tahıl Kimyası 2 0 0 2 6
2103036262010 Gıda Proteinleri* 3 0 0 3 6
2103036272010 Gıda Sanayinde Mikrobiyolojik Enzimler* 3 0 0 3 6
2103036282000 Su Ürünlerinde Kalite Kontrolü 2 2 0 3 6
2103036282011 Gıda Mikoloji ve Mikrotoksikolojisi 2 0 0 2 6
2103036292010 Gıdalarda Mikrobiyolojik Kalite Kontrolu* 3 0 0 3 6
2103036302012 Gıdaların Doğal Pigmentleri* 3 0 0 3 6
2103036322010 Yumuşak Buğday Ürünleri Teknolojisi* 3 0 0 3 6
2103036342010 Ekmek Teknolojisi* 3 0 0 3 6
2103036352010 Gıda Mevzuatıi* 3 0 0 3 6
2103036372000 Gıda Sanayiinde Mikrobiyolojik Enzimler 3 0 0 3 6
2103036382010 Gıda Emilsiyonları 3 0 0 3 6
2103036392010 Organik Gıda Üretimi* 2 0 0 2 6
2103036402011 Gıda Güvenliği* 3 0 0 3 6
2103036412010 Kalite Yönetim Sistemleri* 2 0 0 2 6
2103036422000 Meyve ve Sebze Suları Üretim Teknolojisi 2 0 0 2 6
2103036422010 Gıda İşlemede Besinsel Kayıplar* 3 0 0 3 6
2103036432010 Gıda Etiketleme* 2 0 0 2 6
2103036442010 Lipid Kimyası* 3 0 0 3 6
2103036482010 Zeytinyağı Teknolojisi* 3 0 0 3 6
2103036492010 Bitkisel Gıdalarda Toksit Madde* 3 0 0 3 6
2103036502010 Gıda Mühendisliğinde Deneysel Tasarım ve Analizleri* 3 0 0 3 6
2103036512000 Gıda Emülsiyonları 3 0 0 3 6
2103036512010 Proje Hazırlama Teknikleri* 3 0 0 3 6
2103036522010 Gıda Endüstrisinde Minimum İşleme Teknolojisi* 3 0 0 3 6
2103036532010 Dondurulmuş Gıdalar* 2 0 0 2 6
2103036542012 Gıdaların Mühendislik Özellikleri 3 0 0 3 6
2103036562000 Gıda İşlemede Besinsel Kayıplar 2 0 0 2 6
2103036562012 Gıda Endüstrisinde Problem Çözme Teknikleri 2 0 0 2 6
2103036642009 Gıda Mühendisliğinde Deneysel Tasarım ve Analizleri 2 2 0 3 6
2103037012000 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 2 2 0 3 7.5
2103037022000 Gıda Mühendisliğinde Modelleme ve Simülasyon 3 0 0 3 7.5
2103037032000 Dondurma Teknolojisi 1 2 0 2 7.5
2103037042000 Et Teknolojisinde Üretim Hataları 2 0 0 2 7.5
2103037082010 Gıda Bulaşanları. 2 0 0 2 7.5
2103037102011 Asetik Asit ve Laktik Asit Fermantasyonları. 3 0 0 3 7.5
2103037152000 Karbonhidrat Kimyası 2 0 0 2 0
2103037152011 Gıda Üretiminde Starter. 2 0 0 2 7.5
2103037192011 Yenilebilir Filmler ve Kaplamalar. 2 0 0 2 7.5
2103037232000 Öğütme Tekolojisi 3 0 0 3 7.5
2103037242010 Eritme Peynir Teknolojisi* 2 0 0 2 7.5
2103037252011 Et Teknolojisinde Yeni Uygulamalar 3 0 0 3 7.5
2103037282010 Gıdalar İçin Enkapsülasyon Teknolojisi. 2 2 0 3 7.5
2103037292009 Endüstriyel Mikrobiyoloji 3 0 0 3 7.5
2103037312010 Gıda Hidrokolloidleri 3 0 0 3 7.5
2103037322010 Modifiye Yağlar Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
GMB712 Meyve Sebze Kurutma Teknolojisi 3 0 0 3 7.5
GMB727 Fermentasyon Kinetiği 3 0 0 3 7.5
GMB734 Gıda Mühendisliğinde İleri Laboratuar Teknikleri 3 0 0 3 7.5
GMB735 Gıda Mühendisliğinde Araştırma Deneme Yöntemleri 3 0 0 3 7.5